is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 10, 11-03-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123

M to.

Algemeene administratieve voorschriften voor het uitvoeren en onderhouden van werken ten behoeve van besturen en particulieren,

uitgegeven in 1892 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 0.60.

Verslag der Commissie in zake het Technisch Onderwijs, benoemd ingevolge het besluit van de Algemeene Vergadering der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, op 18 Juli 1891 ; uitgegeven in 1895 bij Gebr. Belinfante, voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs ƒ 2.50.

Register van «de Ingenieur» over 1886—1895, le—10e jaargang. Prijs ƒ1.—. (Verkrijgbaar bij den Secretaris der Vereeniging van Burgerl. Ingenieurs.)

Maandelijksch Overzicht van het Weder,

medegedeeld door het Kon. Nederl. Meteorologisch Instituut.

FEBRUARI 1899. Normaal. ffaJ°-

Gemidd. barometerstand 761.3 mM. 759.7 mM.

Hoogste » den 28*ten . . . 772.3 » 776.3 »

Laagste » » 2den. . . 751.0 » 744.4 »

Gemidd. temperatuur 2.8° C. 4.0° C.

Hoogste » den lOden . . , 6.5° » 18.4° »

Laagste » » 26"*°" , . , _ 5.3° » _ 8.3° »

Gemidd. betrekk. vochtigheid 86.4 % 86.0 °/0

Hoeveelheid verdampt water 22.9 mM. 42.6 mM.

» gevallen . » 45.4 » 44.0 »

Aantal dagen met neerslag 16.9 15

» » » » van 0.5 mM.

of meer 12.0 10

Gemiddelde bewolking 6.3 5.5

Aantal bewolkte dagen 4.3 9

» heldere » 2.0 8

De hoogste temperatuur, die in de laatste vijftig jaar te Utrecht in Februari is waargenomen, kwam voor in 1867 en bedroeg 14°, 6 C, maar deze is nu dit jaar op 10 Februari verre overtroffen. Dien dag steeg zij te De Bilt tot 18°, 4 C. Op 1 Februari viel sneeuw en daarna bleef het weder bij zwakken wind somber en veelal mistig. 10 en 11 Februari was het weder warm en fraai, maar ten W. van Schotland naderde een depressie, die den volgenden dag een krachtigen Z.W. wind veroorzaakte. Vanaf 18 Februari zetelde boven Midden-Europa een gebied van hooge drukking, dat zich wel is waar herhaaldelijk wijzigde en verplaatste, maar steeds zijn invloed op het weder deed gelden. Tot 20 Februari was het weder nog somber, maar toen klaarde het op en was bij zwakken, meestal Oostelijken wind bijzonder fraai.

Weerkundige waarnemingen te de Bildt, 8 uur voormiddag.

Barometer- wir„, WlnnÏÏ!Cht' Tempera- Neerslag

1899. stand i, | rich^g. | gg^t | |

3 Maart 767.1 W. 1 +5.9 —

4 » 756.8 W. 2 + 4.3 —

5 » 763.5 N.N.O. 1 + 0.9 1

6 » 767.5 Z.W. 2 — 2.5 —

7 » 756.7 Z. 2 — 2.1 —

8 » 753.4 Z.W. 2 + 0.9 — .

9 » 743.5 Z. 4 + 4.1 —

Rivierberlchten.

Waterhoogten, in Meters + N.A.P. 8 uur voormiddag.

Keuleri. Niime Am- Wester- Maas-

1899 7 u-ar Lobith. JeD nem voort, tricot. Venlo. Grave.

vm. ' ' (re8- pl) brug).

4 Maart 37.54 10.11 7.84 8.25 8.70 41.86 9.54 5.88

5 » 37.50 10.07 7.79 8.21 8.67 41.81 9.65 5.82

6 » 37.48 10.02 7.74 8.17 8.63 41.81 9.60 5.89

7 » 37.45 10.00 7.71 8.15 «.60 41.76 9.52 5.80

8 » 37.43 9.95 7.67 8.13 8.57 41.67 9.50 5.77

9 » 37.39 9.92 7.63 8.11 8.55 41.82 9.47 5.72 10 » 37.36 9.88 7.60 8.07 8.52 41.74 9.56 5.72

Na I Januari 1893 worden de opgaven der waterwaarnemingen aan de peilschalen langs de rivieren voorkomende in de Staatscourant herleid tot het Amsterdamsche peil volgens de

UITKOMSTEN DER NAUWKEURIGHEIDSWATERPASSINGEN

en de waterpassingen van den Algemeenen dienst van den Waterstaat.

Het Amsterdamsche peil wordt voor de hoogten, die dienovereenkomstig zijn bepaald, aangegeven door N A P. en de waterhoogten worden dus voortaan in meters volgens N.A.P. uitgedrukt.

De waterhoogten, betrekkelijk de nul der oude schaal blijven natuurlijk onveranderd.

BINNEN- EN BÜITENLANDSCHE BERICHTEN. Landmeters bij het Kadaster in Ned.-lndië.

Bij Kon. besluit van 25 Febr. 1899 is het volgende bepaald : Art. 1. Art. 1 van het Kon. besluit van 21 Dec. 1882 (Ind. Stbl. 1883, n°. 21) wordt gelezen als volgt: Behoudens het geval bedoeld in art. 5, zijn benoembaar:

I. tot adjunct-landmeter der 3<le kl. bij het kadaster in Ned.-lndië :

a. zij die geslaagd zijn in het eerste gedeelte van het groot-ambtenaarsexamen voor den Indischen dienst, zooals het is geregeld bij het Kon. besluit van 20 Juli 1893, n°. 29 (Ind. Stbl. n°. 257) of zooals het nader geregeld zal worden, en daarna gedurende ten minste één jaar op door den Gouverneur-Generaal te regelen wijze, onafgebroken werkzaam te zijn geweest als tijdelijk ambtenaar bij het kadaster en als zoodanig blijken van geschiktheid voor de betrekking van adjunctlandmeter hebben gegeven.

Voor eene aanstelling tot tijdelijk ambtenaar komen slechts in aanmerking zij, die hun 24ste jaar nog niet zijn ingetreden, tenzij zij ook in het tweede gedeelte van het groot-ambtenaarsexamen geslaagd zijn, in welk geval zij in aanmerking kunnen komen zoolang zij hun 26stc jaar nog niet zijn ingetreden ;

6. zij die voldaan hebben aan een examen, volgens het programma voor de bedoelde betrekking vastgesteld bij dit besluit.

Tot dat examen worden slechts toegelaten zij, die 18 jaar oud zijn en hun 23»*° jaar nog niet zijn ingetreden.

De sub 6 genoemden zullen slechts benoemd worden, wanneer geen personen als de sub a genoemden beschikbaar zijn;

II. tot landmeter der 3de kl. bij het kadaster in Ned.-lndië: zij die voldaan hebben aan een overgangs-examen, volgens het programma daarvoor vastgesteld bij dit besluit.

Art. 2. In het programma van het examen voor adjunct-landmeter der 3<le kl. bij het kadaster in Ned.-lndië, vastgesteld bij het in art. 1 genoemde Kon. besluit, wordt in plaats van :

b. de Maleische taal, gelezen: b. de Maleische en Javaansche talen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met de afkondiging in Nederland door plaatsing in de Necl. Stct. en in Ned.-fndië door opneming in het Stbl. van Ned.-lndië.

De gemeenteraad van Veendam heeft op advies van de desbetreffende raadscommissie, besloten «m aan de maatschappij Laval, gevestigd te Amsterdam, concessie te verleenen, gedurende een tijdvak van 30 jaren, voor het leggen van electrische geleidingen door de gemeente, voor het aanbrengen van electrisch licht. Aan Burg. en Weths. bleef overgelaten om met de maatschappij eene overeenkomst te sluiten in zake de straatverlichting.

Ontginning van mijnvelden in Limburg.

Wederom is concessie aangevraagd tot het ontginnen van een mijnveld ter oppervlakte van 2638 H.A., gelegen in de gemeenten Beek, Spaubeek, Hulsberg, Schimmert, Wijnandsrade, Valkenburg en Schin op Geulle. De aanvraag is gedaan door de heeren J. Kaltheuner en W. Rehn, te Bochum, en G. Brinckman, mijndirecteur te Herne, in Westfalen, domicilie kiezende ten woonhuize van den burgemeester te Schimmert.

Panama- of Nicaragua-kanaal.

De Senaat heeft het rapport van de gemengde commissie over de Kanaal-quaestie aangenomen, en het Huis van Afgevaardigden nam kort daarop een dergelijk besluit. De eenige wetgevende arbeid, door het Congres in deze zitting ter zake van het interoceanische kanaal verricht, is dus deze geweest, dat een amendement op de begrooting van rivieren en havens een millioen dollar ter beschikking van den President stelt, tot nader onderzoek van al de uitvoerbare kanaalplannen op de landengte van Midden-Amerika, en in 't bijzonder die van Nicaragua en Panama. De President zal aan het volgende Congres verslag moeten doen van zijn onderzoek.

Dat is een teleurstelling voor hen die het spoedig tot stand Kom ^ van een Nicaragua-kanaal wenschten, en daar het de eerste kee ^ dat het Congres een besluit neemt ten aanzien van het FaB1 " kanaal, beschouwt men het besluit van het Congres als een oveiw ning van de belanghebbenden bij dat kanaal.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 7 Maart j.1. is, met ingang van 1 Mei 1899, aan den opzichter van den Rijkswaterstaat der l*» kl.