is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het „hoe en waarom" bij de behandeling van turbine-installaties

legen met de order b.v. om in een half uur stoomklaar te zijn. Geen enkele Hoofd M.K. zal dit prettig vinden voor de turbines, maar het kan noodzakelijk zijn. Voorkomen moet worden, dat de rotoren te lang in denzelfden stand staan en het beste is derhalve b.v. om het kwartier de rotoren met stoom te doen draaien, indien noodig geoordeeld vóór- en achteruit. Bij werkelijk zeer langdurig stilliggen is deze gang van zaken „vervelend" en wij hebben het dan persoonlijk ook wel anders opgelost, nl. door het luchtledig te laten zakken tot 50 a 60 % met eenige verwarmingsstoom en voortdurend tornen.

Een turbine mag nooit lang draaien met sterk verminderd luchtledig; de ventilatieverliezen worden dan zeer groot met sterke verwarming van rotoren en huizen.

Wij kunnen ons voorstellen, dat er onder de geachte lezers zijn, die dit geschrevene nu misschien wel erg interessant vinden, maar in stilte denken of hardop zeggen, dat een turbine-installatie dan toch niet je dat is, als er zooveel knepen in de behandeling zitten. Wel wij staan er persoonlijk zóó tegenover: Blijft een installatie in de eerste jaren goed, dan is de kans zeer groot, dat zij dat ook voortdurend blijft en met zulk een installatie kan men met dei normale voorzorgsmaatregelen door dik en dun werken; vertoonen zich evenwel ernstige gebreken dan houdt men zeer dikwijls een installatie met gebruiksaanwijzing. De kwalen van een turbine zijn uiterst moeilijk te genezen, vooral als het trillings- en resonantieverschijnselen betreft, omdat de oorzaken zoovele controles zoo moeilijk en de aan te brengen wijzigingen in den bestaanden toestand slechts zeer beperkt in aantal en omvang kunnen zijn. Met iedere turbine is goed te manoeuvreeren; men stelle zich op de hoogte van eventueele eigenaardigheden en behandele haar vo gens den inslag „grootscheepsch", d.w.z. geen „kneuen , „zagen ot hoe wij in marinejargon dergelijke handelingen mogen betitelen. In een komenden oorlog zullen alle schepen aan het front wel voorzien zijn van turbineinstallaties, ieder zal dezelfde moeilijkheden onder de oogen hebben te zien, alleen zullen deze voor den een zwaarder wegen dan voor den ander. Dit willen wij nog even beschouwen.

Er is een kenmerkend verschil tusschen een turbine-installatie en een zuigermachine-installatie, die 25 a 30 jaar geleden dezelfde diensten moest verichten. Een zuigermachine-installatie eischt door de aanwezigheid van vele draaipunten, zuigers, schuiven e d een voortdurend en regelmatig onderhoud, zoowel voor de hoofd- als

923