is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 23, 04-06-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INGENIEUR.

235

Orgaan

7e Jaargang. DEE 1892. - Ji2 23.

VEREENIGING VAN BURGERLIJKE INGENIEURS. -—

Wllai omi^^ OpenliarB Werte m MwMi

Prijs per Jaargang:

Franco per post.

Voor Nederland. / 8-—

Voor het Buitenland met vooruitbetaling ... - 10.50 Voor leden der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs

worden bovenstaande prijzen met ƒ 2.~ verminderd. Men abonneert zich voor een jaargang. Over het bedrag der abonnementen in Nederland

wordt halfjaarlijks door de Administratie beschikt. Afzonderlijke nummers 20 cents. — Bewijsnummers

10 cents.

Verschijnt eiken Zaterdag.

Abonnementen, stukken en mededeelingen, boeken brochures, enz. te richten aan de Redactie: Sundastraat No. 6, te 's-Gravenhage.

Advertentiën uiterlijk Vrijdags 12 ure des voormiddags intezenden aan de Administratie: Gebb. Belinfante, voorn.: A. D. Schinkel, Paveljoensgracht No. 19, te 's-Gravenhage.

's-Gravenhage, 4 Juni.

Prijs der Advertentiën:

Per regel ƒ 0.25

Groote letters naar plaatsruimte.

Abonnementen volgens afzonderlijke overeenkomst.

Bij eene eerste plaatsing van annonces voor Aanbestedingen is de prijs per regel ƒ0.15; bij eene tweede en meerdere plaatsing van dezelfde annonce ƒ 0.10.

Bij abonnement op Advertentiën wordt het blad gratis toegezonden

Verantwoordelijk Redacteur: J. van Heurn, Civ.-Ing., 's-Gravenhage.

INHOUD.

De wereldtentoonstelling te Ohicago in 1893, door J. W. Th. van Oven- — B^4™; storting. — Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, door Joh. 1»-kap- ^" het Verslag van het Vlle Internationale Oongres voor hygiëne en demograpnu, gehouden te Londen van 10 tot 17 Aug. 1891. — Kleine Mededeelingen. — Aanteeaenineen uit Technische Tijdschriften: Le Génie Civil, Jan. 1892, bewerkt door J. w. Th. van Oven, [Slot, vervolg van blz. 231). - Weerkundige waarnemingen. Rivierberichten. — Binnen- en Buitenlandsche BericliteD. — Benoemingen, verplaatsingen, enz. — Open Betrekkingen.

De Wereldtentoonstelling te Chicago in 1893.

eeds in 1889, het jaar der wereldtentoonstelling w Parijs, openbaarde zich in Amerika het verlangen om het vierde eeuwfeest van de ontdekking der Nieuwe Wereld te vieren door een aWorlcVs fain, die den

naam zou dragen van «The WorlcVs Columbian Exposition.D

New-York, Ohicago en St. Louis dongen als om strijd om de eer de tentoonstelling in hare nabijheid te mogen zien verrijzen, terwijl ook Philadelphia en Boston eene dergelijke onderneming met kans op welslagen dachten te kunnen aanvangen.

Als resultaat van den volkswensch verscheen den 25sten April 1890 eene Congres-acte, waarin wordt verklaard, dat»het passend »en eigenaardig is, den vierhonderdsten verjaardag van Amerika s «ontdekking te herdenken door eene tentoonstelling van de «hulpbronnen der Vereenigde Staten van Amerika, van hare «ontwikkeling en van den vooruitgang der beschaving in de «Nieuwe Wereld."

Verder verklaart de acte dat «zulk eene tentoonstelling een «nationaal en internationaal karakter behoort te hebben, z°°dat «niet alleen de bevolking van onze Unie en van dit werelddeel, «maar alle natiën evenzeer zullen kunnen deelnemen en daarvoor «toestemming hebben van het Congres der Vereenigde Staten.

Om dit doel te bereiken bepaalt de acte, dat «eene tentoon«stelling van kunsten, industrieën, fabrikaten en producten van «den grond, de mijnen en de zee, zal plaats hebben te Chicago in den staat Illinois." ,

Op den 12den October 1892, den 400sten verjaardag deiNieuwe Wereld, zullen de tentoonstellingsgebouwen plechtig worden ingewijd; de opening der tentoonstelling zelve zal echter eerst geschieden op 1 Mei 1893.

De hier volgende bijzonderheden omtrent de tentooni^eü[nS zijn ontleend aan eene Amerikaansche brochure : «The World s Fair», Deutsche Bauzeitung 1891, no. 51 en 104, Wochenschrift des Oesterr. Ing. und Arch. Vereines 1891, no. 28 en 3J,Zeitschrift des Oesterr. Ing. und Arch. Vereines no. 1, b en 12 en Engineering October 1891 tot Mei 1892.

Chicago, de stad op welke de keuze voor de tentoonstelling gevallen is, kan gelden als het type van eene Amerikaansche wereldstad, zoowel wat haren ouderdom betreft als wat hare' uitgebreidheid en ontwikkeling aangaat.

Bestond hare bevolking 60 jaren geleden slechts uit een dnetai families in blokhuizen wonende, thans heeft Chicago een zielental van li/4 millioen en bezit het evenzeer prachtige gebouwen als 10 en 20 verdiepingen hooge woonkazernes. Gelegen aan het Michi£ran-m(w is Ohioaso thans de tweede haven der Unie,

gerekend naar het aantal tonnen, terwijl het de eerste plaats

inneemt met het oog op het aantal jaarlijks in- en uitgaande schepen. Ook als spoorwegcentrum is Chicago van grootbelang, getuige het 900tal personentreinen, die er dagelijks van 27 verschillende richtingen aankomen of eruit vertrekken, en waarmede per dag gemiddeld 175,000 reizigers gaan of komen.

Het is bekend, dat deze reusachtige ontwikkeling aan eene buitengewone handelsbeweging te danken is; de uitvoer bedraagt dan ook per jaar meer dan 450 millioen K.G. bereid vleesch, 1 millioen blikken geperst vleesch en ongeveer een gelijk aantal vaten spek; verder 36 millioen H.L. tarwe, koren, haver, rogge en gerst, benevens 3/4 millioen H.L. meel.

Dat er eener stad als deze, die geacht wordt 300,000 vreemdelingen te gelijkertijd onderkomen te kunnen verschaffen, veel aan gelegen was de tentoonstelling ten harent te hebben, bleek uit de onmiddellijke voldoening aan de finantieele voorwaarden door de Congres-acte gesteld. Van het kapitaal van 10 millioen dollar toch, dat bijeengebracht moest zijn eer de President der Vereenigde Staten de verschillende natiën kon uitnoodigen aan de tentoonstelling deel te nemen, werd de helft door de gemeente bijgedragen, terwijl het dubbele van het verder benoodigde door openbare inschrijving werd bijeengebracht. Voegt men hierbij de bijdragen der verschillende andere Staten, dan stijgt het ondernemingskapitaal voor de tentoonstelling tot meer dan 25 millioen dollar.

De moeilijke taak om de tentoonstelling voor te bereiden en tot een goed einde te brengen werd opgedragen aan eene commissie, benoemd door den President der Unie en aan eene Vereeniging, georganiseerd onder de wetten van den staat Illinois.

De commissie is samengesteld uit afgevaardigden der verschillende Staten en Landstreken, die tot de Unie behooren, terwijl het bestuur der Corporatie uit Illinois bestaat uit eenige der rijkste en best bekende deskundige inwoners der stad Chicago.

Tot directeur-generaal der tentoonstelling is benoemd de heer George R. Davis; hij wordt bijgestaan door de chefs der hiervolgende groote afdeelingen:

A. Landbouw, landbouwwerktuigen met toebehooren, voeding en voedingsmiddelen.

B. Wijnbouw, tuinbouw, bloemencultuur.

0. Veeteelt, huisdieren, wilde dieren.

I). Visch, vischteelt, visscherij, hulpmiddelen voor de visch vangst.

25. Mijnwezen, metaalbewerking, metallurgie. F. Machines.

G-. Verkeersmiddelen: spoorwegen, schepen, voertuigen. H. Fabrikaten.

1. Electriciteit en electrische toestellen.

K. Schoone kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst en decoratie.

L. Vrije kunsten, opvoedkunde, ingenieurskunst, architectuur, muziek en dramatische kunst.

M. Volkenkunde, oudheidkunde, vorderingen van den menschelijken arbeid en uitvindingen. — Alleenstaande en collectieve inzendingen.

N. Boschwezen en voortbrengselen der bosschen. O. Publiciteit en inlichtingen.

De Vereeiieiüï m Burgerlijke ineenieurs stelt zien in geenen deele verantwoordelijk voor de denKtjeelden in de onderscneidene bijdragen ontwiKKeld of toegelicht.