is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

769

is, dat de kolonist zich van den aanvang af bewust zij van zijne verplichtingen tegenover het Bestuur en van de nadeelen voortspruitende uit het niet nakomen daarvan.

Deze verplichtingen zijn van tweeërlei aard: lste behoort hij zorg te dragen voor tijdige en geregelde aflossing van zijne schuld, wegens het plantklaar maken van zijn grond, het bouwen van woning enz., samen geraamd op + / 2000; 2de moet hij binnen zekeren termijn de hem afgestane gronden in cultuur brengen of tot weiland maken. Het niet nakomen dezer verplichtingen, zonder geldige redenen, moet kunnen leiden tot opzegging van het met het Bestuur aan te gaan contract, met verbeurdverklaring van huis en grond.

De termijn waarop met de aflossing wordt begonnen, door de Commissie gesteld, komt mij op de boven aangevoerde gronden niet gewenscht voor. Beter ware het m. i. de eigendommen te bezwaren met eene eeuwige rente tot een bedrag gelijkstaande met het ]/2fl deel der schuld, vermeerderd met eene enkelvoudige rente van 3 pCt, waarvan het tweede jaar Vio; het derde 2/10, en vervolgens tot het elfde jaar telkens met Vio klimmende, wordt betaald. Bedraagt de schuld ƒ 2000, dan zal het bedrag der eeuwige rente op ƒ 200 kunnen worden gesteld, terwijl het 2& jaar ƒ 20, het derde ƒ 40, het elfde ƒ 200 en zoo vervolgens wordt afgelost. Op deze wijze zal de geheele schuld, plus de rente, over ruim twintig jaar zijn gekweten, terwijl de verder te betalen jaarlijksche retributie van ƒ 200 eene erkenning zal zijn van hetgeen de kolonie voor hem deed, en van zijne schuld daarvoor aan de gemeenschap. De Staat heeft hem onttrokken aan de ongunstige omstandigheden waarin hij verkeerde, en hem en de zijnen de middelen verschaft hunne werkkracht onder gunstiger omstandigheden aan te wenden en zoo tot welvaart te komen. Niets billijker dan dat hij op zijne beurt bijdrage tot de welvaart van anderen, door, na afbetaling zijner schuld,