Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

SPORT IN BEELD.

Het eenige MIDDEL tegen verblinding

BA

icÏÏLEURlRl

Attesten van vele

vooraanstaande Nederlandsche Automobilisten.'

Importeur: FRANS J. M. GEYTENBEEK, Ceintuurbaan 192-194, A'dam

(Vervolg)

Een mysterieus gevecht!

Nadat Georges Carpentier 't op zijn geweten had, dat Jack Johnson nog altijd victorie kon kraaien — Carpentier was immers de scheidsrechter bij de match tusschen den neger en Frank Moran te Parijs, een match, welke in de Juni-maand van 1914 plaats greep — stond voor den jeugdigen Franschen pugilist weer een belangrijk gevecht op het programma, nl. dat tegen Gunboat Smith te Londen.

Deze strijd werd vooral in Frankrijk met spanning tegemoet gezien. Het blad „La Boxe et Les Boxeurs" publiceerde zelfs vóór de match een interview met den Amerikaan, die zijn loopbaan bij de marine was begonnen, en daarom den bijnaam had van „gunboat", hetgeen „kanonneerboot" beteekent. Smith, die Wells, Jess Willard, Moran, Pelkey en zelfs Sam Langford had geklopt, Smith, die sparring-partner van Johnson was, toen deze laatste zich prepareerde voor het treffen met Jeffries, zag in Carpentier een gevaarlijk tegenstander. Hij beweerde inmiddels, dat hij al z'n best zou doen om den Franschman den knock-out toe te dienen, want een andere uitslag zou met een schande voor den Yank gelijk staan.

Een formidabele reclame werd voor het evenement gemaakt, zooals te doen gebruikelijk is in de pugilistische wereld. Stephen Black, zélf een oud-bokser, vertelde in de „Daily Mail", dat Gunboat Smith iemand was met een bijkans onmenschelijk botten-stelsel, een soort van monster, dat evenveel porties vleesch verorberde als hij tegenstanders tegen den vloer kwakte. Paul Hamelle deed nog pathetischer, en publiceerde in L'Auto een artikel, met dit opschrift: „Qui de nous, qui de nous va devenir un dieu ?" En hij hoopte natuurlijk, dat Carpentier dit goddelijke zou veroveren. Hyperboliseeren was schering en inslag, maar men hoorde tusschen al die gezwollen woorden te duidelijk het helsche gerammel van geld.

En het resultaat ? Het was weer een van die mysteriën, waaraan de geschiedenis van het prijs-gevecht zoo rijk is. Een inderdaad geheimzinnige uitslag, waarvan men niet kon zeggen, of hij reëel dan wel op pure comedie was gebaseerd! Het mysterie voornoemd begon dan in de vierde ronde van deze match, welke in het reusachtige Olympia te Londen in Juli 1914 werd gehouden. Op dat moment toch stompte de Franschman Smith tegen den grond. Volgens sommigen bleef de Yank negen tellen liggen, en maakte de gong een einde aan zijn ellende, bleef hij dus voor de volgende ronde gespaard. Volgens anderen was er reeds tot tien geteld, toen de gong luidde, en mocht men Carpentier op dat

moment reeds als overwinnaar beschouwen. Hoe het zij, Smith was toen al geklopt, dan al feitelijk of moreel. In de zesde ronde gleed Carpentier bij het toebrengen van een slag uit. Smith schoot direct toe, en sloeg hem met het hoofd op den grond, door welke ruwe bejegening Georges verdoofd raakte. De umpire, Mr. Corri, disqualificeerde na deze onrechtmatige daad den Amerikaan.

„The French boy" werd dus tot overwinnaar uitgeroepen, terwijl het publiek niet recht wist, wie der twee kemphanen met uitsluiting was gestraft geworden. Menigeen beweerde, dat Gunboat Smith deze disqualificatie had uitgelokt, omdat hij zich al terstond de mindere voelde. In elk geval was men algemeen content over het moedige boksen van den twintigjarigen jongeling, die tegenover een man kwam te staan, die niet alleen zes jaar ouder was, maar ook veel geweldiger, wat lichaamsbouw aangaat. En een keer temeer noemde men Carpentier als een geducht rivaal voor Johnson, als dengene, die den titel van wereldkampioen aan het blanke ras zou teruggeven. Wat schreef de Fransche pers ? Dit: „Carpentier est champion de la race blanche". Was dit ietwat schreeuwerig uitgedrukt, in Engeland en Amerika beschouwde men intusschen Carpentier vrij eenparig als sterkste der blanke pugilisten. De „Daily Mail" schreef, dat Corri alleen aan Carpentier de zege kon toekennen. De „Daily Chronicle" en de „Daily Express" meenden eveneens, dat de beste man won. De „Daily Telegraph" maakte zich boos op de menschen, die beweerden, dat Smith den Franschman niet sloeg, toen deze op den grond lag, dat dit integendeel wel degelijk het geval was. De „Sportsman" daarentegen betwistte de waarde van Carpentier's triumf, en de „Morning Post" wenschte een nieuwe ontmoeting. Om een Amerikaansch blad te citeeren, de „New-York Herald" achtte Smith's handelwijze eveneens onverdedigbaar, doch laakte al evenzeer het optreden van Carpentier's helpers, die in den ring sprongen, voordat de beslissing viel. Tenslotte kwam L'Auto met de opzienbarende onthulling — en dit onder den fascineerenden titel „Carpentier est roi" — dat de chronometreur had erkend, werkelijk tot tien geteld te hebben, alvorens de gong luidde, trouwens, dat dit luiden beteekende, dat Carpentier door knock-out gewonnen had. Slechts de arbiter wilde, volgens laatstgenoemd blad, niet hooren. Vandaar, dat L'Auto Mr. Corri een kapitteling toediende, omdat hij nog aarzelde om Smith te disqualificeeren, en zulks, omdat Descamps in den ring was gesprongen om zijn poulain te beschermen tegen de moorddadige aanvallen van den stompenden Amerikaan. Welk een verwarde toestand! Een verschil van meeningen, dat er Carpentier's overwinning in het oog van den objectieven beoordeelaar niet mooier op maakte!

Maar er werd geld verdiend, hetgeen ook wat waard was!

COBOR

Voisin 10/42 P.K. Sulky gesloten.

PRINSEGRACHT 542 - AMSTERDAM

Sluiten