is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 35, 27-08-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

374

Nadat de Minister Witte 's namiddags het bureau en zijne ambtgenooten aan een schitterend diner van 60 couverts vereenigd had, had er 's avonds in zijn hotel eene groote receptie plaats, opgeluisterd door eene electrische verlichting van den tuin en een vocaal en instrumentaal concert.

Op Zondag den 21sten Aug. waren de congresleden door de gezamenlijke besturen der Russische spoorwegen genoodigd tot eene stoombootvaart naar Kroonstadt en een déjeuner aan boord der boot, terwijl er 's avonds te 10 uur eene groote receptie plaats had ten stadhuize van St. Petersburg.

In verband met deze schitterende opening van het 4e internationale spoorwegcongres brengt de Kölnische Zeitung de volgende bijzonderheden in herinnering.

Het internationale spoorwegcongres, hetwelk het eerst in 1885 te Brussel, vervolgens in 1887 te Milaan en daarna in 1889 te Parijs bijeenkwam, is indertijd door de Belgische Regeering in het leven geroepen. De hoofdzetel is permanent te Brussel gevestigd met den Belgischen spoorwegambtenaar Belpaire, die zich vooral naam gemaakt heeft door verschillende verbeteringen in de constructie der locomotieven, tot voorzitter en AüGüste de Lavalye tot algemeenen secretaris. Het doel der ontwerpers van het congres was hoofdzakelijk internationale, eenheid te bevorderen in de spoorwegtechniek. Aan het eerste congres werd dan ook deelgenomen door het bestuur der Pruisische Staatsspoorwegen, hetwelk daarop o.a. vertegenwoordigd was door den Minister Thielen, destijds president der spoorwegdirectie te Elberfeld. Spoedig na afloop van het congres meende men te Berlijn evenwel te bespeuren, dat het zekeren personen en spoorwegbesturen er vooral om te doen was, het zwaartepunt der regeling van het Europeesche spoorwegverkeer van den Verein Deutscher Eiseribahnverwaltungen te verleggen en over te brengen naar eene nieuwe vereeniging met het permanent centraal bestuur te Brussel als middelpunt. Dientengevolge hebben sedert de besturen der Duitsche en der Oostenrijksche spoorwegen, met uitzondering alleen van enkele weinige particuliere spoorwegbesturen, zich aan het congres onttrokken, in weerwil van alle pogingen der Belgen om hen weer voor de zaak te winnen, en thans voeren de Franscben met hunne talrijke spoorwegadministraties den boventoon in het congres. Zijne oorspronkelijke beteekenis heeft dit internationaal congres dan ook geheel verloren.

Dat Duitschland thans te St. Petersburg in het geheel niet vertegenwoordigd is, blijkt uit de naamlijst der vice-presidenten, waarop geen Duitscher voorkomt. Ook Zwitserland schijnt niet vertegenwoordigd te zijn.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 18 Augustus jl. is aan de heeren G. B. H. F. Alpherts en J. E. Verbrugh, tijdelijk in dienst gesteld als technisch ambtenaar bij het Technisch Bureau van het Departement van Koloniën, de titel verleend van ingenieur bij dat bureau.

Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 22 Augustus jl. zijn benoemd aan de Polytechnische School te Delft voor het tijdvak van 1 September 1892 tot en met 31 Augustus 1893, tot adsistent voor graphostatica en werktuigleer, P. M. Verhoeckx, werktuigkundig-ingenieur te 's-Hertogenbosch, en voor het tijdvak van 1 October 1892 tot en met 30 September 1893, tot adsistent voor werktuigbouwkunde N. C. H. Verdam te Delft.

Bij Kon. besluit van 20 Augustus jl. is de heer G. de Vries, doctorandus in de wis- en natuurkunde te Kampen, met ingang van 1 September 1892, voor den tijd van één jaar, benoemd tot leeraar in de wis- en natuurkunde aan de Kon. Mil. Academie.

Door den Minister van Oorlog is aan de kapiteins der genie Koolemans Beunen, Weijler en Versteeg, die in den zomer achtereenvolgens belast zijn geweest met de uitvoering van het werk betreffende de onderzoekingen naar de verzakkingen van den grond in den Grand Central Beige nabij Meerssen, door het maken van mijngangen, zijn dank betuigd voor de oordeelkundige wijze waarop het werk, onder veeltijds moeilijke omstandigheden, is ten uitvoer gebracht.

Tot leeraar in de wiskunde en mechanica aan de hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus te Haarlem is benoemd, dr. J- de Vries te Kampen.

Aan den heer G. J. Derens, leeraar in het handteekenen aan de hoogere burgerschool voor jongens met 5-jarigen cursus te Rotterdam is, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend.

OPEN BETREKKINGEN.

Ingenieur, bekend met constructie en statische berekeningen van bruggenbouw, ijzerconstructie etc. Adres Aug. Klönne te Dortmund.

Leeraar in de wiskunde aan de Rijks hoogere burgerschool te Winterswijk. (Zie Binnen- en Buitenl. Berichten.)

Directeur van de school voor de bouwteekenkunde te Eindhoven. Vereischte het bezit der akte. bedoeld bij art. 77 letter d der Wet op het Middelbaar Onderwijs.

Techniker voor bet vervaardigen van werkteekeningen en materiaalstaten. Adres Aug. Klönne te Dortmund.

Chef-Machinist bij de Drentsche Stoomboot-Maatschappij op een salaris van f 900 a f 1000. In aanmerking komen diegenen, welke bewijzen van bekwaamheid en soliditeit kunnen overleggen. Zij die als machinist gevaren hebben, genieten de voorkeur. Adres E. Beijer, Meppel.

LIJST van Fabrikanten, Leveranciers enz.

| Prijs per regel voor niet-geabonneerden op advertentiër, f 5.— per jaar bij vooruitbetaling.]

Aluminium, Alum. Brons, Ferro-Alum. enz. EUG. J. W. GEELEN, Rotterdam, Wijnhaven 100. Agent van THE ALUMMUM COMP. (Lim.) Londen.

Ascenseurs. (Amerik. Hydraulische —). FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.

Assen met wielen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Balk- en faconijzer. GEVEKE & Co., Amsterdam.

» » » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Balansen, bascules, gewichten enz. BECKER & BUDD1NGH, Arnhem.

Balkijzer, enz. T. G. TISSOT Jr., Amsterdam.

Bandages voor spoorwielen. (Martin-staal). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» , Buizen, Draagbaar Spoor. GEVEKE & Co., Amsterdam. Brandkasten en kluisdeuren. P. NOPPEN, Arnhem.

y> » F. J. P. TROUSSELOT, Rotterdam.

Bruggen. GEVEKE & Co., Amsterdam.

s H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » T. G. TISSOT Jr., Amsterdam. Buizen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (Geg. en getr. ijzeren).

y> Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Caoutchouc-artikelen, slangen, pakking enz. Amsterdamsche Caoutchoucfabriek. POMPE & Co. » (Fabriekanten van). GEBRS. MERENS, Haarlem.

Caoutchouc- en Gutta Percha Fabriek „St. Joris," BAKKER & ZOON, Ridderkerk.

Centrale verwarming. GEVEKE & Co., Amsterdam. Centrifugaalpompen, GOUDSCHE MACHINEFABRIEK, te Gouda. Cementsteen M. ELFRING & ZOON, 's Hage. Chemisch bereide Verf. Geheel gereed voor het gebruik.

Fabriek Kraaijenburg, Rijswijk (Z. H.)

Directieketen, dijkerman & buijzerd, Breda. Draagbaar Spoor. DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Draaischijven. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Drijfriemen. A. DROST & Zn. Dwarshelling, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden.

Electrische Schellen en Telephoneri. MERKELBACH & Co., Amsterdam. Electrische toestellen. F. P. J. BECK, Den Haag. Eng. Aarden Buizen. PELT & Co., Rotterdam. Gasmotoren, H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

„ („Crossley Otto"), G. BARGER, 's-Gravenhage, Sundastraat 20. Gegolfd ijzer. T. G. TISSOT Jr., Amsterdam.

y » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Gereedschappen. L. GLAZENER en ZOON, Rotterdam. Glasfabrikanten. VAN DIESEN & KERREBIJN, Haarlem. Glas (Spiegel- en Venster-). P. DOLK & ZOON, Rotterdam.

„ geschilderd, gebrand. Glasetserij. G. VAN REENEN. Utrecht. Groefrails voor paardentramwegen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvl. 74. » DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» , Locomotieven, Spoor, Spoorwielen, GEVEKE & Co., Amsterdam.

Groenharthout. G. ALBERTS LZn. & Co., Middelburg.

Gutta Percha Schoenen en Laarzen. R. en J. DICK, Den Haag. Hard-, Zand- en Kalksteen (bruto en bewerkt), P. LAGENDIJK, Utrecht. Houtwol. DIJKERMAN & BUIJZERD, Breda. Importeur van Echte Havana Sigaren, E. J. G. OSKAM, 's Hage. instrumenten. Becker&Buddingh, Arnhem. (Waterp.-,hoekm.-,weeg-,peils, » P. J. KIPP & Zonen, J. W. G1LTAY Opvolger, Delft, (Wetenschappelijke, waterpas- en hoekmeet-). Kalk, Gips, Eng. Aardbuizen. Voorh. de Erven TRIP, Utrecht-Rotterdam. Kappen (ijzeren). GEVEKE & Co., Amsterdam.

d H. e. OVING jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

» T. G. TISSOT Jr., Amsterdam-

Keien. Kloos & van Limburgh, Rotterdam, (porfier van Quenast, Lessines en Fauconval-). » Voorh. de Erven h. TRIP, Utrecht-RotterdamKopiëertoestellen. F. .1. BELINFANTE, 's-Gravenhage, (Druk- en Autogr.-). Kwast- en Borstelwerk. MESSINK & LE VOIR, Rotterdam. Locomotieven (voor spoor- en tramwegen). H. E. OVING Jr., Rotterdam. Haringvliet 74.

|ja(F~ Bij dit nummer behoort een BIJBLAD, bevattende Weerkundige-, en Waterwaarnemingen, Vervolg Lijst van Fabrikanten, Aankondiging en Afloop van Aanbestedingen, Advertentiën.

Gedrukt bij gebr. belinfante, voorh.: a. d. schinkel.