Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

517

Leiden. De maand October begint voor ieder Leidenaar eerst den derden. Hoewel nu die feestdag — de gedenkdag van Leiden's ontzet in 1574 door Watergeuzen gewapend met haring en wittebrood, die de Spanjaarden, met achterlating van hutspot, op de vlucht joegen — ook dit jaar zijn behoorlijk quanturn muziek leverde en ingeleid was door een muziekuitvoering, gecombineerd met tooneelvoorstellingen den avond te voren in den schouwburg: voor het muziekminnend Leiden begon de concertentijd in October met een orgelconcert in de Pieterskerk, met medewerking van zang en viool op Woensdag 10 October.

Tot mijn leedwezen kon ik dit concert niet bijwonen, doch heeft een kennis de goedheid gehad mij te vertellen dat de heer Mens, organist aan de Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage, toonde, met evenveel gemak het oude orgel in de Pieterskerk te kunnen bespelen, als in den Haag het nieuwe. Mij dunkt de overgang moet voor hem zeer sterk geweest zijn, want het Pieterskerkorgel is oud. Hier te Leiden hebben we niet anders dan oude orgels, hetgeen zeer te betreuren is, daar de voogden der verschillende kerken zich hier in het afstaan der groote kerken (Pieterskerk, Hooglandsche kerk en Luthersche kerk) steeds zeer welwillend betoonen, terecht inziende dat een ernstige uitvoering een dergelijk gebouw niet ontwijden kan.

Ernstig was anders de uitvoering wel, daarvan getuigt het hierachter afgedrukte programma. Verder verzekerda men, dat de heer Mens zich wel wat al te bescheiden hield in de begeleidingen. Is hier niet veel, wellicht alles aan de ouderwetsche constructie van het orgel te wijten ?

Jonkvrouwe Repelaer van Drie], de altzangeres van dezen avond, beschikt over een uitnemende voordi-acht, waarmede zij een veelbelovend orgaan beheerscht. Evenwel, zij schijut dit nog niet ten volle te beheerschen ; af en toe klinkt haar stem ietwat gedempt, wat natuurlijk gaandeweg verbeteren zal.

Over Henri Hack kunnen wij gevoegelijk zwijgen. Zelfs zonder het concert bij te wonen, durf ik, waar hij speelt, steeds te gewagen dat hij zich verdienstelijk van zijn taak kweet en men zijn ernstig willen en kunnen steeds bewondert. Het programma ten slotte bood niet veel „nieuws", al was er onder het oude veel dat eeuwig nieuw blijft.

Vrijdag 12 October speelde voor een matig bezette schouwburgzaal het Brodsky kwartet en 18 October kregen wij Dr. Wüllner en Ooenraad Bos, deze dubbelster van de eerste grootte. Beide kunstenaars gaven 30 October een afscheidsconcert. Deze avond zoowel als de eerste was zeer druk bezocht en bleek de foyer der stadszaal beide keeren te klein, daar velen moesten worden afgewezen.

E.

MUZIE KBERICHTEN.

BINNENLAND.

De E. K. Zangvereeniging „Arti et Eeligioni" te Amsterdam zal 20 November a.s. uitvoeren Die Jahreszeiten van Jos. Haydn, in het Concertgebouw. Als solisten zullen medewerken mevrouw Anna Oldenboom uit Den Haag en de heeren Joh. J. Eogmans en Hendrik C. van Oort. Het Utrechtsch Stedelijk Orkest neemt het instrumentaal gedeelte voor zijn rekening.

Sluiten