Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 het bedrijf van het weduwen- en weezenfonds enz.

komen veilig te brengen op de bestaande reglementaire pensioenen, vermeerderd met de toelagen. Eerst dan zou de Rijkssubsidie niet meer noodig zijn.

De Directeur-Administrateur, De Kassier-Administrateur, P. s. R. wolterbeek. H. van der slooten.

BESCHEIDEN UIT DE ARCHIEVEN DER MARINE, BETREKKING HEBBENDE OP DE OMWENTELING IN 1813/14,

medegedeeld door

den gepensionneerden luitenant-generaal

G. J. W. Koolemans Beunen.

(Vervolg van bis. ?pó).

150. Kikkert aan den Souvereinen Vorst.

6 Jan. 1814. x)

Ik heb de eer Uwe Koninklijke Hoogheid te rapporteeren, dat op gisteren Z. M. Fregat de „Erebus" Capitein Forbes in Hellevoet is binnengekomen, aan boord hebbende de navolgende aanzienlijke personen:

Lord and Lady CastlereaGH 3),

Lady Emma Mount Edgecumbe,

The Hon.able F. Robinson 3),

Mr. Planta,

Mr. WARD,

Mr. montague,

Mr. Stewart,

Lord Valletort,

General Pozzo Dl BorGO *),

Dadelijk bij de aankomst van Zijne Koninklijke Hoogheid den Hertog van clarence 6) zal ik de eer hebben er Uwe Koninklijke Hoogheid kennis van te geven.

ïj Uit Hellevoetsluis. — Kopieboek van Kikkert. R. A.

2) Lord Castlereagh, Engelsche minister van buitenlandsche zaken, door het Engelsche kabinet aangewezen, om als gevolmachtigde de Britsche belangen bij het Groote hoofdkwartier der Bondgenooten op het vasteland voor te staan, reisde over Den Haag daarheen.

a) Een aan Castlereagh toegevoegd Engelsch staatsman. ^

4) Een op Corsica geboren vermaard staatsman en generaal, t laatst in Russischen dienst, een der felste haters en tegenstanders van Napoleon i. De andere heeren behoorden tot het gevolg van Castlereagh.

') De 3e zoon van george III, toen groot-admiraal van Engeland, later koning Willem IV (1830—1837).

Sluiten