is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 23, 10-06-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29a

's-Hertogenbosch, 2 Juni. Verruimen der doorvaartopeningen van de Heeswijksche en Erpsche ophaalbruggen over de Zuid-Willemsvaart, onder de gemeenten Schijndel en Erp, in de prov. Noordbrabant. M. Visser te Papendrecht, f' 9750.

Zwolle, 2 Juni. Aanbrengen van voorzieningen tegen ontgronding langs de kanaalboorden der Willemsvaart, in de prov. Overijssel. C. ter Horst te Zwolle, f 2290. .

Id. Id. Wegruimen van een in de Zuiderzee bezuiden de Ketelleidammen gezonken vaartuig. J. Brouwer te Hazepolder bij Petten, f 669.

Min. v. Wat., H. en N. 's-Gravenhage, 2 Juni. Onderhouden van het post- en telegraafgebouw te Dordrecht, van den dag der kennisgeving van de goedk. der aanbest. tot en met 31 Dec. 1901. J. P. F. Kraus Jr. te Dordrecht, f 1494.

Id. Id. Leggen, ingraven en inbasgeren van kabels te Leeuwarden. J. J. Suwijn Dz. te Leeuwarden, f 879.

Min. v. Justitie, 's Gravenhage, 27 Mei. Verbouwen en vergrooten van het Rijksopvoedingsgesticht «de Kruisberg» te Doetinchem (2de ged.). F. W. Geurden te Apeldoorn, f 21,700.

Genie. Amersfoort, 30 Mei. Bouwen van een scherm- en gymnastieklokaal ca. ald. W. v. Achterbergh ald., f 13,813.

Naarden, 31 Mei. Verbeteringen en herstellingen aan en bij werken langs de Vecht, als verbeteringen van ondergeschikt belang aan de werken in de Nieuwe Holl. waterlinie. G. Visser Gz. te IJmuiden, f 1705.

Utrecht, 2 Juni. Leveren van materieel der genie voor het in staat van verdediging brengen van werken in de Nieuwe Holl. waterlinie. J. W. v. Vuuren te Utrecht, f 1980.

Gemeentewerken. Amsterdam, 29 Mei. Bouwen van twee openb. lag. scholen, ieder voor 600 kinderen, op het terrein van het voorm. Karthuizerskerkhof. A. Kleinsorge ald. en W. de Leon te Sloten, f 108,800.

Id. Id. a. Bouwen van een barak voor 28 bedden, op het terrein van het Wilhelmina-Gasthuis; 6. Inrichten van de zolders van 3 bestaande barakken tot slaapkamers voor pleegzusters. W. de Leon, f 26,707.

Id. Id. Onderhoud der lood- en zinkwerken aan de pakhuizen en woningen van het Amsterdamsen Entrepotdok, ged. 1899. N. W. Bianchi ald., f 2200.

Id. Id. Dempen en voor een deel overwelven van een sloot, tusschen de bebouwde erven, gelegen aan de 1» en 2e Oosterparkstraat bij de Vrolikstraat. U. 11. Elsinga ald., f 1444.

Id. Id. Maken van een nieuwe kap op het voorgebouw van en verrichten van eenige werken aan de Hoogere Burgerschool met 5-j. cursus voor meisjes, aan de Keizersgracht. H. H. Egeman ald. en

A. Andnesina te Alkmaar, t 48UU.

Groningen, 29 Mei. Bouwen van een speellokaal en privaten bij de Noorder bewaarschool. Ph. Hendriks ald., 1 3277.

Gouda, 30 Mei. Leveren van 125,000 vlakke Waalstraatklinkers. Gegund aan Gebr. v. Hasselt te Kampen, f 15.75 per 1000.

Rotterdam, 30 Mei. Verrichten van grondwerk voor straataanleg op een terrein nabij den West-Varkenoordschen weg. F. P. v. d. Dussen te Hillegersberg, f 7529,

Enschede, 30 Mei. Maken, leveren en stellen van de schoolmeubelen, ten beh. der nieuwe openb. lag. school aan den Kortedijk. J. Nieuwenhuis te Meppel, f 4700.

Assen, 30 Mei. Bouwen eener dubbele schuur op de gem.-mestplaats. H. J. Broekema ald., f 1987.

Polderwerken. Walsoorden, 27 Mei. Best. der wat. v. h. cal. wat. Walsoorden. Onderhoud tot 30 April 1900 van de aarde-, kram-, rijsen steenglooiingwerken aan de waterkeering van bovengen, wat. J. de Jonge te Middelburg, f 6036.

Zaamslag, 27 Mei. Best. der wat. v. d. cal. Margaretha Kleine Huissens- en Eendrachtpolders. Herstel, vernieuwen en onderhoud tot 30 April 1900 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan de waterkeering van bovengen, polders. B. v. Eek te Neuzen, f 14,678.

Rotterdam, 30 Mei. Dijkgr. en Hoogheemr.v. Schieland. 1°. Ged. een jaar onderhonden van het Schutverlaat te Overschie. J. v. Kempen te Overschie, f 260; 2°. Uitvoeren van baggerwerk in de Boezems. T. Mudde te Lekkerkerk, f 2597; 3°. Uitvoeren van eenige herstellingen aan de Maas- en IJsselhoofden. T. v. Herk te Nieuwerkerk, f 1377; 4°. 1. Uitvoeren van eenige herstellingen aan Schielands Hoogen Zeedijk. J. Rolloos Hz. te Capelle a/IJ., f 2720 ; 2. Idem aan de steenglooiingen. C. Zanen Hz. te Ammerstol, f 1160; 5°. Ged. een jaar onderhouden van het Gemeenelandshuis. J. v. Reenen te Rotterdam, f 586

Wissenkerke, 30 Mei. Best. der wat. v. d. cal. Vlietepolder. Verbeteren en onderhouden der waterkeerende werken aan gemelden polder over den dienst 1899/1900. A. Schrier te Colijnsplaat, f 8685.

Idem. Best. der wat. v. d. cal. polder Anna Früo. Verbeter en en onderhouden der waterkeerende werken van genoemden polder. W. Dekker te Veere, f 3682.

Goes, 30 Mei. Best. v. d. St. Pieterspolder te Ierseke. Bouwen van een nieuwen uitwateringsduiker en maken eener haven aan den Zeedijk van den polder, benevens aanleggen van een grindweg in den polder met bijbeh. werken. Gegund aan J. Hack te Oud-Gastel, f 19,994.

Hoofdplaat, 30 Mei. Best. der wat. v. d. cal. Hoofdplaat- en Thomaespolders. Herstel, vernieuwen en onderhoud tot 30 April 1900 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van genoemde polders. A. Tholens te Neuzen, t 9160.

Spoor- en Tramwegen. Amsterdam, 29 Mei. Holl. IJz. Spoorwegmij. (Best. n°. 796) Maken van grondwerken, spoorwerken en schoeiingen voor een los- en laadterrein te Hoogkarspel. J. Botman te Bovenkarspel, f 6643.

Id. Id. (Best. n°. 798) Aanleg van eene telegraaflijn langs den Geldersch-Overijselschen Locaalspoorweg van Zevenaar naar Hengelo en Oldenzaal over Winterswijk en van Doetinchem naar Neede over Ruuilo. H. F. van Essen te Halfweg, f 1097.

Particuliere werken. Hilversum, 27 Mei. Archt. J. H. Slot. Bouwen eener villa met stal in het vijlapark aan den 's-Gravelandschen weg ald. R. Mouw ald., met kleinen stal, f 16,640; met grooten stal, f 17,580.

St. Annaland, 27 Mei. Kerkv. der Herv. Gem. Bouwen van een kerk met toren, consistorie enz. Gegund aan P. en J. Soeters ald., f 20,978.

Veenendaal, 29 Mei. Dir. der Veenendaalsche stoom-spin- en weverij. Verlengen van een bestaand pakhuis en bouwen van een verdieping daarop. J. de Geit, f 6017.

Enschede, 29 Mei. M. N. Meijer. Verbouwen van een woon- en winkelhuis aan de Oldenzaalsche straat hoek Wilhelminastraat. Gegund aan A. Jeunink ald., f 6330.

Helmond, 29 Mei. Best. der B.-K. Werkliedenver. Bouwen van een vergaderzaal met bijbeh. werken. F. Rooijakkers te Deurne, f 16,380.

Amsterdam, 29 Mei. Dir. v. d. Nederl. Handelmaatschappij. Verbouwen van de gevels van het kantoorgebouw aan de Heerengracht 466 en Nieuwe Spiegelstraat 1—3 ald. met bijk. werken. W. de Leon te Sloten, f 27,749.

Utrecht, 30 Mei. Vereen, van Notarissen. Afbreken van het Venduhuis achter St. Pieter n°. 11 ald. en bouwen van een groot verkooplocaal enz. A. M. v. Geelen ald., f 11,400.

's-Hertogenbosch, 30 Mei. Archt. H. hamers. Verbouwen van een winkelhuis aan de Vuchterstraat G 51. F. v. d. Veerendonk en H. v. Doremalen ald., f 4346.

Amsterdam, 30 Mei. Dir. der Eerste Holl. Levensverz. bank. Verbouwen van' perc. n°. 22 aan de Leliegracht ald. J. v. Oostveen ald., f 14,600. Niet gegund.

Zoelen, 31 Mei. Archt. G. Formijne te Tiel. Bouwen van een boerderij met woonhuis in aansluiting met de bestaande bouwschuur, korenbergen enz. op de boerderij Djoerang (bebouwd oppervlak circa 1800 M2.). M. T. Pos te Zuijlen, f 38,900.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 12 Juni.

Amsterdam. Burg. en Weths., te 12 ure: Leveren van trottoirbanden. (Zie Adv. in n°. 21.)

Id. Id. Leveren van Andernachsche keien. (Zie Adv. in n . 21.)

Id. Id. Leveren van geg. ijz. buizen en hulpstukken, ten beh. van de gemeentelijke waterleidingen. (Zie Adv. in n°. 22.) ■■

Elburg. M. Vecht: Bouwen van een nieuw huis aan de Beekstraat ald. Best. verkrijgb. bij den opz. J. Prins.

Ermelo. Burg. en Weths.. te 2i/2 ure: Verbouwen van de scholen te Ermelo Telgt en Leuvenum en leveren van schoolmeubelen voor 4 lokalen Best. in het gem.huis ald., te Nunspeet en in de school te Leuvenum en verkrijgb. bij den gem.-archt. D Kok Jz. te Harderwijk.

Nieuwolda. Gecommitt. uit het hoofdbest. v. h wat. Oldambt, te 3 ure: 3-jarig onderhoud tot Mei 1902 van al de kanalen, kunstwerken enz. van het waterschap, in 18 perc. Best. ten kantore van den opz. van het wat., die op 12 Juni van 10—12 ure inl. geeft.

Tholen. Best. v. h. wat. «.de Vrije Polders»: Leveren van : 8505 stuks Belg. perkoenpalen ; 500 scheepston gesorteerden Vilvoorden steen; 910 scheepston Waalbrikken; 1950 scheepston afval van Lessinischen of Doorr.ikschen steen ; 750 Belg. brikken. Voorw. ter visie bij den waterbouwk. K. G. Bal ald. Inschrijvingsbilj. op zegel portvrij in te zenden vóór of op 12 Juni a.s. bij den dijkgraaf M. G. van Stapeleald.

Winterswijk. Burg. en Weths., te 12 ure: Maken van een kunstweg op een gedeelte zandweg naar Huppel, lang ± 1250 M. Inl. bij den opz. der gemeentewerken.

Dinsdag 13 Juni.

's-Gravenhage. Min. v. Financiën, te 12 ure: Onderhouden en herstellen van de gebouwen op het Buitenhof ald., waarin onder meer gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en van het kadaster, van den dag der kennisgeving van de goedk. der aanbest tot en met 31 Maart 1902. Best. ter lezing aan genoemd ministerie, aan het gebouw van het prov. bestuur van Zuid-Holland, aan het bureel van den Rijksbouwm. in het 2de distr. Fluw. Burgwal n3. 16, en te bekomen bij den bewaarder van de hypotheken en het kadaster ald. Inl. geelt gen. Rijksbouwm. „ • ,„.„.

Groningen. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te ij Op diepte brengen en houden van de buitenhaven te Delfzijl ged. n jaar 1899, verbeteren van den mond der haven en uitbreiden van havenruimte ald., benevens maken van een afsluitdam langs de o zijde van genoemde haven. Raming f 48,700. (Zie Adv. in n . 1 ■,

Hellevoetsluis. Genie, te 10 ure: Vervangen va" beschoeiing langs de haven te Brielle door eene basa WOOiing c. a. Begr. f 6500. Best. verkrijgb. bij de opz». van fortit, ald. en te Brielle. Bilj. moeten uiterl. 12 Juni vóór 3 ure bezorgd zijn.