is toegevoegd aan uw favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, no 1, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

hij in Essen een concert ten voordeele van onderwijzersweduwen. Men heeft zijne kunde ook veelmalen voor het examineren van orgels gebezigd.

Het getal der tot nu loe verschenen werken van v. Eyken bedraagt 40, buitendien mag men nog de uitgave van 50—70 compositiën te gemoet zien. De beroemdste der verschenen werken zijn: Choraalboek (150 Goudimelsche Psalmen) voor de Gereformeerde kerk met voor, tusschen- en naspelen; vier liederen met Hollandschen tekst; zes kinderliederen, 3stemmig; drie liederen uit «Psalter und Harfe von Spitta;/ Nixen, Hollandsche ballade; groote feeslmarsch voor 4 handen ; variatiën over het Hollandsche volkslied voor orgel; hymne voor mannenkoor met koper-instrumenten, (Amsterdam); canonische choraalvoorspelen, (Erfurt); sonaten voor orgel, (Amsterdam, Rotterdam, Maagdenburg); 25 gemakkelijke choraalvoorspelen, (Erfurt); sonate voor piano en viool , (Leipzig); drie liederen voor bariton, (Leipzig); vijf liederen van Siebel, (Dusseldorp); »Ein Madchenlebeu," van Siebel, (Haag). Bijzondere verdiensten heeft y a n Eyken zich verworven door de uitgave zijner transcripties voor orgel, (Rotterdam).

Het adagio uit de symphoniën van v. Beethoven en Mozart, op het orgel goed voorgedragen , zijn van buitengewone uitwerking, en moeten altijd aanspreken en ingang vinden.

Eveneens in Rotterdam verscheen zijne keur deischoonste fuges uit het »Wohltemperirte Clavier" van J. S. Bach, voor orgel ingerigt. Onder meer werken , die door de Hollandsche Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, welks corresponderend eerelid') van Eyken is, met prijzen bekroond weiden, staat het oratorium Lucifer bovenaan. Het is hier pas bij Arnold verschenen en moet nu het verdere publiek bekend gemaakt worden. Mevrouw de groothertogin van Weimar heeft de opdragt welwillend aangenomen. Een blik in de partituur zal de kunstkenners bewijzen dat de componist iels voortreffelijks heeft geleverd. De inleiding der 5e acte schildert den strijd tusschen Lucifer en de engelen, een contrepuntisch meesterwerk. Te midden des tijds waarin de sentimenteelheid zoo wordt gehuldigd , is het eene weldadige verschijning, een vertegenwoordigen van den strengen Handelschen en Bachschen stijl te voorschijn te zien komen. Eveneens bevlij ligt van Eyken zich steeds de voortbrengselen der nieuwe Duitsche school naauwkeurig te onderzoeken, en nooit toont hij zich bevangen of kleinhartig in zijne kritiek, overal steeds streng reglvaardig. Voor hem bestaat er niets onbeduidends in de kunst, in zijne oogen heeft ook de geringste verrigting bare wettiging. Geheel eigen is hem een levendige zin voor de symetrie des vorms; zonder dezen kan hij zich in het rijk der toonen niets denken, of nog meer, gene krijgt door deze eerst zin en beduiding. Een bijzondere vereerder der vrije natuur, boeit hij dikwijls zijne vergezellers door aanduiding op evenredigheden in boomgroepen, heuveltoppen, wolkenbeelden , enz. Daarbij ontwikkelt hij niet zelden wijsgeerige gedachten, die zijne grondige kënnis te kennen geven. Een ding strekt hem ten hoogste sieraad , het is de nederigheid en bescheidenheid, die hem overal en altijd zoowel in den beperkten vriendenkring als in het openlijk leven kenmerken 2).

Stangekbergen.

4) Dit jaar benoemd tot Lid van Verdienste dier Maatschappij.

(De Redactie).

1) Overgenomen uit de Eulerpe.

BEOORDEKLIXCI.

Willem Coenen. Nocturne pour le piano. Prix/1.40.

— Valse de bravoure pour le piano. Prix ƒ 1.80.

«fac. van Eysden. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforle. Frau S. Offermans van Hove in Hochachtung gewidmet. Pr. ƒ 1.80.

Met de vermelding dat boven opgemelde werken door den Rotterdamschen muzijkhandelaar den heer W. G. de Vletter zijn uitgegeven , moeten wij tevens dien uitgever lof toezwiaijen voor zijn voortdurend pogen om onze nationale compositiën door den druk bekend te maken. Hij verdient daarvoor met eenigen zijner collega's de achting der kunstwereld. Als dichters , toonkunstenaren en muzijkuitgevers de handen ineenslaan om onzen nalionalen grond al meer en meer te bebouwen , dan zal het vooroerdeel van het publiek eindelijk geheel moeten wijken ; het zal dan zien dat taal en toonen , meesterlijk behandeld , in Nederland bloemen opleveren , wier schoonheid voor geen vreemden glans zullen tanen; het zal zien dat de Nederlandsche uitgaven niet behoeven te wijken voor die van het buitenland. Maar dan ook gezorgd mijne heeren! dat alles altoos de toets kan doorstaan. Zijn wij nu en dan ingenomen met hetgeen die nationale pers opneemt, niet altoos is dit het geval met de correctie der uitgaven. Van sommige muzijkhandelaren is die zeer goed, van eenigen slecht en die van den heer de Vletter (de waarheid moet hier gezegd worden) dikwijls zeer onnaauwkeurig. De Caecilia heeft den geachten uitgever daar meermalen op attent gemaakt, doch volgens deze drie werken niet altoos met goed gevolg. Het is te bejammeren dat door dit legio fouten de indruk der compositie benadeeld wordt. Buiten de reeds met potlood verbeterde in de liederen van v. Eysden, zijn er nog veel te vinden; de nocturne is niet zonder fouten, doch in de wals is minstens een elftal aanwezig. Overigens heLben deze exemplaren een zeer behagelijk en helder aanzien en laten zich aangenaam lezen.

Zeer ingenomen zijnde met deze compositiën van den heer Willem Coenen, moeten wij deze goede en in vele opzigten schoone litteratuur voor de pianisten bijzonder aanbevelen. In de modevormen van onzen tijd heeft de componist originaliteit met waarheid , gevoel met zuiveren smaak, bravour met soliditeit vereenigd. Zeer methodiek voor de piano geschreven als het is, zal het elk goed gevormd pianist bevallen en door hem met liefde op de soiréëa in de salons gespeeld worden.

De nocturne, wel is vvaar te veel d la Thalberg bewerkt om bepaald origineel te mogen heeten, mist daarom geene frischheid ; ook is het zeer goed door alle figuren en vormen heen te bespeuren dat de componist het liefst zelfstandig blijft.

De wals is, met uitzondering der twee eerste maten achtsten, welke aan Chopin herinneren, beslist oorspronkelijk behandeld. Eene schoone eenheid heer-acht hier tusschen de introductie en de wals. Men denke toch hier in 's hemels naam niet aan eene wals van Lanner, Strauss of dergclijkeu. Het is eeue goed doordachte compositie, welke ruimschoots aan de eischen van bravourspel en goede afronding voldoet. Als ik mij niet vergis meen ik in dezen Coenen alle vereischten gevonden fèi^etbben \ om een goed en smaaakvol piano-componist tpïfvprdcii. Hij scherpe daartoe zijne pen, dan zal hem -de Tnj*»r niet ontgaan. Hij zal dan niet vergeefs eene pkaafsSon-'* der de elegante piano componisten gezocht hebbeii.^^-..»...,