is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche neulraliteitsverklaring

(die binnenkomen) wordt vastgesteld, dat zij zullen worden gedwongen te landen, zoo zij zulks niet vrijwillig doen. Veel tijd om vrijwillige landing af te wachten zal er meestal wel niet zijn. De practische uitvoering van dit dwingen om te landen zal moeten neerkomen op directe beschieting. Weliswaar kan zulks ook voor het eigen gebied belangrijke gevaren meebrengen. Bij onbeteekenende grensoverschrijdingen kan wellicht met een waarschuwing worden volstaan. Men moet in aanmerking nemen, dat noch in de lucht, noch op den grond vanuit de lucht grenzen te zien zijn. Maar de practijk zal tegenover luchtvaartuigen wel veel strenger zijn dan tegenover schepen vanwege de enorme snelheid waarmede vliegtuigen zich bewegen. Het verschil in behandeling wordt straks nog beter belicht bij art. 6 N.P., dat voor oorlogsschepen een aantal uitzonderingen maakt op den regel van interneering, terwijl daarvan voor militaire luchtvaartuigen in de N.P. geen sprake is.

Art. 5 geeft uitzonderingen op de interneering van personen. Niet geïnterneerd worden deserteurs en ontvluchte krijgsgevangenen. Art. 13 L.O.T. maakt deze uitzondering uitdrukkelijk. Die personen moeten worden vrijgelaten; indien zij niet vertrekken, mag de onzijdige Staat hun ook een verblijfplaats aanwijzen (assigner une résidence). Dat neemt natuurlijk niet weg, dat zij ongewenschte vreemdelingen kunnen zijn en volgens het vreemdelingenrecht niet behoeven te worden toegelaten. Tijdens den vorigen oorlog (1914— 18) was ons land met de toelating van vreemdelingen zeer vrijgevig. Enkele aanmelding was meestal voldoende, althans in den eersten tijd. Thans kan daarvan geen sprake meer zijn. Reeds gedurende geruimen tijd is de Nederlandsche grens voor vreemdelingen niet zonder meer open. Zoo zullen er ook deserteurs en ontvluchte krijgsgevangenen kunnen komen, die niet voor toelating in aanmerking komen. Deze kunnen worden vastgehouden in afwachting van hun uitleiding. Maar die vasthouding heeft met neutraliteitshandhaving niet te maken.

Verder worden niet geïnterneerd de militaire opvarenden van een koopvaardijschip (mits niet met een oorlogsschip gelijkgesteld), dat uitsluitend voor het aanloopen van een haven of reede binnen het rechtsgebied komt, m.a.w. in de normale handelsvaart. Dus bijv. passagiers en ook het militaire bedieningspersoneel van de kanons van een defensief met geschut bewapend koopvaardijschip. Ook zijn vrij van interneering de schipbreukelingen (van oorlogsschepen), die het land bereiken, hetzij met eigen middelen, hetzij door een handelsvaartuig of een niet-militair vliegtuig, dat hen aan boord genomen heeft, mits de schipbreuk of de opname in volle zee heeft plaats gevonden, althans niet in onze kustzee indien het vergane of

54

1543