Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

SPORT IN BEELD.

TWEE NIEUWE MODELLEN VAN prijzen FIAT TYPE 509.

Spider f 2200—

Torpedo „ 2400— Twee nieuwe modellen hebben van type 509 nu

Cabriolet Spider „ 2500 „voor elck wat wils" gemaakt. De Coupé Spider

Coupé Spider „ 2600— is door ruimte en comfort DE wagen voor dokter,

Cor d. Int. (2 port.) „ 2600:— reiziger en zakenman. De Conduite Intérieure Systeem

Cond. Int. (4 port.) „ 2750 Weymann is zoowel in- als uitwendig een luxe

syst. W-ymann wagen bij uitnemendheid.

J. LEONARD LANG :-: AMSTERDAM

STADHOUDERSKADE 114 TELEFOON 27100

COND. INT.

syst. Weymann

COUPE

SPIDER

bezielend. De heer Schimmelpenninck moge een keurig redenaar zijn, het beeld van onzen ouden Tuyll grifde hij niet met de woorden van warme sport-kameraadschap in onze harten. Wij hadden zoo gaarne eenige momenten geleefd in het „feu sacré" van den voorganger. Van gezwollenheid houden wij geenszins. Maar dit was te koud, te cerebraal.

Het eenig prettig oogenblik kwam, toen de Prins, nadat hij het doek voor het monument had laten vallen, zich tot de familie Van Tuyll wendde, en deze door een handdruk nogmaals de dank, de erkentelijkheid bracht voor hetgeen de vader voor onze sport-beweging heeft gedaan.

Maar zonder bezieling blijft Van Tuyll immers ook leven. Zijn beeld is voor altijd gebeiteld in de zielen van degenen, die hem hebben gekend, die zijn streven leerden waardeeren, leerden liefhebben!

De opening....

Het is 3 uur. In het Stadion hebben zich eilandjes van menschen gevormd. Het is niet vol. En toch — en dit is het geheim van dit bouwwerk — is het gezellig. Plots het Wilhelmus van een zwak orkestje, tegen een der wielerbaanvirages gezeten. De Prins is in de eere-loge gearriveerd. Wat waterig applaus! Het feest is begonnen....

Want eenige minuten later marcheeren elf keurig uitgedoste Fransche poppetjes in gelid het strijdperk binnen. De roode kousen gaan parmantig onder de witte sweaters op en neer. Dan de Hollanders! Oranje shirts! Blauwe beenbedekking! Een leutig kleuren-spel! De beide elftallen hebben zich tegenover de hoofdtribune opgesteld. Men wacht op de volksliederen. Ze komen niet....

Voorzitter Tresling treedt naar het midden, laat tossen, en even later is het spel begonnen!

Het Stadion!

Het Stadion doet wat klein aan, maar des te meer coquet. Het mat-groen gazon is van een fijne gelijkheid. Hel tinten de doeletjes op, de witte boog-lijnen. Dof, als een rouwrand, ovaalt de sintel-baan om dit mos-tapijt, waarop de blauw-wit-roode Fransche spelertjes, de Hollanders in het oranje-blanje-bleu met hun, tegen de witte ballen klikkende, sticks als pientere dwergjes doen. Dan de zilverige wielerbaan, wat onwennig er als 't ware liggend, als naar snelheid snakkend in dit milieu van meer getemperde vitesse. Dan de tribunes, de amphitheaters, waarop vlekjes, veegjes, plokken kijkers. En boven, op den ring-muur, de, in de bries strak

De grappige hoek van Cocheret

De grappige hoek van Cocheret! Deze week natuurlijk aan Hockey, aan Olympisch Hockey gewijd ! Onze caricaturist brengt ons De Waal, den kranigen aanvoerder van ons kranig Hockeyelftal. Al is het alleen maar als hulde voor de overwinningen op Franschen en Duitschers!

Sluiten