is toegevoegd aan uw favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, no 11, 01-06-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

Fagot oder Violoncello und seinem Vater Herrn C. A. Brandts

Buys liebevoll gewidmet. Op. 2. Pr. 90 Cis. C. R. Man. Rêverie pour le Violon , avec accompagnement

de Piano, (a Mons. P. J. Evekink Busgers). Op. 8. f 1. Le Bn. ColSot d'Escury. 2 Danses élégantes. N°. 1. Une

première rose de mai. Polka Mazurka. N°. 2. La Coquette.

Polka pour Piano. N". 1. Pr. 40 Cts. N°. 2. Pr. 40 Cts.

(Célébrilés du jour N°. 79 , 80). ^ r. Krug. Beautés des opéras. 6 Rondeaux brillantes et non

difficiles, pour pianoforte a quatre mains: Donizetti, La Fa-

vorite. Pr. ƒ 1.30.

Allen uitgegeven door de firma F. «F. Weygand & Coimj».

te 's Gravenhage enz. Les virtuoses contemporains. 1. Alfred Jaell, par Edmond Roche. Paris, Michel JLevy frèies, rue vivienne. 1861.

Nieuwe buitenlandsche Muziekwerken en werken over Muzijk:

Te Berlijn is eene Deutsche Mdnner-Gesangs-Z ettung onder de redactie van RudolpU Tschirch, bij E. Schotle &: Co. verschenen.

Sonate f. Pianoforte u. Violoncello von H. Stiehl, Op. 37. 2e Sonate f. Pianoforte, von Ferd Hiller, Op. 59. Souvenirs de Gluck , Morceau de concert pour violoncelle avec accompagnement de piano ou de qnatuor par A. Balta. La belle Fillcuse, Etude caraclérislique pour piano par J. A. Pacher. Op. 59. «Frolocket mit Handen alle Vólker," Motette f. zwei Ctaören von Georg Vierling, Op 25. Parlitur mit Clavierauszng. (Breslau, Leuckart). Clavier-Compositionen von AI. Dreyschock. La Fontaine, Romance pour piano. Op. 96. Trois Mazurkas. Op. 109. Rastlose Liebe. Characleristisches Stiick f. Piano. Op. 112. Ans der Ferne. Fantaisiestück ƒ. Pianoforie. Op. 114. (Verlag von Bartholf Senff in Leipzig). Drei Operndichtungen von P. Lohmann : Die Rose vom Libanon. — Die Briider. — Durch Dunkel zum Licht. (Merseburg in Leipzig). Für Mannersgesang von Franz Liszt. In Partitur u. Stimmen. N°. 1. Vereinslied. 2. Slandchen. 3. Wir sind nicht Mumiën. 4,5, 6. Geharnischte Lieder. 7. Soldalen Lied. 8. «Die alten Sagen konden." 9. Saatengrün. 10. Der Gesang urn Mitternacht. 11. Festlied zu Schiller's Jubelfeier. 12. «Gottes ist der Oriënt." (Leipzig, C. F. Kahnl). — Johann Sebastian Bach, Duette aus verschieddenen Cantaten und Missen mit Begleitung des Pianoforte, bearbeilet von Robert Franz. (F. E. C. Leuckart in Breslau). Deze heerlijke compositiën bevelen wij met den meesten nadruk aan. — A. G. Ritter, Die Erhaltung und Stimmung der Orgel durch dem organiste. (G. W. Körner in Erfurtj. Berceuse pour Piano par E. Lubeck, Op. 13. Zwei Vorlesungen iiber die Auforderungen des Lebens an die Kunst, nebst Beispielenfür alle Künste, von Dr. Hermann Zopff. (Berlijn, 1861).

Spoedig staat ons een belangrijk werk te wachten: de brieven van Félix Mendelssohn Bartholdy. Het 4e deel zal de brieven van den grooten toondichter gedurende zijn verblijf in Italië, Frankrijk en Engeland (1830—1832) bevatten.

ZESDE ZEEÜWSCH MUZIJKFEEST, den 6. en 7 Junij 1861, IN DB KOOKKERK TE MIDDELBURG.

Programma. Eerste dag. Die Zerstörung Jerusalems, Oratorium van Ferd. Hiller. Tweede dag. Vle Symphonie (Pastorale) , van L. van Beethoven. Frühlingsbothschaft, van Niels W. Gade. Sopraan solo met koor (N°. 2), uit Die Maccabaer, van L. van Beethoven. XCVe Psalm , van F. Mendelssohn Bartholdy. Elia op Horeb, van F. Coenen.

Feestorde. Maandag 3 Junij : Koorrepetitie, des voormiddags ten 11 ure; Algemeene repetitie des namiddags ten 6 ure, in de Concertzaal. Dingsdag 4 Junij : des voorraiddags ten 8l/2 ure Orchestrepetitie; ten 11 ure Algemeene repetitie, in de Concertzaal; des namiddags ten 6 ure, Algemeene repetitie van het oratorium, inde Koorkerk. Woensdag 5 Junij : des voormiddags ten 8l/2 ure, Orchest-rcpetitie; ten 11 ure, en des namiddags

ten 6 ure, Algemeene repetitiën, in de Koorkerk. Donderdag 6 Junij : des namiddags ten 6'/2 ure , uitvoering van het Oratorium. (Tusschen de beide afdeelingen een half uur pause). Vrijdag 7 Junij : des voormiddags ten 10 ure, Orchest-repetitie; des namiddags ten 6i/2 ure, uitvoering volgens het programma. (Tusschen het derde en vierde nummer pause van een half uur). Na de uitvoering : vereeniging van alle medewerkenden in de Sociëteit de Vergenoeging, en Vuurwerk op de Markt. Zaturdag 8 Junij : Concert en Vauxhall in het Klein Schuttershof ', waartoe door de Directie van de Confrérie van St. Sebastiaan aan alle medewerkenden , op vertoon hunner Orchestkaart, vrije toegang wordt verleend.

advertenties.

Kerkvoogden der ÜVederduitsche Hervormde Gemeente Leeuwarden, wenschende te voorzien in de vervulling der nog vacerende betrekking van Organist der Groote Kerk aldaar, roepen bij deze al de zoodanigen op, die, bij erkende bekwaamheid , genegenheid bezitten , om naar den gezegden post te dingen. — De jaarwedde, daaraan verbonden, is vastgesteld op een bedrag van /*©0O, buiten eenige emolumenten. — Zij die met eene doeltreffende Orgelbehandeling de geschiktheid vereenigen om grondig onderwijs op de Piano te geven en ook dit instrument met vaardigheid en juistheid bespelen, zullen zich naar aanleiding van het onlangs voorgevallen overlijden van een zeer verdienstelijk Muzijkmeester, de gelegenheid tot een belangrijken werkkring en een ruim bestaan geopend zien. In de sollicitanten wordt vereischt dat zij voldoende getuigschriften van bekwaamheid en een onberispelijk gedrag kunnen overleggen.

De belanghebbenden worden verzocht zich met vrachtvrije brieven en bescheiden vóór den 15. Junij 1861 aan te melden bij den President Kerkvoogd, den Heer j. d. simojv te Leeuwarden.

Het voornemen bestaande om te Leeuwarden eene Muzijkschool op te rigten , waarbij men zich voorstelt twee Docenten te benoemen, wordt in de eerste plaats daarbij iemand verlangd die de vereischte geschiktheid en bekwaamheid bezit om onderwijs te geven in de theorie der Muzijk , van den Zang en op een of twee strijk- of blaas-instrumenten. — Het honorarium zal aanvankelijk minstens f 350 bedragen.

Reflectercnden gelieven zich, betrekkelijk de verdere voorwaarden , met franco brieven te vervoegen bij den Heer Cf. j. JMISPELBLOM-beijer te Leeuwarden.

De overige ontvangen berigten uit Leiden, Delft enz. zullen in het volgende N". geplaatst worden.

Te Utrecht, bij MlEMIXK «f* ZOOIS,