Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

BESCHEIDEN UIT DE ARCHIEVEN DER MARINE,

de franschen teegen te gaan, waarmede meenigmaal een goed effect zagen.

Den Canonneerboot kreeg Pruijsche Equipage en de koninglijke Pruijsche Vlag en Wimpel aan boord en wierd klaar gemaakt, gelijk 26 scheepen tot een Expeditie.

Den 10 December ging ik met den Commandant der Pruijschen op een vloot van 20 scheepen met vier Duijzend man over naar Termunterzijl. met voorneemen om Delfzijl aan die zijde in te sluyten.

Den i6en Decembre verlegde den Commandant der Pruijschen zijn Hoofdquartier te Appingadam. en sloot Delfzijl tot zooverre in. opdat den vijand met een uytval nergends zoude kunnen stroopen of eenig naadeel aan de Ingezeetenen koome te pleegen.

De artillerie was reeds genoegzaam sterk geworden en hadde om Delfzijl 33 Canons van differente Calibres en 2 mortieren met hunne Bomben ten getalle van 120 en overige ammunitie, en Daar den 6den February de Pruysche Trouppen naar de groote armee deeden afmarcheeren en den Commandant der Pruijschen meede naar Oost Vriesland moeste vertrekken tot formeering zijner Landweer en Landstorm. Zoo wierd diensvolgens de Artillerie Corps vernietigd, en kreeg op mijn verzoek alstoen van de Heer Commandant der Pruijschen mijn ontslag, als ook een Certificaat van mijne overgegeeven Canonneerboot, en hebbe daarop mijne reise naar herwaards voortgezet.

Neeme voorts de Vrijheid Uwen Hoogwelgebooren te doen observeeren dat Ik veel goed in Delfzijl hebbe moeten agterlaaten mijne beste goederen, bestaande in Uniform Deegen en Eenig zilver en andere huyshoudelijke Zaaken beneffens mijn Bureau, waarbij alle de geheele Correspondentie en de overige stukken van de Commandementen der differente maritime stations der Weeser en Jahde. en daarbij zeedert ultimo August 1813 nog geen betaling genooten. en op de reise van Embden naar herwaards vele Onkosten heb gehad, daar ik van Campen aan den IJssel op eigen kosten een rijtuig hebbe moeten aanneemen, uyt hoofde der aldaar passeerende meenigvuldige Engelsche en Pruijsche als ook Spaansche en gevangene franschen geen wagen konde bekoomen doordien dezelve voor hunl. in requisitie gehouden wierden. Zoodat ik thans in slegte staat van middelen ben, hetwelk mij grootelijks verpligt de Vrijheid te moeten neemen Uwer Hoogwelgebooren dit voor te dragen, met Eerbiedigst verzoek om tot schadevergoeding en weeder herstelling mijner Zaaken

Sluiten