is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Marinebegrooting

eerst een beslissing terzake kon en mocht nemen, na grondige bestudeering van de verschillende mogelijkheden en na het advies van de Indische regeering en van de deskundigen te hebben ingewonnen, waarmede uiteraard geruime tijd gemoeid is geweest.

De minister kan niet de meening deelen, dat de marinedeskundigen, vermits het hier een militair-technisch vraagstuk betreft, het laatste woord behooren te hebben en dat de regeering zich daarbij zal hebben neer te leggen. Daargelaten nog, dat een belangrijke versterking van de zeemacht nauw verband houdt met andere takken van regeeringszorg — welke buiten den gezichtskring en buiten de bemoeienis van marine-deskundigen vallen — blijft de regeering en zij alleen verantwoordelijk voor het plan, dat ten slotte aan de volksvertegenwoordiging wordt voorgelegd.

Medegedeeld kan worden, dat de regeering besloten heeft den aanbouw van een drietal slagkruisers te bevorderen. Een wetsvoorstel terzake zal, nadat de Volksraad zal zijn gehoord, aan het oordeel van het parlement worden onderworpen.

Aan verbetering en versterking van de vlootbasis wordt in de plannen van de regeering de noodige aandacht gewijd.

Luchtstrijdkrachten

De oorlogssterkte van de luchtstrijdkrachten, zooals deze door zijn ambtsvoorganger werd vastgesteld, acht de minister voorshands voldoende. Hij stelt alles in het werk om die sterkte binnen den kortst mogelijken tijd te bereiken, daarbij tevens verouderd materieel door modern vervangende.

De opleiding tot vlieger vindt regelmatig voortgang; hierbij wordt rekening gehouden met het aankweeken van een groote reserve.

Opdracht tot een eerste aanschaffing van sperballons is verstrekt.

Officieele mededeelingen over de defensie

Aangezien ook door den minister het van belang wordt geacht, dat het zelfvertrouwen van volk en weermacht wordt geschraagd door meer bekendheid met de tot stand gebrachte werken tot verhooging van 's lands militaire kracht, zijn door hem daarvoor aan de bevoegde autoriteiten aanwijzingen verstrekt.

Voor zoover het binnen zijn bemoeienis valt, zal de minister een snelle doorzending van officieele persberichten over defensie-aangelegenheden naar de overzeesche gebiedsdeelen bevorderen.

Optreden tegen extremistische invloeden

De minister heeft sedert zijn optreden het mogelijke gedaan om de weermacht tegen den invloed van extremistische elementen te dekken. Hem zijn niet de feiten bekend op grond waarvan bij verscheidene leden de vraag is gerezen of wel met voldoende kracht tegen bedoelde elementen wordt opgetreden.

Er wordt streng op toegezien, dat officieren geen lid zijn van een voor ambtenaren verboden organisatie. Ten aanzien van hen, die vroeger wegens hun lidmaatschap van een dergelijke organisatie uit de weermacht zijn verwijderd en thans weder om toelating verzoeken wordt steeds een onderzoek naar hun huidige gezindheid ingesteld, alsmede naar het tijdstip, waarop de verboden organisatie den rug werd toegewend.

De N.S.B.

Tot opheffing van de ten aanzien van het lidmaatschap der N.S.B. geldende bepalingen kan de regeering thans nog niet overgaan.

De minister neemt gaarne aan, dat vele aanhangers van de N.S.B. hun volledigen steun zullen geven aan de verdediging des lands tegen aantasting van ons grond-

435