is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

926

deel is, dat bij invoering eener hoofdelijke belasting ter Westkust va Sumatra, de gedwongen teelt in de Padangsche Benedenlanden behoort te worden ingetrokken.

Men vroeg, welke maatregelen de minister voornemens was ter zake van de reorganisatie van het b o s c h w e z e n te nemen.

Door eenige leden werd gewezen op het belang van de uitbreiding der pakketvaart naar China en Japan.

Opnieuw werd de wenschelijkheid betoogd, dat Posso, gelegen aan de Tominibaai, geregeld door de booten der Pakketvaartmaatschappij zou worden aangedaan.

In aansluiting aan vroegere betoogen werd door sommige leden opnieuw aangedrongen op wijziging van de in Indië geldende bepaling, dat de aldaar gevestigde Europeanen, die niet bekend staan als roomsen-katholieken of israëlieten, beschouwd worden als leden der protestantse h e kerk.

Van verschillende zijden werd bezwaar geopperd tegen de samenvoeging van de zorg voor de belangen van onderwijs, eeredienst en n ij verheid bij één departement van bestuur.

Verder drongen sommige leden er op aan, dat het verleenen van subsidie aan bijzondere scholen in Indië verplichtend zou worden gesteld, indien zij voldoen aan de daarvoor gestelde eischen, en dat hoogere bijdragen daarvoor beschikbaar gesteld zouden worden.

Door eenige leden werd betoogd, dat de uitgaven voor het o n d e r w ij s van inlanders zeer laag zijn in verhouding tot de gelden besteed voor Europeanen en dat het in het belang der koloniën wenschelijk is meer voor het onderwijs van inlanders te doen. Gevraagd werd of de minister dit gevoelen deelt.

Andere leden waren van oordeel, dat er alleen dan reden bestaat meer voor het onderwijs van inlanders te