is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 40, 07-10-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INGENIEUR.

Orgaan ionn „

491

14' Jaargang. v£reen|g|ng vftn burgerlijke jngenieurs.

1899. - Is 40.

lauj^^ OpaHarB WrtM ei MÉ.

Prils Der Jaargang: yerscliijiini^ Prijs ier A 1tertea11 ën:

, ,,„, vereenieine van Burgerlijke Ingenieurs .„benden aan de Dirêctu en Admimttratu van dit Advertentien van Atmbe*te<i,ngm j u. y

V^rbrenrnrpgrpenffietg/,-verminderd. ^W^^^ Idem « ,e en 3e plaa.^-^ew„.

Men abonneert zich voor een jaargang. Advert.-Bnreau, Botterdam. B« abonwmmt op Advertentien

Af.„«..m. .«>■ » - b.....»—.,. '■ .s-6raïMihaie, 7 Ootobur. "'"••««" "**

10 cents. ' ■■' ■

^^^^

■ „„„ „iotiizer in N.-Amerika, door J. L. Terneden. - OnderErrata. - Beproeving van gietijz«r ui ^ t m^ door L. A. Sanders. - Nederl. zoek naar de theoru, de,^ «.t-g'doestelling te Parijs. - Uit het Verslag

^d^vSagen»^™

&ISen m/eerpï. enT-Open Strekkingen. - aeMOhte^gM^^^

' ERE ATUHL.

In het vorige nummer bladz. 487 2e kolom 4e regel van onderen staat: J van der Woerden, moet zijn J. van der Waerden.

RAnmfivinff van srietiizer in N.-Amerika.

, tt • ..„„ A ™orkaanmVip cifitp.rii-r.hfifs. is

ir^-STfnnr ae vereeniging van «.uw^^v.™ 0 -■*-— '

lAB^S *za ^aiaHon PPtifl commissie gevormd, tot vast-

11 stelling van gelijke beproevingswijzen bij het onder% zoek van gietijzer; in de Mei-vergadering werd omtrent

de tot heden, d. i. sedert jaren, gedane onderzoeiungen eemg bericht uitgebracht. . ,

Het plan voor de invoering dezer proeven ontworpen, is veel

°mMettehet oo°- op de tallooze gieterij-voorwerpen en het uiteenloopend onderscheid in het doel, scheen het onuitvoerbaar de chemische samenstelling als uitgangspunt aan te nemenmen besloot dus de ruwijzersoorten overeenkomstig het hoofddoel in te deelen en groepsgewijze aan een onderzoek te onderwerpen. Deze groepen zijn : ...

Gietijzer voor coquillen voor vloeujzer; )) » het omhulsel van dynamo's;

» lichte machinedeelen; » » zware » j

» » cylinders; y, » ovenplaten; » » geschut; » » hardgietwalsen; s » walsen in zand te gieten ; » » loopwielen ;

» » kleine zaken (novelty iron) ;

» » tegenwichten voor schuiframen.

Tot heden is het onderzoek van de eerste drie groepen ten einde ombracht, waartoe 667 staven werden gegoten; 943 stukken daarvan werden voorgericht waarvan 456 op machines bewerking ondergingen; in totaal werden 1015 onderzoekingen gedaan. Het gewicht der beproefde stukken bedroeg 6135 K.G. ë De volgend! onderzoekingen werden verricht: 1. Beproeving op trekvastheid met staven tot 26 cM*. (4 vierk.

duim) doorsnede. , , „w r,r. • „t

% Beproeving op buiging met staven tot 103 cM (16 vieik.

duim) doorsnede bij 30.5 cM. (12 duim) vrije oplang. 3. Beproeving op drukvastheid met blokjes van 12.7 mM. ( /, duim) zijlengte. • ■ j _ . 25 mM.

4. Chemiscn onderzoen: van in aauu ~ f ti

Cl duim) dik. In hoeverre bij staven van andeie afmetingen V . j- ..«iJÏ. „i w m-afifttsehalte ver¬

andering ondergaat, moest voor latere onderzoekingen voorbehouden blijven.

5. Onderzoek naar de dun vloeibaarheid, door het gieten van een langen, smallen wig in een gietvorm waarvan eene zijde uit gietijzer bestond. Hoe vollediger de vorm gevuld werd, des te dun vloeibaarder was het metaal.

6. Onderzoek naar de neiging tot afschrikken; de breukvlakken werden gephotografeerd. .

7. Onderzoekingen naar het krimpvermogen, doordien men in den gietvorm op juiste afstanden (12 duim) merken (holten) aanbracht en met een nauwkeurig werktuig den afstand later op de afgietsels naging. ,

Voor het doen van vertrouwbare slagproeven ontbiak nog de gevorderde toestel; ook van een onderzoek naar den harüheiasgraad, die in een en hetzelfde gietstuk van het midden naai de buitenvlakken pleegt toe te nemen, werd afgezien.

Men bezigde proef staven van zuiver ronde en vierkante dooisneden waarvan de afmetingen der doorsneden van »/j "mm (12.7 mM.) steeds »/j duim toenamen, totdat de zwaarste staven 4 duim (101.6 mM.) bezaten. Bij de bewerking van de in bewerkten staat te beproeven staven, werd rondom een laag, van >/* duim verwijderd, zoodat de dikte der staaf in totaal /, duim minder was, en dan met de dikte van de naastgelegen dunnere onbewerkte staaf overeenkwam. Daardoor was het moge ijk de vastheid van de onbewerkte staaf met die der bewerkte te

'T^taven werden staande gegoten. Om den invloed vani het drogen der gietvormen na te gaan, goot men gelijktijdig uit heteelfde meïaal staven in nat zand en in gedroogde vormen Van iedere soort der staven werden minstens twee, veelal due of vier stuks aan eene gelijke proef onderworpen. Een vermelding van alle uitkomsten afzonderlijk, zou tam ter plaatse doelloos zijn. Diensvolgens zijn slechts de gemiddelde waarden van de beproeving op den buigingsweerstand met de vierkante sta ven van de °eerste gietijzergroep volledig weergegeven, van de . overige proeven echter slechts eemge uitkomsten vermeld, om een vergelijking te kunnen maken. _ . ■

De in het origineel genoteerde cijfers volgens Eng maat en gewicht zijn in Metermaat en Kilogrammen herleid, om den lezer een vergelijking met de hem bekende cijfers van de vasti heidseigenschappen van het gietijzer te vergemakkelijken Van ■ een verdere bespreking dezer resultaten wordt hier voorloopig i afgezien, omdat de proeven nog niet afgeloopen zijn.

Ie Groep. Gietijzer voor coquillen voor vloeiijzer.

De scheikundige samenstelling van een vierkante staaf 25 mM. dik, in gedroogden vorm gegoten, was aldus: Totaal koolstof .... 3.87 pCt.

, Grafiet 3.44 »

Silicium 1-67 »

[. Mangaan 0.29 »

ti Phosphor 0.095 »

Zwavel

(1 duim uk. m noeverre dij ^ u ~

de scheikundige samenstelling, vouin e ia 0l toegelicllt,

De YeieenigiM van Bnreerlilte Injenieurs stelt zicï in geenen ieeie TeramwooraeuiK nm ae ium«uu»i m u« •»«