Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

SPORT IN BEELD.

Links aanschouwt men onzen wielrenner Bruyning, die de vorige week het record verbeterde op het traject Amsterdam—Antwerpen, dat sinds 1923 op naam van Gootjes stond. Bruyning reed den afstand m b u. 11 m. 55 s. Weer een zeer kranige prestatie van den sportsman! Hierboven aanschouwt men den Franschen wielrenner Leducq, die den eersten grooten Franschen weg-wedstrijd in dit seizoen, n.1. Parijs—Roubaix, wist te winnen voor Ronsse, Meunier, Rebry en Souchard, die tegelijk bijkans arriveerden. Wij kunnen er nog aan toevoegen, dat de Franschman met een uur-gemiddelde reed van 33 KM. 557, want hij legde den afstand van 259 KM. 700 af in 7 u. 44m. 20 s. De eind-strijd moet wel zeer fel zijn geweest, want Georges Ronnse eindigde op een halve lengte van den winnaar, Charles Memer op een, Gaston Rebry op 2 lengten. Souchard was vijfde. Dan volgden Jules van Hevel, Dellannoy, Bonney, Hector Martin, enz.

De Groot ere

Willy van der Drift.

Willy van der Drift, onze oud-vlieger, tegenwoordig de importeur van de bekende Chandler-automobielen, kijkt tevreden, met een glimlach, uit zijn hoekje naar een bekend plekje in Den Haag. Willy van der Drift heeft reden om vroolijk te zijn. Want zijn Chandlerimport heeft zulk een omvang genomen, dat hij een nieuwen show-room heeft geopend in het vorstelijk 's-Gravenhage, en wel Z. O. Binnensingel 1 g, op den hoek van het Spui. Deze ouverture heeft Zaterdagmiddag met het

gebruikelijk ceremonieel, champagne, sigaren, Flora's kinderen en hartelijke shakehands plaats gevonden.

De journalist, die van deze opening getuige was, mag gewis melding maken van eene verbetering. De showroom is vol licht en beschaafde kleuren, en de wagens komen in deze elegante, rustige omgeving geheel tot hun recht. Hier eerst ziet men, welk een machtige „car" de Chandler is, en ook, met welk een talent de constructeurs van dezen Amerikaan niet alleen voor hun bekenden motor zorgen, doch ook voor het uitwendige, het koetswerk. Men vindt in het gebouw bedienden-kantoor, het bureau van de directie, en tenslotte een

kleine werkplaats voor het lichte „dokterswerk". De groote herstellingen vinden plaats in een zeer geriefelijke ruimte in de Scheldestraat. Alles is dan ook prima in orde!

Den heer Willy v. d. Drift onze hartelijke gelukwenschen met deze grootsche uitbreiding!

Roy Killner is dood. Hij was trainer in Indië, deed daar een gevaarlijke buik-ziekte op, repatrieerde, en is de vorige week in den ouderdom van 37 jaar overleden. Hij was op cricketgebied allround, doch muntte vooral in het bowlen uit. Zijn beste jaar was 1923, toen hij 1404 runs maakte en 158 wickets nam. Hij was tevens international, en kwam 7 keer voor Engeland tegen Australië uit. Een grcot verlies!

Sluiten