Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

2

MILANO

N.V.

Automobielhandel

voorheen

GRUND & Co.

UTRECHT

-

Sport-torpedo op Isotta-Fraschini-chassis.

(^■m ~X e hulde, aan den veteraan Van I 1 Lennep gebracht ter gelegenheid 1 -~ van diens vijf-en-twintig-jarig Tennis-jubileum, is niet alleen een sympathieke, doch bovenal een nuttige betooging geworden. En wel door het feit, dat de crack, hetgeen zelden geschiedt, aan het praten is geslagen!

Wat Van Lennep zegde, het klonk dan misschien niet aangenaam voor degenen, die 't liefst door optimistische gedachten gestreeld worden, voor hem, die den toestand wil zien gelijk deze toestand is, was de korte en sobere lede een object, hetwelk tot zeer groote dankbaarheid stemde.

Zeker, na de verschillende overwinningen in de Davis-Cup-matches der onzen, die toch hoopvol stemmen ten aanzien van ons nationaal Tennis, doen de woorden van den meester wellicht wat wrang aan, werpen ze een tikje roet in het zoo smakelijk eten, maar desondanks was het noodig, dat zoo iets eens werd gezegd, en dan door een insider, door een deskundige.

Wij kunnen niet anders doen dan deze

woorden als een hoogst ernstige waarschuwing aanvaarden, en dat wij er commentaar op leveren; het is een gevolg van het feit: dat wij het volkomen eens zijn met deze critiek op ons hedendaagsch aan sport doen. Want niet alleen in Tennis-kringen is het euvel te signaleeren, al evenzeer in andere spelen, in vele overige takken van sport.

Van Lennep dan vond het vreemd, dat, waar een speler als Diemer Kool uitviel in een belangrijken wedstrijd als die tegen de Tsjechen, men direct weer bij hem is komen aankloppen om Kool's plaats in te nemen. Waarom werd niet naar een meer jeugdige kracht gezocht? Het antwoord kan kort zijn: omdat deze kracht (van vrijwel de sterkte van Van Lennep) er simpel-weg niet was!

Wij bezitten in Timmer en Diemer Kool een duo zeer goede spelers. Voegt men er nog Van Lennep, den man, die al een kwart-eeuw speelt, bij, dan kan men gewagen van een trio zeer goede spelers. Maar daarmede is het ook gedaan. Onze mannelijke eerste-klasse telt geen andere namen meer. Er zijn wel jongere sportsmen, maar zij vormen een andere, een lagere categorie. Excelleerende spelers zijn derhalve in de lage landen aan de zee wel zeer zeldzaam.

Dat nu wist Van Lennep natuurlijk sinds lang. En thans, bij zijn jubileum, heeft hij het noodig gevonden, eens de hand op deze wonde plek te leggen. Hij deed het in dezen vorm,

nl. dat hij het vreemd achtte, dat juist hij weer als eerste invaller mee moest naar Tsj echo- Slowakije.

Maar méér nog deed Van Lennep. Hij gaf ook de oorzaak op, waarom er geen behoorlijk aantal remplacanten is. De tegenwoordige jongelui houden wel , van het Tennis-spel, maar dan van partij'tjes spelen. Oefenen, hardnekkig oefenen op bepaalde slagen, zooals Van Lennep, zooals Timmer en Diemer Kool deden en nog doen, dat komt bij de „jeunesse d'orée" slechts zelden voor. En juist aldus trainend, kan men alleen een speler van waarde worden, een sportsman, die zoo noodig de landskieuren in den vreemde kan verdedigen.

Er worden geen nieuwe sterren geboren. Wel goede en deugdelijke spelers! Maar geen uitblinkers, gelijk het juist genoemd drietal! En als men dit bemijmert, dan rijst terstond de vraag: wat moet er geschieden, wanneer het bewust trio zich mindert tot twee, waarschijnlijk afdaalt tot één crack ? Dan is het mogelijk, dat deze crack bij individueele kampen uitblinkt, maar ons figuur in DavisCup-matches bv. is gemakkelijk te raden.

Wij gevoelen persoonlijk méér voor een groote categorie gemiddelde spelers dan voor enkele sterren, en verder weinig beoefenaars van het edele zomerspel. Maar wij onderschatten evenmin het nut van wedstrijden. Juist door succes bij deze wedstrijden wordt

BESNARD

SCHIJNWERPER

DRAAIBAAR IN ALLE RICHTINGEN DOOR MIDDEL VAN EEN KOGELGEWRICHT. HET VASTZETTEN GESCHIEDT DOOR HET AANDRAAIEN VAN EEN VLEUGELMOER. Diameter : 150 mm. - Uitvoering: Vernikkeld of gechromeerd. PRIJS VERN.: Fl. 24.-

Galmei Snubbers

SCHOKBREKERS

BallOlt Veerh

oezen

Importeurs: MERTENS & STRAET - Rustenburgerstraat 340-342, AMSTERDAM - Tel. 22903

Sluiten