is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Zoo zien wij, dat Sims in elk zijner volgende functies school vormt en zien wij naast hem jongeren, die in lateren tijd vaak een vooraanstaande rol zullen spelen. Sims wist blijkbaar zijn menschen te kiezen en uit hen te halen, wat in hen zat. Dit was steeds de kern van Sims' methode, want komen niet juist door onderlinge besprekingen de menschen met frissche en nieuwe ideeën vanzelf naar voren?

HOOFDSTUK IV.

Sims' Second Indiscretion". 1909—1901

In Maart 1909 wordt Sims benoemd tot Commandant van het slagschip „Minnesota", een prae-dreadnought van 18.000 ton, welk schip toen eerst twee jaren in dienst was.

De verontwaardiging, speciaal van zijn oudere collega's, die in Sims waarschijnlijk al lang een „weelderigen rekel" zagen, was zeer groot. Een commander, die nooit een schip gecommandeerd had en in geen dx/2 jaar gevaren had, direct tot commandant van een der groote slagschepen te zien gebombardeerd, dat was iets ongehoords! Niettemin, de Commandant van de „Atlantic Fleet", Rear-Admiral Schroeder ontvangt hem welwillend, terwijl de effectieve en doelbewuste wijze, waarop zijn schip van den aanvang af georganiseerd werd, alle verdere kritiek snel den kop indrukte. Bovendien werd hij spoedig tot Kapitein ter zee bevorderd.

Een bezoek van talrijke vooraanstaande „captains of industry", tezamen met den secretary of the Navy von L. Meier, had het ietwat merkwaardige resultaat, dat de voornaamste industrieheeren in de kajuit der „Minnesota" achterbleven en den Minister verder alleen lieten gaan, Sims was ongetwijfeld een innemend gastheer, doch het lag overigens niet in zijn aard zich op den achtergrond te houden bij zulke gelegenheden. Zoo had Sims ook steeds een goede Pers in den letterlijken zin des woords; er zat copy in zijn sprekende persoonlijkheid en zijn zoo typisch-Amerikaansche directe en vaak ongebruikelijke methodes. De Pers waardeerde in Sims de doelbewuste, doch niet steeds even fijne geest, welke de Vereenigde Staten reeds in die jaren naar het voorste gelid drong.

Geheel anders werd echter de appreciatie, toen Sims meende dezelfde ronde wijze van meeningsuiting te kunnen volhouden als commandant van een vreemd oorlogsschip in Europa. Het was misschien al niet geheel buiten zijn toedoen, dat op de vlagvertoonreis van de „Minnesota" in 1910 wel Britsche en Fransche havens werden aangedaan, doch geen enkele Duitsche; doch de kennelijk geprononceerd pro-Engelsche sympathie van den bevelhebber kwam tot een gevaarlijke explosie bij zijn beruchte "Last drop of blood speech".

460