Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

22

[

In Memoriam Gen. A. R. Ophorst.

1

|" Juist opThet tijdstip, waarop ons nieuw Olympisch Stadion werd geopend, het Olympisch Hockey-tournooi een aanvang nam, is een der vrienden van de sport, Luit.-Gen. b.d. A. R. Ophorst in den leeftijd van 71 jaar te Amsterdam overleden.

Ja, een vriend van de sport was de heer Ophorst. Hij heeft dat vooral kunnen toonen in de periode, dat hij commandant van de Stelling van Amsterdam was. Was in Augustus 1914 de oorlog uitgebroken, en betrok de „Generaal" zijn hoofd-kwartier in het Amstel-Hotel, reeds in November kon men den naam van den heer Op¬

horst noemen in verband met zijn eerelidmaatschap van de „Mobilisatie Gymnastiek- en Schermvereeniging" in de Stelling voornoemd. In den aanvang van het jaar 1915 volgde de stichting van de „Centrale Sportcommissie", en deze instelling heeft zich voortdurend in den steun van den stelling-commandant mogen verheugen. Men denke wijders aan de belangstelling, welke deze „primus" ook voor zijn militaire motorrijders had, aan zijn schragen o.a. van den etmaal-rit dezer tuftuffers in Februari 1915 door Nederland! En al ras zagen wij den „Generaal" temidden van zijn mannen, die voetbal-wedstrijden hielden, van welke serie verkwikkende matches de eerste ongeveer in dezelfde periode plaats greep. Overal toonde de commandant zijn interesse voor de sport, waarin hij het geheim had ontdekt om zijn ondergeschikten voor de mobilisatie-verveling te behoeden. Men herinnere zich maar de aanwezigheid van den heer Ophorst op dien gedenkwaardigen avond van 18 Februari 1915, toen in de groote Artis-zaal een sport-demonstratie werd gehouden!

Zoo is allengs Generaal Ophorst een der onzen geworden. Hij zag zijn verdiensten beloond door het eerelidmaatschap van diverse sportorganisaties, te veel om op te sommen. Laten wij slechts van deze onderscheidingen zijn eerelidmaatschap van het N.O.C. vermelden! Natuurlijk zou ook de „Generaal" als eerelid van het N.O.C, als sport-vriend in 't algemeen, aanwezig zijn geweest bij den aanvang van het Olympisch feest, ware het niet, dat juist op dit oogenblik de hoogste macht hem

VELIE

f4250-

I

Iedere Velie-kooper wordt een vriend!

Importeurs:] ANTOON NEFKENS 6 Co.

AMSTER DAM

CORNELIS TROOSTPLEIN

11-13 TELEF. 21113

opcommandeerde.' Zoo ontbrak hij op de plek, die ook hem dierbaar zal zijn geweest. En wij zullen den kleinen, krassen ouden heer ook nimmer meer op deze plek terugzien.

Weer een, die het goed meende met onze beweging! En juist in deze dagen van feest en opbloei ging hij heen. Het plotseling verscheiden van Luitenant-Generaal b.d. Ophorst is er des te tragischer om!

| HOCKEY:

| Woensdag 23 Mei :

I 4.45 nm. Oud Stadion Nederland—Spanje. | Donderdag 24 Mei:

I 4.00 nm. Olympisch Stadion Denemarken—België.

1 7.00 nm. Olympisch Stadion Oostenrijk—

1 Vrijdag 25 Mei: Zwitserland.

1 Eventueele barrages.

1 Zaterdag 26 Mei:

1 Eindstrijden om ie, 2de, 3de en 4de plaats.

VOETBAL:

Zondag 27 Mei:

3.00 nm. Olympisch Stadion Portugal—Chili. 7.00 nm. Olympisch Stadion Spanje—Estland.

Maandag 28 Mei:

2.00 nm. Olympisch Stadion Zwitserland—

Duitschland. 1 4.00 nm. Oud Stadion Egypte—Turkije. 1 7.00 nm. Olympisch Stadion België—Luxemburg.

| Dinsdag 29 Mei:

1 2.00 nm. Olympisch Stadion Italië—Frankrijk. 1 4.00 nm. Oud Stadion Winnaar (Portugal— | Chili)—Joegoslavië.

| 7.00 nm. Olympisch Stadion Argentinië—Amerika.

| Woensdag 30 Mei:

I 2.00 nm. Oud Stadion Winnaar (Estland— | Spanje )—Mexico.

1 7.00 nm. Olympisch Stadion Nederland—Uruguay.

] N. B. Mogelijke wijzigingen, bij het afdrukken nog niet bekend, H voorbehouden!

Sluiten