is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VARIA.

Chailley-Bert over Java.

De heer Chailley-Bert, schoonzoon van den door Frankrijk zoo betreurden Paul Bert, als gouverneur van Indo-China in 1886 te Hanoi' overleden, is, door zijne reizen in de Fransche en Engelsche kolonies en door zijne studie van koloniale vraagstukken, een autoriteit geworden op koloniaal gebied. Zijne laatste reis, waarvan hij in de vorige maand te Marseille is teruggekeerd, is naar Java geweest, de eerste maal dat hij anders dan door boeken met eene Nederlandsche kolonie heeft kennis gemaakt. Gedurende drie maanden heeft hij Java van West naar Oost in alle richtingen doorkruist. De Parijsche correspondent van de N. R. Ct. heeft het voorrecht gehad om uit den mond van den heer Chailley-Bert zelf te vernemen, welke zijne indrukken zijn geweest gedurende die weken en welke meening hij daarmede zich over deze kolonie gevormd heeft.

„Het was mij een genot," schrijft de correspondent, „ den deskundigen vreemdeling op die wijze te hooren spreken over den arbeid van het kleine Holland in verre overzeesche gewesten, maar het genot vloeide ook voort uit de helderheid, waarmede de spreker zijne meening uiteenzette, uit de gemakkelijkheid waarmede hij personen en zaken beoordeelde, klaarblijkelijk met dat benijdens-