Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

nu in i i iiiiiii i :|" 1 1 11'

MAX SCHMELING, de Duitsche Dempsey,half zwaargewichtskampioen,is een groot voorstander van koffie HAG en uit zijn enthousiasme in de volgende bewoordingen:

„Het is voor mij een bijzonder genoegen U te kunnen berichten, dat ik de koffie |

HAG gedurende de training geregeld gebruik. Ik prefereer de koffie HAG niet j

alleen om haar fijn aroma en uitstekenden smaak, maar ook omdat zij alle |

opwekkende eigenschappen bezit, zonder aan mijn hart en andere organen j

schade toe 'e voegen. Gedurende de laatste kampioenswedstrijden heb ik de |

aangename eigenschappen van koffie HAG bijzonder leeren waardeeren". j

is hoogst amusant om na te gaan, hoe gescheidenissen over pugi'isten in het leven worden geroepen. Toen ik in den oorlog was, was ik ook meermalen gesneuveld en begraven. Maar een van de meest curieuse histories, die ooit over mij in omloop waren, was die, welke verteld werd in verband met mijn match tegen Beckett. Op zekeren dag bezocht een klein gezelschap mij in Stanmore, en kort daarop werd het gerucht verspreid, dat ik aan vliegende tering leed. En wil men de antipode van het verhaal, dan denke men aan de sage, dat ik twee a drie nachten voor mijn gevecht met den Brit boemelend in Londensche nachtlokalen was aangetroffen."

Hoe geweldig de spanning wel in den staat van John Buil was, het werd op felle wijze gedemonstreerd door een caricatuur in „Evening News", een teekening, welke een werkman toonde, loerend door een spleet in een schutting, waarop het opschrift „Beckett tegen Carpentier!" Bedoelde arbeider werd gelokt door allerlei andere gedachten: de politiek, werkstaking, de duurte, maar de goeie man had geen tijd voor al die dingen, want het treffen van de pugilisten nam heel zijn denken in beslag.

Ook in Frankrijk stelde men uiteraard belang in de groote match. Zulks bleek wel uit het feit, dat verschillende Fransche sportsmen per Handley Page naar Londen vlogen, teneinde het evenement bij te wonen. En het bleek al evenzeer uit de mededeeling van een reporter van L'Auto, nl. dat, zou Carpentier winnen, in elk geval één Fransch wedder een millioen aan Engelsch geld mee naar Frankrijk zou voeren.

En op den avond van de groote match demonstreerden de Londensche kranten-jongens wel den meesten geest. Zij stonden nl. voor Holborn Stadium den uitslag af te wachten, en... . ze hadden de extra editie mét dezen uitslag al onder den arm. Dat wil

VERWEEGEN

" IX. KOK

dan zeggen, dat zij onder den linker arm een pak bladen torsten, waarop met vette letters gedrukt stond: „Beckett overwinnaar". Op een andere editie stond hetzelfde vermeld van Carpentier. Toen de Franschman gewonnen had, gooiden ze het waardelooze Beckett-pak weg, holden door de straten, schreeuwden luidkeels Carpentier's overwinning uit, en. . . . verkochten den menschen niets anders als een krant, waarop louter de uitslag stond gedrukt. En, zooals altijd, bleek ook hier weer de waarheid van het gezegde „mundus vult decipi." Men kocht grif!

De groote match zélf!

Op 4 December 1919 vond dan het lang besproken treffen plaats. Het is wel eens interessant om gewicht en maten van de beide kemphanen na te gaan. Carpentier was 1.79 M. lang tegen Beckett 1.84 M. De Franschman woog 78 KG. tegen de Brit 83 % KG. Carpentier's voor-arm was 0,28 M. lang, en die van Joe 0,34 M. De nek van Georges mat 0,40 M., die van den rivaal 0,42 M. De omvang van Carpentier's borst was 1.01 M., die van Beckett 1.09 M. De biceps van eerstgenoemde waren in omvang 0.33 M., terwijl voor Beckett het getal 0.39 M. was te vermelden. De taille van Georges was 0.74 M., en die van den Engelschman 0.78 M. Laatstgenoemde was dus, wat zijn corpus betreft, ten zeerste in het voordeel.

Voor een zaal, waarin zich een 4000 man publiek bevond, onder welke massa ook de Prins van Wales was, presenteerden beide boksers zich. Men verwachte van dezen, als

geweldig veronderstelden, strijd geen lang, geen groot verslag! Want dat is onmogelijk. Daarvoor duurde de match te kort. Want weet ge, lezer, dat de Franschman zijn tegenstander, welke slechts twee maanden jonger was, en die, gelijk aangeduid, zijn physiek voor had, in een record-tijd van 74 seconden velde? Korter kan het toch zeer zeker niet.

Er was eigenlijk meer verbijstering in de zaal dan geestdrift. Maar toch ook laaide de geestdrift op. Er was wel niet zoo'n rumoer als aan het Gare du Nord, eenige dagen later, te Parijs, waar niet minder dan 100.000 Franschen hun held opwachtten, maar de sportieve Engelschen juichten toch om deze pugilistische kunst. En de Prins van Wales trad zelf naar voren om Carpentier hartelijk de hand te schudden.

(Wordt vervolgd)

„FAIRYLITE"

de standaard

REFLECTOR

van Rijks- en Gemeente Politie alsmede het Ned. Leger.

Importeur:

P. Grimmon — Zandvoort

Vraagt uw handelaar!

25

Sluiten