is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HHHBB9HHBB

De handelsblokkade toegepast op de Centrale Mogendheden 1914—'18

De grootere actieradius der motorschepen maakt het hun mogelijk belangrijke reizen te ondernemen, waarop zij geen olie behoeven te laden en in dit opzicht (dit geldt natuurlijk het sterkst voor landen, die over eigen oliebronnen beschikken) is olie niet dat krachtige politieke wapen in Engelands handen, dat de steenkool in den wereldoorlog was.

Verder is het handelsverkeer weinig veranderd; Admiraal Castex heeft becijferd, dat het onmogelijk is het handelsverkeer te onderhouden met vliegtuigen of onderzeebooten, en ook zonder deze becijfering zou het wel duidelijk zijn, dat er geen sprake van is, dat in de toekomst het handelsverkeer over zee zou kunnen worden onderhouden met andere middelen dan vrachtschepen.

Ten aanzien van het zeeverkeer is dus dezelfde wijze van blokkeeren mogelijk als in den wereldoorlog.

De maritieme machtsmiddelen echter hebben wèl wijzigingen ondergaan; de voor deze beschouwing belangrijkste daarvan zijn:

de ontwikkeling van de onderzeeboot,

de ontwikkeling van de onderzeebootafweer.

de ontwikkeling van het vliegtuig, en de afweer daartegen.

De ontwikkeling van de onderzeeboot heelt dit vaartuig gemaakt tot een wapen dat, met groote bedrijfszekerheid, in staat is langen tijd ver van zijn basis te opereeren.

Ook in den wereldoorlog was de onderzeeboot reeds een machtig wapen; daar echter door geen van beide partijen de onderzeeboot doelbewust vóór of tégen de blokkade werd gebruikt, zijn de historische gegevens onvoldoende om den invloed hiervan te kunnen beoordeelen.

Voor den blokkeerder geeft dit geen belangrijke voordeden. Wij hebben gezien, hoe Engeland in April 1917 de 10e flottille onderzeebooten naar het blokkade-terrein detacheerde, waar men geen bruikbare methode van samenwerking heeft beproefd tegen onderzeebooten, die „rücksichtslos" alle handelsschepen torpedeerden.

De invloed van het zicht (dat op het blokkade-terrein vaak zeer slecht was) en de moeilijkheid van de verkenningssystemen zijn factoren, die ook voor den huidigen tijd gelden.

Voor den geblokkeerde beteekent de onderzeeboot een middel om het instellen van een eenigszins effectieve blokkade, zelfs op grooten afstand van het geblokkeerde land, tot een moeilijke en gevaarvolle onderneming te maken.

De patrouillevaartuigen, gebonden als zij zijn aan een bepaald gebied, zullen een voortdurend doel aan de vijandelijke onderzeeboot bieden. Verplaatsing van de blokkadelinies over een bepaalden afstand, zooals door de Engelschen werd toegepast (60' per dag)

1499