is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 10, 05-03-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

niet direct op de cylinders, maar in een soort trechter gevormd dooide stolling van een dun laagje metaal tegen de koude cyhnder-opper-

1,1 Het' metaalblad dat onder tusschen de cylinders uitkomt wordt opgevangen door gebogen geleidingsvlakken S, om, na door nog twee stel massieve cylinders V en W gegaan te zijn, op een horizontaal vlak te

^De^dikte die de platen kunnen verkrijgen is afhankelijk van de afmetingen der cylinders. Gebruikt men trommels van 3 M. of 3.60 M. m diameter, dan zal het waarschijnlijk mogelijk zijn platen van 10 en meer mM. dikte te vervaardigen. De ruimte tusschen twee cylinders ™an genoemde afmetingen zou een soort van zak vormen met bijna evenwiidiee wanden en 20 a 25 cM. hoogte.

Wannéér men op deze wijze een stalen plaat vervaardigde van 2.5 mM dikte zóu gevreesd kunnen worden dat deze niet denzelfden samenhang zou' bezitfen als de platen verkregen door de,vee vuUigwalgingen, vereischt door het tegenwoordige procédé. D* waarden zijn, echter geheel ^^-^^T^^Z

kristallijne zeustanaigneiu, me ziui »=n vV*>^ ------ . vormins

kristallen met betrekking tot de massa en den tijd voor de vorming gebezigd als alle dergelijke lichamen gedraagt. Hoe lang er Je tijd en hoe grooter de massa, hoe grooter ook de kristallen ™"«?p^ ! is meer bepaald de klovingsvlakken zijn en hoe gennger de coh^>s Een gegoten staaf met zijden van 25 cM. in den oven geplaatst kanibaie kristallisatie gedurende 2 a 3 uren voortzetten en een structuur van o roote kristallen vormen. Wordt echter het vloeibare staal vo gens het voorgestelde procédé tot bladen gevormd, dan heeft men in plaats van de 25 cM. dikke staaf een blad welks dikte 100 maal geringeir-is, terwijl de tijd, in plaats van 2 of 3 uren, bij cylinders van 1.2U' M- en 4 omwentelingen per minuut tot een halve seconde teruggebracnt

W De^kristallen zullen onder zulke omstandigheden microscopisch klem zijn, zoodat het gevormde lichaam volkomen homogeen kan wezen.

KLEINE MEDEDEELINGEN.

Dakbedekking uit waterdicht linnen.

Eene eigenaardige dakbedekking wordt door de firma Weber-Falckenberg te Keulen en te Weenen sedert een 12-tal jaren in den handel sebracht Zij bestaat in waterdicht en brandvrij gemaakt linnen en 6eu . J ._ i.„ i:„v,+v,„;a a„ ^omclri^oiiilrhoiH ;n hot aebruik.

munt uit door zeer gru™ .»..,™™ ^ ^.„„.^..j.*^ ... De wat hooge prijs stond in den beginne eene uitgebreide toepassing in den weg, maar de vele voordeelen, die vooral ook in de zeer geringe onderhoudskosten gelegen zijn, wegen tegen dit bezwaar op.

De linnen stof wordt geleverd in alle gewenschte kleuren en m lengten tot 60 meter, in breedten tot 1.80 M. De gewone soort is heldergrauw-de normale lengte is 30 tot 40 M., de normale breedten zijn

Fig. 1.

Het waterdichte brandvrije linnen kan gebruikt worden voor definitieve dakbedekking van woonhuizen, stallen, remises, schuren enz., tot overdekking van Monier- en RABiTz-daken, zoomede als onderlaag voor leibedekking en, aan de binnenzijde aangebracht, tot dichting van voorhandene lei- en pannendaken, of als onderlaag voor gegolfd ijzeren daken om het doordruppelen te voorkomen. Verder als bedekking voor tijdelijke gebouwen, bepaaldelijk tentoonstellingsgebouwen, hooimijten, barakken, loodsen, enz. alsmede als gevelbedekking, inwendige wandbekleeding tot bescherming van houtconstructies tegen dampen (m wasscherijen en brouwerijen), als vloerbekleeding, enz. enz.

Voor definitieve gebouwen is de in fig. 1 voorgestelde dakbedekking de beste De helling kan 1 :20 bedragen. De banen d worden dan gelegd op de planken beschieting h. a is de tegen een muur sluitende dichting- b zijn driehoekige roeflatten, waarover de strooken c zijn gevouwen en gespijkerd, e is de afsluiting aan de gevelzijde, ƒ de overdekking aan de nok. De bevestiging van de langseinden der banen geschiedt op de driehoekige latten, door vastspijkering in afstanden van cc. 40 cM. met draadnagels van minstens 78 mM. lengte. De banen worden met de sterker geprepareerde zijde (glanszijde) naar onderen dus op de i ..u- „„i^n-ri on „ml ™ot pon snoolrnimte van cc. \V-> cM,waar¬

door ieder later aanspannen van de stof overbodig wordt. De dichting op de driehoekige roeflatten geschiedt door de cc. 11 cM. breede strooken c Deze worden, evenals de te overdekken deelen, vooraf bestreken met eene bepaalde kleefstof, zoodat zij na de vastspijkering vastkleven. De spiikerino- geschiedt met gladde verzinkte nagels van 28 mM. lengte met breede sterke koppen, op afstanden van 3 cM. uit elkander in de driehoekige latten cc. 1 cM. boven den rand der strooken geslagen. De strooken worden aan het ondereinde omgevouwen en vastgespijkerd. Na volledige afdekking wordt de geheele dakvlakte met een volkomen weerbestendige massa bestreken. Deze kost 1.15 mark per kilogram terwijl men per kiloo-ram 8 tot 10 M1. kan bestrijken. Daar de reeds dubbel geprepareerde zijde van het linnen naar onderen ligt en dus van het weder niet te lijden heeft, wordt door deze bestrijking een tweede dichtino- gevormd, zoodat zelfs wanneer de waterdichte massa aan de buitenzijde begint' te verminderen, geen doorregenen plaats heeft. Een om de 5 a 6 jaren herhaalde bestrijking, maakt de dakbedekking weder zoo goed als nieuw.

Ook zonder houten dakbeschot kan de bedekking met driehoekige roeflatten worden toegepast (fig. 2); maar dan moeten op de sparren op afstanden van cc. 30 cM. evenwijdig aan de goot loopende latten worden

aangebracht, waarop aan ue uneiioetugc in™».». „v,.— Ter vervanging van ondichte pannen daken is deze inrichting het gemakkelijkst aan te brengen. t i„„

Volkomen gladde bedekking kan öf in verticalen öf in horizontalen zin gebeuren. Ook hier kan een planken beschieting worden aangebracht of ontbeerd. , .

De bedekking in de lengterichting eischt een volkomen drooge beschieting (indien zij wordt gebezigd) en een dakhelling van minstens 1 .8.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 6.

Fig. 4.

Fig. 2.

1 00 M., 1.10 M. en 1.20 M. De stof is lucht- en waterdicht en bhjft steeds buigzaam en elastisch. Daarbij is zij volkomen weerbestend.g en zeer terk,°zoodat zij de sterkste stormen weerstaat; een bewijs daarvoor is het gebruik ter bekleeding van commando-bruggen op zeeschepen. Ook is de stof ongevoelig voor vonken en vlam P Per vierk. meter bedraagt de prijs voor zwart bruin en rood 1.60 mark, heldergrauw en leigrauw 1.65 mark echt groen en wit 1.75 mark, goud-, zilver- of koperkleurig 3.50 mark.

De aanleg (fig. 3) is uiterst eenvoudig; de banen worden evenwijdig aan de gootlijst gelegd, en 6 a 8 cM. over elkander gespijkerd. De op elkander komende deelen worden vooraf met de kleefmassa bestreken, terwijl de spijkering geschiedt met afstanden van cc. 3 cM.

Gebruikt nien geene beschieting, dan worden cc. 15 cM. breede latten aRngebracht, op afstanden gelijk aan de breedte der banen, verminderd met" 8 cM. overdekking (fig. 4). Het midden der banen wordt dan gesteund door een of twee latten. De sparren kunnen bij deze afdek-