is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 30, 29-07-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLEINE MEDEDEELINGEN. De electrische boot der rivierpolitie te Rotterdam.

In de afgeloopen week is te Rotterdam de electrische boot der rivierpolitie beproefd.

De verschillende in tegenwoordigheid van den hoofdcommissaris van politie, den heer W. Voormolen, en van den waarnemenden directeur der gemeentewerken, den heer H. A. van IJsselstein, genomen proeven slaagden zeer naar wensen. Bij een proeftocht van 5 uur werd l1^ K.M. per uur meer normale snelheid verkregen dan bij contract was bedongen.

De boot is tusschen de loodlijnen lang 12 en breed 21j2 M. Zij is voorzien van een electrisch zoeklicht met een lichtbundel, die tot op 200 en 300 M. werkt. Electrisch verlicht zijn de kajuit, de boord- en seinlichten. De boot heeft een vast dek en is o. m. ook geschikt om zieken per brancard aan boord te vervoeren. Zij werkt geruischloos. De maximum snelheid is ongeveer 15 K.M., de normale snelheid ongeveer A^ji K.M. per uur. Het sturen en voortbewegen wordt door één persoon bewerkstelligd. Aangewezen daarvoor zijn de inspecteur en de onder-inspecteur, dienstdoende bij de rivierpolitie. Naast het roer staat de handel voor de electrische voortbeweging van het schip.

Voorloopig zal de lading met electriciteit geschieden aan de Rijnhaven, tegenover het electrische station, in afwachting dat de inrichtingen tot het laden aan de Veerkade en aan de Admiraliteitskade gereed zijn.

Deze week is de electrische boot door de gemeente in gebruik genomen en in verband daarmede zal in de eerstvolgende dagen het personeel der rivierpolitie geoefend worden om daarop dienst te doen. Daarbij zal dan ook met het zoeklicht gewerkt worden, waarmede men zoo nu en dan de emplacementen langs de kaden en de verschillende lichters en op stroom liggende zeeschepen, graan-, ijzerertsbooten enz. zal verlichten.

De electrische politieboot, waarvan de prijs f 14.000 is, werd gebouwd bij de heeren L. Smit & Zoon te Kinderdijk. Het is de eerste boot van deze soort in ons land.

De ligplaats van de boot is in het vluchtha ventje aan de Veerkade.

LIJST DER WERKEN

vanwege de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs uitgegeven en voor het publiek beschikbaar gesteld.

Repertorium der literatuur van den Waterstaat van Nederland, bewerkt door P. H. Kemper, L. V. B. I.; uitgegeven in 1883 bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage. Prijs f 1.

Tarief voor reis- en verblijfkosten ten behoeve van Technici; uitgegeven in 1887 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te's-Gravenhage. Prijs f 0.25.

Honorarium-tabel voor technischen arbeid van Ingenieurs en Architecten; uitgegeven in 1892 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs ƒ 0.10.

Algemeene administratieve voorschriften voor het uitvoeren en onderhouden van werken ten behoeve van besturen en particulieren, uitgegeven in 1892 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 0.60.

Verslag der Commissie in zake het Technisch Onderwijs, benoemd ingevolge het besluit van de Algemeene Vergadering der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, op 18 Juli 1891; uitgegeven in 1895 bij Gebr. Belinfante, voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 2.50.

Register van «de Ingenieur» over 1886—1895, le—10e jaargang. Prijs ƒ 0.25. (Verkrijgbaar bij den Secretaris der Vereeniging van Burgerl. Ingenieurs.)

Rivierberichten.

391

M *©.

Weerkundige waarnemingen te de Bildt, 8 uur voormiddag.

Waterhoogten, in Meters -+- jm ö uur voormiddag.

Keulen - a Wester- Maas-

•18QQ 7 uur' Lobith. NiJme' voort, tricht. Venlo. Grave.

vm uom™- gen. hem. (reg. pL) (brug)

____________

22 Juli 38.45 10.97 ' 8.64 8.89 9.37 41.56 9.15 5.35

23 i) 38.40 10.91 8.58 8.83 9.32 41.51 9.16 5.29

24 » 38.33 10.85 8.52 8.79 9.27 41.49 9.08 5.29

25 » 38.29 10.77 8.46 8.73 9.21 41.60 9.15 5.20

26 » 38.25 10.74 8.41 8.70 9.18 41.59 9.18 5.22

27 » 38.20 10.69 8.36 8.67 9.14 41.53 9.15 5.30

28 » 38.19 10.63 8.31 8.62 9.10 41.53 9.26 5.26

Barometer- IT, ^üaüracht, Tempera- Neerslag 1899. stand in .^V?, „""'L. tuur, graden in mM richting. Beaufort Celsius, roM. 12-a. scb.

21 Juli 762.4 Z.O. 1 24.7 —

29 » 762.6 Z.Z.O. 1 22.8 —

23 » 756.9 O. 2 22.0 —

24 » 756.8 Z.Z.W. 1 18.2 —

25 » 764.7 N. 3 17.7 8

26 » 765.8 W. 3 19.3 —

27 » 767.2 N.W. 3 18.1 2

Na I Januari 1893 worden de opgaven der waterwaarnemingen aan de peilschalen langs de rivieren voorkomende in de Staatscourant herleid tot het Amsterdamsche peil volgens de UITKOMSTEN DER NAUWKEURIGHEIDSWATERPASSINGEN en de waterpassingen van den Algemeenen dienst van den

Het Amsterdamsche peil wordt voor de hoogten, die dienovereenkomstig zijn bepaald, aangegeven door N.A.P. en de waterhoogten worden dus voortaan in meters volgens N.A.P. uitgedrukt.

De waterhoogten, betrekkelijk de nul der oude schaal blijven natuurlijk onveranderd.

Keul. Lob. j Nijrn. Arnh. YeU^pug.' j^* Venl° GraTe

Nul der oude schaal. 35.94 13.62 6.14 6.71 — 7.22 42.01 — 4.80 Laagste stand bij open water teKeulen,

met daarmede over- noemer] eenkomende water- «Rfil

standen 36.94 9.08 6.79 7.27 7.85 7.72 8.53 4.80

[ thans ]

Standen overeenko- Uroeïer mende met 1.50 M. 7 oS u2 1s

-r- peil te Keulen . . 37.44 9.50 7.64 8.21 8.06 8.68 4.85

[ Huns

Gem. zomerst. (1 Mei n0i * nr.

-INov.) 1851-1860. 38.89 - 8.90 8.74 - 9.40 42.64 9.84 5.96

Gem. zomerstand „ni .„ „ oc c .c

1861—1870 38.37 10.83 8.39 8.29 - 8.84 42.43 9.35 5.45

l87TA88Z0°mel'.Stand 38.92 11.14 8.77 8.80 - 9.27 42.68 9.62 5.77

iSl-lSgO3^1?^. 38.75 10.96 8.64 8.76 9.36 9.23 42.68 9.81 5.99

Merk III.'(Verbod

van stoomvaart). . . 43.74 15.41 12.54 12.47 - - — - -

ope°n° watertand . 45.45 16.39 13.42 13.04 13.75 13.42 46.76 18.01 11.21

BINNEN- EN BÜITENLANDSCHE BERICHTEN.

Op den 20sten dezer overleed te Kampen de heer I R. C. van der Palm, I oud-hoofdingenieur 1<= klasse van

's Rijks Waterstaat in Ned.-Indië. De overledene promoveerde te Delft in 1857.

Op den 26sten dezer overleed te Arnhem in den ouderdom van 28 jaar, de civiel-ingenieur | J. Bruins, j tijdelijk adjunctingenieur bij den Rijkswaterstaat.

De overledene promoveerde te Delft in 1896.

Examen landmeter.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, . ,

breno-t ter kennis van hen, die het examen van geëxamineeru beëedigd landmeter wenschen afteleggen, dat zij daartoe 25 Augustus e. k. schriftelijk bij het Departement van Binnenlandscne Zaken moeten aanmelden. ' , „ „ ,.„,„ma's bedoeld

Zij, die in het bezit zijn van de EP^^^^.^^^f^ in art 4 van het Koninklijk besluit van 28 Juli 486E>Mf^f„o ' 78 ' zooaïs het is gewijzigd bi dat van 30 ^"11882 ^^ n ^ behooren die stukken bij hun verzoekschrift om toelatinD over te

leggen.

In de Mei-vergadering der Kon. Akademie van Wetenschappen (Natuurkundige afdeeling), werd een commissie benoemd tot voorbe-