is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1035

Met de ó is het nog erger gesteld ; het woord table-d'höte, dat de Franschen tabel doodt uitspreken, wordt door de Hollanders tabel d ö 11 e uitgesproken ; wij spreken van een h o 11 è 1 in plaats van een h o o t è 1, enz. Ook de tweeklank au, die in 't Fransch als eene lange o — oo uitgesproken wordt, wordt dikwijls door hen op zijn Engelsen uitgesproken, en in plaats van cause (kooze) hoort men dit woord kosze uitspreken.

De o is in 't Fransch slechts zelden kort en helder zooals bij voorbeeld in n o t r e (onze), spreek uit n o t te r; maar de 6 is altijd lang zooals in 1 e n ö t r e (de onze), spreek uit 1 e n o o t e r.

Terecht zegt dan ook de beroemde Fransche schrijver Célestin Lagache in zijn Alphabet rationnel, pag. 77: „la lettre ó exprime une intonation différente de celle de „l'o simple. Cette intonation différente c'est nötre au „lieu de notre, höte au lieu de hotte, c ö t e au „lieu de c o 11 e.

„Elle répond, du reste, exactement a celle de la com„binaison au, si bien qu'on peut dire que le mot hotel „et le mot au tel sont, quant a la première syllabe, „deux manières différentes d'exprimer la même émission „de voix."

Met andere woorden worden h ö t e 1 en autel beide o o t è 1 uitgesproken, daar de h in 't eerstgenoemde woord stom is.

Ik citeer uit Le Chemineau de twee regels:

„Je pense aux blés coupés, qui ne sont pas les nötres, „Et dont les épis mürs font du pain pour lesautres",

waarin nótres (nootres) met autres (ootres) rijmt.

De Chineesche, door den schrijver gecursiveerde letter o wordt uitgesproken als in onze Hollandsche woorden kort, los, pot, top enz.

De heer Groeneveldt zegt echter abusievelijk, dat die o uitgesproken moet worden als in het Fransche woord