Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

463

gerust, 't zij op deze wijze, in 't openbaar, 't zij per particulieren brief; het zal mij steeds een genoegen zijn u naar mijn beste weten te antwoorden. Slechts dit nog.

Zet niet te veel uwe kritiek voorop.

't Is in ons land zoo ontzettend moeielijk de menschen voor iets warm te maken. Een Hollander begint altijd met bedenkingen.

Wees in dit opzicht nu eens geen Hollander. Bewaar uwe bezwaren voor het laatst.

Begin met de erkenning dat ons streven een waardevol iets betreft. Denk u goed in de beteekenis van ons willen. Laat u van die beteekenis doordringen. Wordt warm voor de zaak!

En, daar die warmte volstrekt geen koel overleg uitsluit, geef daarna uwe weloverwogen opvatting van de wijze waarop het resultaat kan worden bereikt, en uwe weloverwogen kritiek over die van anderen.

Dan wordt gij van bestrijder medewerker.

Aanvaard intusschen de verzekering mijner hoogachting. Hilversum, September 1906.

TWEE NEDERLANDSCHE ZANGERESSEN, f

In den afgeloopen maand hadden wij het verlies te betreuren van twee zangeressen waarvan de eene in ons land, de andere te Parijs in hoog aanzien stond. Het zijn Mevrouw Sophia Offermans—van Hove en Mevrouw Suzanna Storm—Mauve, de zuster van wijlen onzen grooten schilder.

Mevrouw Offermans—van Hove had zich reeds sedert bijna dertig jaren van het openbare kunstleven teruggetrokken, niet omdat toen haar stemmiddelen haar begaven, maar omdat zij — zooals ze zelf in haar groote bescheidenheid zeide — wilde abdieeeren voor het publiek zich van haar terugtrok. Wie haar in later jaren nog hoorde, begreep dat zij die vrees niet behoefde te koesteren, want toen voor een zevental jaren haar 70sten geboortedag werd gevierd, moet zij door haar voordracht van een lied van Schuman hare hoorders in verrukking hebben gebracht. Zij heeft hoofdzakelijk haar roem gezocht en gevonden bij onze landgenooten. In weerwil van herhaalde aanbiedingen heeft zij zich alleen in het buitenland te Keulen, waar zij vaak zong, in België en eens te Bordeaux laten hooren. Haar toenemend gezin noodzaakte haar verschillende aanbiedingen, o.a. eene van Carl Reinecke voor 12 concerten in Duitschland en eene te Londen af te wijzen. Doch in ons land trad zij vaak op en het was voor ieder een feest en een genot haar

Sluiten