is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VARIA.

Een adres in zake het comptabel beheer in Indië.

De heer G. Roessingh van Iterson, oud-referendaris, chef van de afdeeling „Comptabiliteit" bij het departement van Justitie te Batavia, van wiens belangrijk geschrift : Waar vele nüllioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven, wij destijds melding maakten *), heeft thans, onder den zelfden titel, een open verzoekschrift tot de Tweede Kamer der StatenGeneraal gericht. Na nogmaals met nadruk te hebben gewezen op den slechten toestand van het geldelijk beheer in onze Oost-Indische bezittingen en op het gebrekkige der door den heer J. P. Sprenger van Eyk ontworpen en bij gouvernementsbesluit van 10 Dec. 1873 ingevoerde „Voorschriften van de algemeene ontvangers en hulpordonnateurs", wendt adressant zich tot de Kamer met het verzoek:

Dat zij een onderzoek provoceere naar alles door hem in zijne bovenaangehaalde bijdrage tot de kennis van het Indisch staatsbestuur aangetoond, om, wanneer dat onderzoek zal zijn algeloopen, de vraag te overwegen:

1°. Of zij het nog langer mag gedoogen, dat nog

*) Zie de Mei-aflevering van dezen jaargang, blz. 432 en v.v.