Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474

De Saskia-ouverture van Bernard Zweers verschijnt binnenkort bij „De Alg. Muziekhandel" te Amsterdam. Aldaar verschijnen ook eenige composities van A. D. Loman Jr., C. F. Hendriks e. a.

De Christelijke Oratoriumvereeniging te Amsterdam, geeft 30 October a.s. een uitvoering van „Die Schöpfung" van Haydn, onder leiding van haren directeur Johan Schoonderbeek. Solisten zijn: Mej. Mientje Lammen uit Frankfort, (sopraan) en de heeren Paul Scholier uit Stuttgart, (tenor) en Gerard Zalsman, (bas). De uitvoering zal plaats vinden in het Concertgebouw, terwijl het Concertgebouw-orkest zijn medewerking zal verleenen.

Thomas Denijs, te Rotterdam, is uitgenoodigd om 17 December a.s. te Berlijn in Beethoven's Negende Symphonie te zingen, die in de Philharmonie onder leiding van Nikisch wordt ten gehoore gebracht. Reeds vroeger is melding gemaakt, zegt het „Vad.", van Denijs' engagementen te 's-Gravenhage, Darmstadt, Breslau, Hamburg, Zürich, Frankfort, Essen — in het buitenland is onze landgenoot blijkbaar zeer gezocht.

"Vier verdienstelijke leden van de voormalige Nederlandsche Opera, zullen in dit seizoen een reis door ons land ondernemen en opera-concerten geven, n.1.: de heeren Jos. M. Orelio, D. Paulus, Frits van Duinen en mevr. Coïni—Francisca. De heer W. A. Doortmont maakt als begeleider de reis mee.

De eerste solisten in de Haagsche vereeniging Diligentia, zullen Henri Marteau en Louis Diémer zijn. Dan volgen Mari Beinderhof—Hekker, violiste en Anna Kappel, oudleerlingen van het Haagsche Conservatorium.

BUITENLAND.

Adelina Patti zal, volgens Engelsche bladen, afscheid nemen van het tooneel en voor 't laatst te Londen zingen, op 1 December a.s. Na haar afscheid (zij zal dan ruim 63 jaar zijn), zal Patti nog een tournee maken door de Engelsche provincies. Patti trad van haar 16e jaar af op, zij had meer dan 40 opera's op haar repertoire en tusschen 1860 en 1880 verdiende zij jaarlijks gemiddeld 360.000 a 400.000 gulden.

Volgens het Vaderland zingt Tilly Koenen op haar eersten liederenavond te Berlijn, o. a. vier Maleische liederen van Constant van de Wall in de Maleische taal.

Het feest ter eere van Saint-Saëns in het open theater van Béziers had duizenden belangstellenden getrokken. Opgevoerd werd de opera La Vestale van Spontini, welke opera een halve eeuw lang had gerust. Lalo wijdt er in de Temps een beschouwing aan en noemt haar een overgangswerk, een werk van den tweeden rang, in afwijking van Wagner en Berlioz, die La Vestale vergeleken met de Italiaansche en Meyerbeer-opera's, van hun tijd, en haar hoog roemden.

Ottohar Scevcik, de beroemde viool-professor aan het Conservatorium te Praag, gaat om gezondheidsredenen te Beichenhall in Beieren wonen, doch hoopt ook daar zijn onderricht voort te zetten. Van de vele violisten, aan wier vorming Scevcik reeds de laatste hand legde, is Kubelik wel de vermaardste.

De bij gelegenheid van het laatste Duitsche toonkunstenaarsfeest te Essen ten gehoore gebrachte symphonie in E-dur van Hermann Bischoff, verschijnt, verkort en omgewerkt, bij Leuckart te Leipzig. De symphonie is aan Bichard Strauss opgedragen en zal onder diens leiding te Weenen worden uitgevoerd. Ook te Berlijn, in een der philharmonische concerten onder Nikisch.

Het was onlangs 50 jaar geleden, dat Les Dragons de Villars voor het eerst (te Parijs) werd opgevoerd.

Sluiten