is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Archief werkzaamheden

zal thans zonder meer duidelijk zijn: uniforme agendeering voor alle marine-instantes, diensten, etc, verval van noodzaak van inwerken in andere agendeeringsmethoden en de daaraan verbonden wijze van opbergen.

Op den duur zal het de jongste schrijver op een bureau zijn, die de stukken op eenvoudige en doeltreffende wijze kan opbergen en kan lichten; de chef de bureau wacht werk, hetwelk meer in overeenstemming moet worden geacht met zijn rang en zijn leeftijd.

Is men het eenmaal eens geworden volgens welke methode geagendeerd behoort te worden, dan rijst de tweede vraag, ondergeschikt in belang aan de eerste: hoe, waarin, waarop geschiedt de boeking?

Deze kan geschieden op losse vellen, in losbladige agenda's, in vast ingebonden agenda's, op kaarten.

Iedere methode heeft, zooals alles in de wereld, zijn voor- en nadeelen.

Het voornaamste nadeel van losbladigheid en meer nog van kaarten en kaartsystemen, dat men immer hoort noemen is: dat het bijhouden van een kaartregister tot zoekraken van kaarten kan leiden, weshalve een groote accuratesse noodig is. Dit kan terecht eerder een voordeel dan een nadeel worden genoemd, want — zoo schrijft ook de accountant J. Hagers in zijn werkje „Het kaartsysteem" —: „werk dat accuratesse vordert, oefent een heilzamen invloed uit op den werker, terwijl van geen enkelen administratieven arbeid kan gezegd worden, dat daarbij zin voor orde en stiptheid overbodige eigenschappen zijn".

Voordeelen van losbladigheid, meer echter van een kaartsysteem zijn:

1. papier- en tijdbesparing;

2. overbodigheid van inhoudsopgave;

3. wijzigingen in de rangschikking zijn eenvoudig toe te passen;

4. door kleurverschillen zijn talrijke, onmiddellijk zichtbare onderscheidingen zeer eenvoudig te bereiken;

5. de overzichtelijkheid wint merkbaar terrein.

Voordat ik echter het kaartsysteem als boekingsmethode van de stukken behandel, wijd ik eenige regels aan het geldend systeem: de vaste agenda.

Hoewel de hoofdenlijst in den vorm, waarin ik haar gaarne wenschte, nog niet is ingevoerd, bestaat tegenwoordig wel degelijk reeds een verplichte indeeling van stukken — vide het bepaalde in het reeds eerder genoemd artikel 70 van 2 V.K.M. IV.

Hoe zijn nu met geringe hulpmiddelen de in boekvorm bestaande agenda's op eenvoudige wijze aan het nieuwe systeem aan te passen?

In de eerste plaats dient men, bij het aanleggen van een nieuwe

1 121