is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

In spoedgevallen zou een kern dezer commissie onmiddellijk kunnen bijeenkomen.

2. De noodige maatregelen te nemen, waardoor de Regeering zich de bevoegdheid verschaft een tijdelijk uitvaarverbod uit te vaardigen, indien de omstandigheden daartoe aanleiding zouden geven.

Betreffende het gezamenlijk varen achtte de Commissie het gewenscht, dat de Regeering zich thans reeds de bevoegdheid verschaft, om het gezamenlijk varen van twee of meer schepen door het gevaarlijke gebied dwingend te kunnen voorschrijven, terwijl het voorstoomen door een sleepboot met paravanen door de Commissie van beteekenis werd geacht voor de schepen, die niet van eigen paravanen zijn voorzien.

De Commissie meent, dat den reeders zou moeten worden ontraden hun schepen bij eenig convooi van een der oorlogvoerende partijen te doen aansluiten.

In de bladen van 1 Maart verscheen een bericht, waarbij werd medegedeeld, dat de Commissie naar aanleiding van de scheepsrampen van den laatsten tijd een onderzoek had ingesteld naar de mogelijkheid den opvarenden meer veiligheid te bieden, hetzij door het in verband doen varen van twee of meer schepen, hetzij door toevoeging van begeleidingsschepen. Ernstige moeilijkheden van technischen aard verzetten zich evenwel tegen uitvoering, zoowel van den eersten vorm, als van den tweeden vorm van beveiliging, zoodat de Commissie besloot een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van patrouilleering op een speciale route, door een aantal kleine schepen, waardoor opvarenden verzekerd zullen zijn, dat bij een eventueel ongeval hulp steeds nabij is.

Hierbij is gedacht aan trawlers, welke zouden worden uitgerust met een radiotelefooninstallatie en een richtingzoeker. Zij kunnen dan op zee door middel van de radiotelefoon steeds in verbinding staan met IJmuiden, van waaruit eventueele aanwijzingen kunnen worden gegeven, omtrent de plaats van een in nood zijnd schip, wanneer dit na den ramp de radio nog kan gebruiken. De richtingszoeker zou dienen voor eigen plaatsbepaling van den trawler en voor het opzoeken van in nood zijnde schepen, wanneer de trawler door IJmuiden gewaarschuwd is en IJmuiden het in nood zijnde schip gevraagd heeft een zeker radiosein uit te zenden voor het richting geven aan den trawler.

Voorts zouden de trawlers in zekere mate ingericht worden voor het huisvesten voor korten tijd van schipbreukelingen, het verzorgen van gewonden onder dezen, terwijl er ook op zal worden

492