is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

ring van de Commissie voor Maritieme Meteorologie verklaard, dat de Nederlandsche scheepswaarnemingen tot de beste behooren die er zijn.

De Zee, Nov. '39.

Orkaangolf. De orkaangolf van den tropischen cycloon, die zich op 1 Nov. '39 nabij Santa Cruz op Cuba bevond, veroorzaakte op Haïti groote schade. Te St. Mare Bay werden n.1. verschillende huizen beschadigd, de spoorweg over ongeveer 1 mijl weggespoeld, evenals de houten kade van een scheepvaartmaatschappij, terwijl 10 lichters volkomen wrak werden gesla gen. H. B.

Meteorologie in den oorlog. Effect of meteorological conditions on tactical operations at Jutland is een artikel van Arnold E. True, waarin de groote invloed van de meteorologie op de hedendaagsche krijgskunde ter zee aangetoond wordt. Schr. bespreekt de verschillende condities van het weer tijdens den slag bij Jutland en zegt o.a., dat de Duitschers vermoedelijk meer aandacht aan de weersverwachting hebben gehecht dan de Éngelschen, omdat o.a. hun geheele operatieplan één dag voor den slag herzien werd, omdat volgens de weersvoorspelling de luchtverkenning op hun Westelijken vleugel ondoenlijk zou zijn. Schr. noemt voorts eenige markante punten op, die een vlootvoogd heden ten dage op meteorologisch gebied voor oogen moet houden, i.v.m. het gebruik van het luchtwapen, de verkenning aan de oppervlakte, het leggen van rookgordijnen, de functie der lichte strijdkrachten, de aanname van de gevechtsformatie enz.

U. S. N. I.Proc. Jan. '40.

De Royal Italian naval academy, zoo vertelt ons Commander R. Stockton Field U. S. N., is in 1881 te Livorno in dienst gesteld. Zij dient voor de opleiding tot zeeofficier, officier M. S. D. en artillerieofficier. Verder zijn herhalingscursussen aanwezig, terwijl er een afdeeling is voor het onderricht in den scheepsdienst aan de uit het burgerleven betrokken officieren van administratie, van gezondheid en z.g. havencommandanten. Voor den zeedienst en M. S. D. mag bij de aanname de leeftijd van resp. 20 en 21 jaren nog niet zijn bereikt. Na een 2-maandelijkschen proeftijd worden de Adelborsten die geen aanleg bezitten, ontslagen. De cursus duurt 3 jaren, aan het einde van de 2 eerste jaren wordt een 3 maandelijksche oefeningsreis gemaakt, na het oudste jaar volgt een vaartijd van 6 maanden. Aan het hoofd der inrichting staat een Schout-bij-Nacht, als Eerste Officier fungeert een Kapitein-ter-Zee, die de algemeene leiding van de studies heeft. Iedere af deeling blijft, behalve wat de burgerleeraren betreft, voor den geheelen cursus in handen van dezelfde officieren (Luit. ter zee der le of 2e kl.) en hun assistenten. De zomerreizen worden gemaakt op 2 zeilschepen, voorzien van Diesel electrische hulpvoortstuwing, en uitgerust met moderne bewapening, radio enz. In open zee wordt altijd gezeild. Het baren van de nieuwelingen is in onbruik geraakt. Livorno is een provinciestad, doch heeft enkele theaters waar dikwijls goede opvoeringen gegeven worden, terwijl de inwoners van de stad zeer

694