Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56 HET BEDRIJF VAN HET WEDUWEN- EN WEEZENFONDS

Rekening en Verantwoording over het jaar 1914.

Inkomsten. Uitgaven.

In kas ƒ 13-571 505 Weduwenpensioenen ƒ 123.68278

Gewone contributie actieve deelge- Weezenpensioenen » 3-I24 97

nooten » 72.84652 Toelagen aan weduwen . . . . » 18.14658

Gewone contributie gewezen deel- Kapitaal » 42.667 50

genooten » 9.80633 Rente bij aankoop kapitaal . . » 36272

Gewone contributie gepens. deel- Salarissen • » 2.77917

genooten » 36.659 406 Uitkeering bij overlijden . . . » 2.170 —

Contributie voor rechtverkrijging . » 23.906626 Restitutie contributie. .-...» 7l6 356

» » verhoogd recht . » 7.692 44 » ingevolge art. 60 . . » 8.280 28

» » kinderbijdragen . » 1.76977 » kindercontributie. . . » 21623

» » verhooging van Betaling openbewaarneming Ned.

rang en vast traktement ...» 833 Bank ...» 18379

Uitloting kapitaal » 5.000— Wisselonkosten . » 2934

Interest. .......... 48.55294 Bureaubehoeften en porti . . . »' IH75

6 Reglementen » 1 80 Onkosten coupons Ned. Bank . » 2 70

Prolongatierente » 5029 Saldo in kas » 51.117 70

Rekening Ned. Bank (coupons van

onderpand) » 608 63

Interest Nationale Bank . . . . » 791 34

Interest coupons » 325 94

Rijkssubsidie » 32.000 —

ƒ 253.591 866 ƒ 253.591 866

Sluiten