is toegevoegd aan uw favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, no 3, 01-02-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

PURMERENDE.

Waren ook de laatste maanden van het jaar 18(50 door verschillende omstandigheden voor deze stad schraal aan publieke vermakelijkheden op muzikaal terrein, het pas aangevangen jaar wordt al bijzonder goed ingezet en naar hel zich laat aanzien, zal er vooreerst aan muzikaal genoegen geen gebrek zijn.

Reeds den 4. dezer maand gaf de muziekonderwijzer J. Kwast zijn gewoon benefiet-concert. Ofschoon in deze dagen van strenge koude menigeen er tegen opziet het gezellig en verwarmend haardhoekje te verlaten, werd de eigenlijk le kleine zaal al vroeg door eene talrijke schare van belangstellende toehoorders bezet, die in gespannen verwachting de uitvoeriog van het rijk geVulde programma te gemoet zag, en wanneer men weet, dat uitgenomen de coucerlgever, enkel liefhebbers uit de stad zelve tot die uitvoering zouden medewerken , dan valt het ligt, eene meer dan gewone belangstellende nieuwsgierigheid van het publiek te verklaren.

Wij gelooven gerust te kunnen zeggen dat de uilvoering over het algemeen goed is geslaagd en allen heeft voldaan.

Behalve het pianospel van den concertgever, dat als gewoonlijk en naar wij rneenen te regt uitbundig werd toegejuicht , verwierven de navolgende nummers van het programma een onverdeelden bijval : N°. 4. Solo voor cornet a pislons , van Schubert. 9. Variatiën voor viool, van F. Singelée. 10. Aria uit de opera der Freyschütz, Van C. M. von Weber. 11. Grand duo du Couronnement , voor twee piano's, van H. Herz. 12. Hymne aan de Toonkunst, voor koor en solo, van J. Kwast , woorden van C. Bakker. Laatstgemeld nummer, dat ook het laatste was van het programma , weid ten gehoore gebragt door de zangvereeniging Tot bevordering der Toonkunst, een gezelschap dat sleeds bloeit en gaarne, waar het pas geeft , zijne krachten aanwendt tot ondersteuning van zijnen geëerden directeur. Het concert werd door een bal besloten en schonk aldus ongetwijfeld aan velen zelfs meer dan een tweeledig genot.

Niet minder genoegen dan het benefietconcert, verschafte den ingezetenen van Purmerende het tiende examen der stedelijke zangschool, dat gisteren plaats vond. Dat examen , behandeld in den vorm van een kinder-concert, brengt ied-r wintei-saizoen een avond aan, dien velen met blijde gemoedsstemming verbeiden. Niet alleen den jongen dilettanten, die alsdan den eereprijs ontvangen voor een geheel jaar van oplettendheid en ijver en zich bij overvloed van chocolade en koekjes al zingende en zelfs ook springende aan gepaste vrolijkheid overgeven, — niet alleen den ouders, die zich verheugen in de bekwaamheid en de vreugde van hunne jubelende kinderen, — maar ook velen genoodigden buiten dien breedcn kring van belangstellenden , schenkt deze plegtigheid eenige aangename uren van uitspanning, die slechts noode worden verzuimd.

Behalve aan de toespraken en het verslag van de heeien commissarissen , de theoretische oefeningen en de piijs uitdeeling, werd de avond gewijd aan de uitvoering van verscheidene kleine koren , — het eene al liefelijker en doelmatiger van zin en bewerking dan het andere.

Het gezang der kleine executanten mogt werkelijk verdienstelijk heeten , en dat het algemeen voldeed, bleek vooral , nadat het slotkoor was geëindigd , toen een daverend applaudisseinent volgde en op algemeen verlangen twee der voorgedragen koren moesten woiden heihaald.

Bij al de goedkeuring die den leerlingen len deel viel, zal bet evenwel niet meer dan gepast zijn, de lofwaar¬

dige leiding te erkennen van hunnen verdienstelijken onderwijzer, die hen tot zulk een standpunt opvoerde en hulde te brengen aan de beide heeren commissarissen der school , die de muzikale ontwikkeling derjeugd reeds sinds eene reeks van jaren met zoo veel ernst hielpen bevorderen en het jaarlijksch examen zoo doelmalig piikkelend voor den ijver der jeugdige gemoederen en zoo aangenaam feestelijk voor kinderen, ouders, bloedverwanten en vrienden wisten in le rigten.

Moge de stedelijke zangschool bloeijen! Moge zij de pogingen van allen , die tot hare instandhouding medewerken door bevredigende uitkomsten loonen ! Moge zij de steun blijven van de zangvereeniging, waartoe zij reeds eenmaal den grondslag gelegd heeft!

10 Januarij 1861. v. V.

HEERENVEEN.

Dingsdag den 8. Januarij II. gaf de heer J o s e p h Crainer hier een concert, onder welwillende medewerking van onzen geachlen muziekdirecteur, den heer van Dapperen. Het programma was als volgt: Eerste deel. Ouverture van Boieldieu. Concert voor viool (Gesangseène), van L. Spohr, door den heer Joseph Cramer. Fragment uit de sonate pathétique. voor piano, van v. Beethoven , door den heer van Dapperen. Andante en scherzo, le symphonie, van v. Beethoven. Tweede deel. Ouverture van Boieldieu. Lied vhne Worte und Rondo, voor viool, van Wieniawski, door den heer Joseph C r a m e r. a. Volkslied van Mendelssohn , b. Repos d'amour , van Henselt , c. Mazurka van Chopin, voor piano, door den heer van Dapperen. Capriccio voor viool, van Vieuxlemps, door den heer Joseph Cramer.

Niets dan lof hebben wij voor den hoogst talentvolien coucerlgever. Even krachtig als gevoelvol was zijne voordragt, rond en zuiver klonk elke toon en de moeijelijkste passages weiden immer duidelijk door hem uitgevoerd. Uitmuntend speelde hij het sehoone, doch hoogst moeijelijke concert van Spohr, en toonde hij vooral hierdoor een degelijk kunstenaar le zijn. Op algemeen verlangen gaf de heer Cramer het door het publiek geliefde Carveval de Vinise, van Ernst, ten beste, en wist hij het talrijke auditorium ook met deze voordragt in verrukking te brengen. Wij hopen dat de concertbesturen in ons vaderland dezen verdienstelijken vioolvirtuoos zullen indachtig zijn en de gelegenheid niet laten voorbijgaan, eenen jeugdigen en bescheiden, en iegelijk belangr ijk Nederlandschen kunstenaar op hunne concerten le engageren. Zijne voordragt is wars van alle kwakzalverij, die wel eens het spel van menigen zoogenaamden viool-virtuoos ontsiert.

De heer van Dapperen komt onzen lof en dank toe voor de keuze en goede uitvoering zijner piano-solo's.

F KUIL LBTOS.

Amsterdam. Den 22. Jannarij jt. had nog eene voorstelling "iel /E Barbiere di SivlsUta, fragmenten uit ll Trovaiore en Mathtlde de Shabran door hel Ilaliaansrhe opt-ragezi Ischap iril Herlijn plaats. De merkwaardige en allervoortreffclijksle verriglingen dier arlisten, bcivenal van signora Tribelli, waarvan men met de Duitscliers zeggen kan nsie ist ein Engel," znllen niet ligtelijk uit ons geheugen worden uiigewischl.

'S Gravenhage. Den 17. Januarij ji. werd hier ten voordeele der lijdenden door den watersnood op eene voortreffe-