is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Vlootplan gevraagd

heerschappij ter zee zal kunnen uitoefenen, zoolang het Britsche blok in Europa niet volkomen de handen vrij heeft.

Desondanks geldt evenzeer voor Japan de noodzaak om in de eerste plaats zijn kusten tegen een rechtstreekschen aanval te beschermen, hetgeen ongetwijfeld ook hier zal voeren tot een ver-gaande toepassing van het „fleet-in-being"-principe, met de Japansche slagvloot in de eigen wateren.

De lezer zal wellicht geneigd zijn te betoogen, dat op deze wijze alle oorlogvoerenden hun slagvloten thuis zullen houden en deze dus geen doorslaggevenden rol zullen spelen.

Inderdaad wordt dezerzijds aangenomen, dat bij alle oorlogvoerenden een groote aarzeling en tegenzin zal bestaan, om de slagvloot in veraf gelegen operatieterreinen, vol in te zetten.

De risico's zijn te groot. Jutland heeft bewezen, dat numerieke meerderheid, kaliber kanons en dikte pantser geenszins de eenige factoren zijn, welke den uitslag van den zeeslag bepalen, doch dat de kunde der scheepsbouwers en de geoefendheid van het personeel factoren zijn, welke de balans zelfs in het voordeel van den numeriek en artilleristisch zwakkeren kunnen doen overslaan. Dit brengt een element van groote onzekerheid bij het maken van een kansrekening in iedere krachtmeting tusschen slagvloten.

En waar de beslissende nederlaag van een slagvloot vrij zeker het uiteindelijk verliezen van den oorlog zal beteekenen, mag met zekerheid worden aangenomen, dat de diverse marinestaven het uitzenden van slagschepen op expedities, welke deze schepen uitschakelen van deelname aan de „fleet-in-being" tactiek in de eigen wateren, dubbel en dwars zullen overwegen.

Ongetwijfeld zullen deze staven zich realiseeren, dat ook hun tegenstanders in dezen geest zullen denken, doch veilig mag worden aangenomen, dat zij er niet licht toe zullen overgaan met zekerheid aan te nemen, dat de tegenstander beslist zijn slagvloot thuis zal houden, zoodat zij-zelf de eigen slagschepen veilig kunnen uitzenden op expedities in veraf gelegen gebieden.

Voor onze strategische positie in den West-Pacific is deze diagnose van doorslaggevend belang, want bij het opmaken van onze kansrekening is het zeer zeker veroorloofd, om aan te nemen, dat het wel zeer onwaarschijnlijk is, dat onze tegenstander voor tegen ons gerichte operaties zijn slagschepen zal gebruiken. Er zijn trouwens Weinig operaties tegen ons denkbaar, waarbij het inzetten van slagschepen rendabel zou zijn, tenzij wij-zelf uiteraard slagschepen bezitten, welke door den vijand noodzakelijk geneutraliseerd moeten Worden, wil hij zijn onderneming doen slagen.

1349