is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 44, 04-11-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

541

De lijn, zooals zij thans is ontworpen, zal met de zijsporen ongeveer i 34 K.M. lang zijn; de spoorwijdte zal 1.067 M. bedragen, terwijl de [ exploitatie met stoomkracht zal geschieden.

Ie Nijmegen zal de lijn een aanvang nemen op het stations voorplein en met de rivier worden verbonden.

Door de gekozen spoorwijdte wordt te Nijmegen eene goede aansluiting verkregen aan het aldaar bestaande spoorwegnet; gemeenschappelijk gebruik van een gedeelte van de bestaande lijn naar ^ eerbosch ligt dan ook in de bedoeling. . .

Het tracé volgt verder in hoofdzaak op eenigen afstand de rivier de Waal, langs welke, gelijk reeds werd opgemerkt, de belangrijkste dorpen en industrieele inrichtingen van de streek zijn gelegen.

Het eindpunt te Wamel was aanvankelijk ontworpen m de kom der gemeente, maar in overeenstemming met de voorwaarde, aandeniinaneieelen steun der provincie Gelderland verbonden, bestaat thans het voornemen de lijn tot den bandijk door te trekken, terwijl nog onderzocht wordt of niet eene nog nauwere aansluiting aan het veer op nel zal moeten worden voorgeschreven. Voor het verkrijgen van deze aansluiting zal de gemeente Tiel, wélke op het maken daarvan bij den Minister heeft aangedrongen, vermoedelijk bereid zijn zich eenige geldelijke opoffering te getroosten. Mocht ook voor eene soortgelijke verbinding met het veer te Druten door belanghebbenden voldoende bijdragen worden verleend, dan zou ook deze nog in het plan kunnen

W DÏ^XfkoTeT'van den tramweg zijn, met inbegrip van de verlenging van den bandijk te Wamel, door de ontwerpers begroot op f690,000. Bijdragen in die kosten in den vorm van rentelooze voorschotten werden toegezegd door de provincie Gelderland en door de verschillende belanghebbende gemeenten, te weten :

de provincie Gelderland 1 °%™)>

ïrr8en ■ Sffi

Sn ::::::::::::::::::::::::::: - 10000

wanud::::: - ">.qqq

Totaal ......... f 118,450

Door verschillende belanghebbenden is voorts een bedrag van f 100 000 aan oprichters-aandeelen bijeengebracht, welke aandeelen eerst 'voor dividend in aanmerking zullen komen nadat de gewone aandeelen, warvan een bedrag van f 110,000 zal worden uitgegeven, 4 pet.

^^Ü^^M^ kan, bij het treffen van eene regXg! volgens welke de terugbetaling van het Rijksvoorschot n et ater aanvangt dan het uitkeeren van dividend op deze met-preferente aandeeteï, als subsidie beschouwd worden, gelijk dit bij den tramweg Vde—Niikerk met het geheele aandeelenkapitaal is geschied.

Men ma» cC aannemen, dat door de betrokken landstreek m het „eheel em°bedrag van f 218,450 voor den aanleg van den ontworpen f™,owerwordt bLedraaen. Overeenkomstig den regel in gelijksoortige oe"n^evolgd Jen herhaalde malen door de Staten-Generaal gesanct^nneerd zou derhalve een voorschot uit 'sE.jks schatkist tot een b dr^rSl-taande met ,| der werkelijke aanlegkosten, doch. met de waarde der bijdragen uit de streek, afgerond tot een bedrag van f 220 000 tot maximum, kunnen worden beschikbaar gesteld

TansubsicHen zou dan een bedrag van f 438,450 zim gevonden Met inbearip van bovengenoemd kapitaal aan gewone aandeelen van f 110^ dat blijkens mededeeling van den directeur van de naamloze vennoot dat, ulyrfuo M * en Waal", geheel geplaatst is, zou dan een

schap "^r^tóO^ieTn S Het lirt in de bedoeling van het ÏSt ie^ëmdVamootslhap het dan nog ontbrekende bedrag

baar te stellen voorschot niet worden uitgekeerd.

Onderscheidt, blijkens het tot nog toe medegedeelde, deze jetsvoordracht zich, wit de strekking betreft, m geen enk el opzichtv*n de herhaaldelijk in de laatste jaren gedane voorstellen tot subsid eermg van stoomtramwegen, de redactie van art, 2 van het ontwerp heeft eene lanvulling ondergaan, welke naar het voorkomt eenige toelichting

vTrw ardtn tol ffi2n verschalende bepalingen welke, naar het den !r , .„mt xf „;„+ bestaanbaar zijn naast de van Ri kswege ie

K^orwiÏmt/S onnoodige belemmering der exploitatie aanleiding kunnen geven tarieven en de dienstregelingen aan Zoo wordt bijv.bepaald dat deja«e^\ onderworpen zijn? In de goedkeuring van Gedeputeerde htaten zuueu u , rdam naar de Hoekovereenkomst betreffende den tramweg van ^tterdam m« de HoeK sche Waard, welke overeenkomst, bij de behande mg van stoom tramweg van Hukt naar Walsoorden overgelegd, bij de »™ ™« het beschikbaar te stellen Rijksvoorschot in hoofdzaak zal v, ordenl ge voU wordt evenwel bij art. 14 de vaststelling der tarievenSg^g lan maxima, door den Minister van **^^*^JÏ*^ÏZ te benalen, en wordt omtrent de dienstregeling bij datzelfde art kei eei minimum aantal tremen, en bij art, 29, § 3, een overleg met het bestuuï der posterijen voorgeschreven.

Het is duidelijk, dat een verschil van meening tusschen Begeering en Gedeputeerde Staten aangaande dienstregeling en tarieven de exploitatie van den tramweg zou bemoeilijken, en de Minister is dan ook van oordeel, dat bepalingen betreffende deze onderwerpen voortaan niet behooren voor te komen onder de voorwaarden, door lagere besturen verbonden aan door hen verleenden steun ten behoeve van verbindingen, voor welke ook Rijkssubsidie wordt gevraagd.

In dit geval is het gevaar voor dergelijk verschil van meening ten aanzien van tarieven en dienstregeling niet denkbeeldig. De Staat stelt maximum tarieven en minimum aantal treinen vast, ten einde de aan te leggen verbinding zooveel mogelijk in het belang der streek te doen strekken; de provincie daarentegen acht, blijkens het hieromtrent ui de Staten verhandelde, de meest mogelijke voorzorgen noodig, opdat haar recht op een deel van de winst niet worde teruggebracht tot eene fictie en eischt bijv. voor elke door de onderneming te verleenen faciliteit o-oedkeuring van Gedeputeerde Staten. Zij zou haar recht van goedkeuring mitsdien allicht gebruiken om in haar oog te kostbare exploitatie "en te geringe opbrengst te voorkomen.

Ook ten aanzien van de restitutie van het provinciaal voorschot zijn minder wenschelijke bepalingen gemaakt.

Wel is waar wordt bepaald, dat deze restitutie eerst een aanvang zal nemen nadat 5 pet. dividend op de aandeelen is uitgekeerd, doch dan

. . . ... 1 t :_„i. k;„„t.j- ,'yï ,-Pvtimidm<' tot

wonii de [ïellt van aie overwmsi. upgetuoenu, o de bijdrage der provincie van slechts 10 pet. in de aanlegkosten, uitermate veel schijnt te zijn.

Voorts wordt bepaald, dat, bij naasting door den Staat, het provinciaal voorschot opvorderbaar zal zijn, eene voorwaarde, die met alleen in verband met de wijze van berekening van den naastingsprys voor den concessionaris hoogst nadeelig is, doch bovendien eiken redelijken grond mist, Indien de Staat zich verplicht ziet m het belang van het verkeer de onderneming te naasten, houdt de exploitatie van de lijn daardoor niet op van provinciaal belang te zijn en bestaat er dus geene reden de provincie van elke opoffering in het belang van die exploitatie te ontheffen. , , .

Totnocx toe werd dan ook steeds bedongen dat de door lagere besturen verleende subsidiën in geval van naasting on den Staat zouden overgaan. (Zie bijvoorbeeld art. 22 van bovengenoemde overeenkoms betreffende den tramweg Rotterdam—Hoeksche Waard). Ook de Staten van Gelderland hebben in eene dergelijke regeling ten aanzien van het voorschot teTbehoeve van den tramweg Ede-Nijkerk, bij beshut van 3 November 1898 n°. 5, toegestemd.

li deT, in de door de provincie Gelderland gestelde voorwaarden voorkomende bepalingen, benevens nog eenige andere «^JW boven gezegd, naar het oordeel van den Minister, hcht de toepass mg van de van Rijkswege in het algemeen belang te stellen voorwaaiden bemoeilijken en zullen in ieder geval de exploitatie van den tramweg

verCwtedat het Provinciaal Bestuur van Gelderktud alsnog boreid zal worden bevonden, om tot wijziging van bedoelde voorwaarden mede te werken. Het komt echter noodig voor m t der Wet niet alleen, zooals tot dusver gebruikelijk was, voor te^™ dat aan het Rijksvoorschot voorwaarden zullen worden verbond*(waar voor het gebruikelijke model in hoofdzaak zal worden gevolgd), doch ook „ tdrukSk teJ bepalen, dat de toekenning van het renteloos voorschot nït zal geschieden, dan nadat door de belanghebbend^ den aanleg van den tramweg daarvoor ten genoeg en va.a dei^mistel ?W Waterstaat, Handel en Nijverheid, voldoende ondersteun verleend, en dat wel onder geen andere voorwaarden, dan waai op goedkeuring van dien Minister zal zijn verkregen.

W«,rk.indine waarnemingen te de Bildt, 8 uur voormiddag.

I 1 Winatracni, Temper»- f Neerslag

Barometer- Wind- °aar tuur. graden in

1899. stan2,iu richting. Beaufort Celsius tnM.

raM. I 12-d. ach. _^^_^_L^—

27 0ct, | 759,1 1 Z.W | i f \

28 »> 758.1 Z.W. _5 _ _

29 *■ «jl t 7 w *> 14 2

8 ; 756t:t lw: l ;

4 Nov 768.1 Z. 1 ,? -

2 ° 757.4 ZZ.W. 3 | U

Rivierberlchten. _1J„„ Waterhoogten, inMeters + N.A^ 8 uur voormiddag.^

L. , I I Wester- Maas- .,,„

Keulen. NUme- irn- rt. trioht. Venlo. Ora,p'

1899. S7v^r Loblth' gen. 1 hem. !(reg. pi.) (brug)

28 0ct. 37.18 9.61 7.35 7.78 8.24 41.39 8 77 4-88

29 » 37.15 9.55 7.30 7.72 8.19 4 .35

30 » ! 37.10 9.51 7.25 7.70 8.16 *LM m 48Q Si » ! 37.02 9.45 7 22 7.66 8.12 JMg g70 m)

1 Nov. 37.02 9.41 7.16 7.61 8.07 |i-

| 2 » 37.00 9.37 7.15 7.58 8.05 41 | 3 » 37.03 9.35 7.12 7-53 8.i«