Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

VOIGTe-GEBER5

TRANSPORT MAATSCHAPPIJ

• ♦ • AMSTERDAM » • •

Carpentier komt naar Nederland!

Tegen het einde van 1920 werd de Hollandsche sport-wereld door een opzienbarend bericht wakker geschud. Om kort te gaan: Georges zou naar onze contreien komen! Demonstraties met Lenaers, gearrangeerd door de „Amsterdamsche Boks Combinatie"!

Intusschen verscheen tevens de mededeeling in de internationale pers, dat, al had Carpentier dan nog niet de bokshandschoenen aan de wilgen gehangen, hij zijn verdiende geld aanwendde om zich als industrieel te vestigen. Gelijk gezegd — Carpentier had geld verdiend. Hij schreef eens het volgende: „Dempsey's leven komt mij als een heerlijke roman voor. Men kon het aldus schilderen — van landlooper tot millionair en wereldkampioen! Want Dempsey kwam uit de onderste lagen van de maatschappij voort. Mijn eigen ontwikkeling kan ongeveer als volgt worden geteekend — van loopjongen tot goochelaar, slangenmensch, gedachtenlezer, en vervolgens tot bokser, die per jaar meer dan 100.000 pond sterling verdiende!" Et voila! Georges had dus heel wat kopeken bij elkaar, en vandaar zijn bevliegingen om in de nijverheid te gaan. Wat hij fabriceerde ? De Fransche pers gaf er spoedig antwoord op, want de kranten maakten een pittige reclame voor hun landgenoot. Het begon met de mededeeling, dat men bij Carpentier kinder-speelgoed in aluminium kon krijgen, voorzien van de handteekening en het portret van den wereldkampioen. Dat ging er al als koek in. Dan kwam het bericht, dat Carpentier met zijn „stal", d.w.z. de

N. V. HAARLEMSCHE RIJWIEL- EN AUTOM. MIJ.

ED. KIMMAN & Co.

ZIJLWEG 35 HAARLEM Telefoon 11906

Zeer uitgebreide Ga rage

Hudson — Essex

Filiaal: OVERTOOM 120/122 AMSTERDAM Telefoon 31654.

SPORT IN BEELD.

„Ik gebruik uitsluitend koffie HAG, aangezien ik bij ondervinding weet, dat daardoor de algemeene gezondheidstoestand belangrijk verbeterd wordt, terwijl hart en zenuwen de grootste vermoeienissen van een 6-daagsche gemakkelijk kunnen trotseeren".

Ziehier het oordeel van den overwinnaar | uit menige 6-daagsche wielerwedstrijd.

iïiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiMiMliimiiHiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiimminTi

eeuwige Descamps en de verschillende sparring-partners, een bezoek aan zijn fabriek had gebracht, waar reeds honderd menschen werkten, bij welke visite het personeel den pugilist luide ovaties had gebracht, en Georges in de blommetjes was gezet.

Carpentier zou dus naar Nederland komen. En Nederland — althans een deel van onze zonen — werd dol. Er speelden zich tafereelen af, die zich slechts later, bij groote interlandmatches op Voetbalgebied, zouden herhalen. Men wilde Carpentier met alle geweld zien. En zoodoende tastte men diep in de beurs, en had voor dit aanschouwen buitengewoon hooge bedragen over. Is het een wonder, dat in deze opgeschroefde periode een sportblad nog eens aan de uitspraak van den sportlievenden Vlaamschen literator Cyriel Buysse herinnerde: „Om tal van redenen ben ik sterk tegen publieke vertooningen van bokswedstrijden, zooals het geval was met Carpentier— Wells, maar ik ben er sterk voor, dat iedere jonge man zou leeren boksen?"

En ook was in deze dagen de volgende uiting in een periodiek te lezen: „Zola was 'n groot Franschman. Pasteur was 'n groot Franschman. Rodin was 'n groot Franschman. Debussy was 'n groot Franschman. De Fransche Napoleon van het heden is echter Georges Carpentier. Wordt bokser, en regeer !'*

Carpentier vormde het gesprek van den dag. En vooral de dames waren nieuwsgierig om den grooten bokser, maar ook om den knappen bokser te zien. Men kon met een gerust hart herinneren aan hetgeen Nietzsche eens over de gedachten van vele vrouwen

zegt:

schreef: „Een edele naam, een fraai gevormd been en daarbij een man, o, was hij de mijne!" En dan was deze variant op dit thema van pas: „Wordt bokser, blijf ongetrouwd en je raakt getrouwd — zooveel malen als je zelf maar wilt!

De eenige schaduw inmiddels op Carpentier's bezoek was evenwel, dat hij.... juist getrouwd was. Maar dat verminderde de bewondering van de Hollandsche Eva's niet. Carpentier zou komen. Carpentier! De staat was zenuwziek van verlangen. En vooral het zwakke geslacht, dat echter sterk, zeer sterk in haar begeerten was.

Toen kwam hij....

Hoe ? Het wordt in een volgend nummer

verteld. Het werd een zegetocht !

(Wordt vervolgd)

VERWEEGEM

X KOK

AMSTERDAM

LH DEN MAAG

Sluiten