is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 28, 09-07-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298

Overgeplaatst: bij den gewestelijken en plaatselijken geniedienst in de 3e militaire afdeeling op Java( te Malang, de kapitein B. G. de Blauw, van dien van Palembang te Djambi; bij den geniedienst van Padang-Pandjang, de le luitenant jhr. E. C. Siberg, van Padang; en bij den dienst te Padang, de majoor J H JuN Ë?ET' Van de IVe afdeeling van het departement van oorlog (hoofdbureau der genie).

Bij de Marine.

Verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens meer dan vijftien jaren onafgebroken dienst, aan den scheepsteekenaar te Soerabaija J. Holl.

Bij het Mijnwezen.

Ontslagen: op verzoek, eervol, uit 's lands dienst, de opzichter 2e kl. J. Koch.

OPEN BETREKKINGEN.

Gemeente-architect te Leiden. Jaarwedde f 2500 met 5 tweejaarlijksche

verhoogingen van f 100. (Zie Adv.) Werktuigkundige teekenaars, twee, bekend met kapconstructiën en

bruggenbouw. Flink salaris. Adres met brieven, onder n°. 18786 aan

het bureau der «Nieuwe Rotterdamsche Courant». Opzichter bij den bouw van een stoomwatergemaal. Adr. P. G. Cre-

mer, architect te Nieuwolda.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 11 Juli.

Charlois Burg. en Weths., te 1 ure: 1°. Bouwen van drie schoollokalen bij school n°. 5 en bouwen van een schoollokaal met een gebouw voor ordeoefeningen bij school n°. 3; 2°. bouwen van een teekenzaal bij school n°. 1, benevens uitvoeren van eenig werk bii school n°. 4. Inl. bij den gemeente-architect.

Boxtel. H. v. d. Meerendonk-Schenkels, te 11X ure: Wijzigen en vergrooten van het bestaande post- en telegraafkantoor ald °

Harlingen. Burg. en Weths., te 1 ure: 1°. Verven van bruggen gebouwen, enz.; 2°. herstellingen aan den walmuur van het open gedeelte Voorstraat.

Dinsdag 12 Juli.

Utrecht. Maatsch. tol Expl. v. S.S., te 2 ure: Maken van grondwerken en leggen en wijzigen van sporen en wissels met bijkomende werken voor de uitbreiding van het stationsemplacement Eist (Best. n°. 581.) Raming f 36,800. (Zie Adv. in n°. 26.)

Naarden. Genie, te 11 ure: Verbeteren van betondekkingen op de redoute aan de Tienhovensche vaart. Raming f 4300

Nieuwer-Amstel. Burg. en Weths., te 12 ure: Uitvoeren van buitenverfwerk aan den watertoren aan den Amsteldijk. Inl. ten kantore »an ï\an Myar-tanr. rlnr. A„; t l-.-j; ,n

™, uuuiwaiciiKiumg van iu—iz ure.

Woensdag 13 Juli.

* 's;GRavenhage Mw. «• Wat, H. en N., te 11 ure: Ophoogen tot /.90 M. -f A.P. van den beteugelingsdijk der Heerewaardensche overlaten tusschen den Huisschen dijk en de Langestraat en aanbrenoen van voorzieningen aan den beteugelingsdijk onder de gem Heerewaarden, prov. Gelderland, behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding der Maas. Raming f118,000. (Zie Adv in n° 24 ) Idem Idem. Opruimen van 2 ijsbrekers in den IJssel tusschen K.M.raaien XXII en XXIII. (Zie Adv. in n°. 25.)

Idem. Idem. Herstellingen aan het gebouw van den Hoogen Raad der Nederlanden. Raming f 3418. (Zie Adv. in n°. 26.)

Goedereede. Best. der Generale Dijkagie van Stellendam ■ Leveren van 350 last Duitsche stortsteen, wegende van 10—25 K G per stuk. Voorw. bij den secretaris F. C. Goekoop te Goedereede en bilden opz. L. Lokker Cz. te Stellendam.

Rotterdam. A. A. Kolff A.Qzn., te 11 ure: Maken van een haven met havenbeschoenng en steenglooiing en het daarachter ophoogen van het terrein, langs den rechteroever van de Nieuwe Maas, gelegen ten Oosten aan de Uitwateringshaven van den Prins Alexanderpolder aan net Krahngsche Veer, met het maken van een aanlegsteiger.

Bergambacht. Schout en Heemraden van den polder Bergambacht, te 11 ure: Vernieuwen van de steenén brug in de diiklaan met het maken van een hulpbrug enz. Inl. bij den fabriek A. v d Haven te Over-Shngeland en bij den polderschout A. v. d. Straaten te Bergambacht. 8 Leeuwarden. Hum en Woth* +„ a , r>_

woonhuis bij de Wirdümerpoortsbrug' met een bovenwoning op het gereserveerd terrein van de herberg «de Klanderij» aan het Zuiderplein im. bij den directeur der gemeentewerken.

♦ Donderdag 14 Juli.

- RLEM- Vamvege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure ■ ^iT??Van *!et remmin9werk bewesten de groote sluis te IJmuiden! in n° 25 ) W en van het N°ordzeekanaal. Raming f33,700. (Zie Adv.

Medemblik. Dijkgr. en Heemr. v. h. ambacht «De Vier Noorder Koggen», te 1 ure: a. Vernieuwen van twee bruggen onder Oöstwoud en een onder Spanbroek; b. uitvoeren van grondwerk aan eene Molenkade; c. leveren van 170 M3. grind op de wegen onder Spanbroek en Opmeer. Inl. bij den hoofdopz. A. Kater Jzn. ald. Aanw H Juli

Schaijk (N.-Br.) Burg. en Weths., te 10 ure: Verbouwen der openb. school. Aanw. 14 Juli te 9 ure. e.uuuwen oer

Vrijdag 15 Juli.

Zwolle. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ureHerstellen en verbeteren van den noordwestelijken havendam der buitenhaven van de groote sluis te Zwartsluis, het jaagpad en de boorden van het Meppelerdiep m Overijssel. Raming f 4800. (Zie Adv in n° 24) „, ^kincenhage. Zmd-Nederl. Stoomtramwegmij.: Leveren van 23 M3. w.sselhout en 30,000 dwarsliggers van binnen- of buitenlands* eikenhout of van gecreosoteerd greenenhout. Voorw. op het techn bureau te Pnncenhage. (Herbest.)

Zaterdag 16 Juli.

Utrecht. Vanwege het Min. v. Wat, H. en N te 2 ure • Ophoogen van een ged. van den grooten weg der le kl. onder Abcoude en vernieuwen eener oevervoorziening langs een ged. van dien we°onder Breukelen-Nijenrode. Raming f 2320. (Zie Adv in n° 25 ) ° Idem. Maatsch. tot Expl. van S.S., te 2 ure: (Bestek BP.) Levering van omwendbare puntstukken van gegoten staal en van bevestigde contrarails ten behoeve van de Staatsspoorwegen. (Zie Adv)

_ Idem. Idem. (Bestek BO.) Maken en leveren van stalen tongebewegingen met toebehooren voor spoorstaven van 40K.G. perM (Zie Adv)

Vt V "W-s/' - uwmr. v. u. jnaariemmermeerpolaer te 12 ure: Maken en opstellen van zes stalen stoomketels met een ijzeren stoomkast en verder toebehooren, voor het stoomtuig Lijnden nabij Halfweg. Inl. bij den ing. des polders te Haarlem. (Zie Adv in n° 26 )

Princenhage. Zuid-Nederl. Stoomtramwegmij., te 11 ure- Maken van den onderbouw eener ijzeren draaibrug met vast gedeelte over «de Mark» te Breda, amoveeren van een bestaande voetbrug enz Inl op het techn. bureau der Maatsch. Aanw. 11 Juli te 11 ure.

Amsterdam. Genie, te 10 ure: Leveren en opleggen'van houtvoor het m staat van verdediging brengen van zandophoogingen in de stelline

Wissenkerke. Best. der waterk. v. d. calam. Vlietepolder te 10 ico^no' Verbeteren en onderhouden der waterkeerende werken,'dienst l»y^/yd; i . verdedigen van den onderzeeschen oever van den polder door steenbestortingen, dienst 1892/93.

; Hengelo. Archt. J. v. d. Goot, te 12 ure : Bijbouwen van een sociëteitsgebouw met toebehooren aan het beursgebouw ald. Inl bii genoemden archt.

Rotterdam. Dijkgr. en Heemr. v. d. polder Prins Alexander, te 12 ure: 1 . Onderhoud van den dag der gunning tot 15 Juli 1893 der kunstwerken behoorende aan den polder; 2°. onderhoud van den dag der gunning tot 15 Juli 1893 van gedeelten straat- en grindweg, dijken en de Rottekade van den polder. Aanw. sub 1°. 11 Juli te 11 ure, te beginnen aan de schutsluis in de Ringvaart onder Nieuwerkerk a/d IJssel; sub 2°. 13 Juli, te 11 ure, te beginnen aan het voormalige boodjesverlaat aan de Rotte, vóór den Nessepolder.

Naarden. Genie, te 11 ure: Aanleggen van eene waterleiding in de legerplaats bij Laren. Raming f1550.

Dinsdag 19 Juli.

Amsterdam. Vanwege het Min. v. Oorlog, te 10ure: Leveren van ongeveer 400,000 K.G. buiten dienst gestelde of gebruikte spoorstaven (Zie Adv. in n°. 26.)

Utrecht. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure: Maken van grondwerken en leggen en wijzigen van sporen en wissels met bijkomende werken voor de uitbreiding van het stations-emplacement LaqeZwaluwe. (Best. n°. 582.) Raming f 31,900. (Zie Adv. in n°. 27.)

Heijthuizen. R. K. Kerkbest., te 4 ure: Bouwen eener pastoorswoning en kapelame. Inl. bij G. Janssens te Roermond. Aanw. 19 Juli te 11 ure.

Woensdag 20 Juli.

's-Gravenhage. Min. v. Wat, H. en N., te 11 ure- Verhoooen

v*rt rlon VPI*h ïnH inncvrfn m , J. J„ _ .1 1 , . P

M.MUHiyouain we,, ue iliii, onaei' ae gem. Made en JJrimmelen. Raming f 8970. (Zie Adv. in n°. 25.)

Idem. Idem. Doen van baggerwerk in het vaarwater van den IJssel boven en beneden de bruggen te Zutphen. Raming f 0.32 per M3 (Zie Adv. in n°. 26.)

Idem. Idem. Maken van een stalen reserve-stoompont ten beh. van het Keizersveer, onder de gem. Raamsdonk. (Verlegging van den Maasmond.) (Zie Adv. in n°. 26.)

Woerden. Mr. Fuhri Snethlage, te 2 ure: Bouwen eener villa. Inl. bij den archt. N. A. Swanenburg te Woerden. Aanw. 11 Juli.

Donderdag 21 Juli.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Maken van de fundeering van een nabij de Oranjesluizen te Schellingwoude te bouwen stoomgemaal. Raming f107,000. (Zie Adv. in n°. 26.)

Kamerik. Burg. en Weths., te 10 ure : Leggen van eene keibestrating en andere daarmede in verband staande werken in het dorp. Inl. bij den archt. N. A. Swanenburg te Woerden. Aanw. 18 Juli te 10 ure.

RH dit nnmn.o,. aar. DIIDI Art I ^- 1

sw-^ j. t> "u.ijüid ucuuui u oen uijulhu uevanenue

Weerkundige- en Waterwaarnemingen, Vervolg Aankondiging en Afloop van Aanbestedingen, Advertentiën.

Gedrukt bij GEBK. BELINFANTB, voorh.: A. D. SCHINKEL.