is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 9, 28-02-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

en wijst daarvoor op het ontwerp-contract van de heeren H. Verploegh en A. L. de Sturleb, waarvan hij enkele voorwaarden der flnantiëele verhouding van Staat en concessionaris betreffende aanhaalt. Volgens deze wordt er voor gezorgd, dat als er grove winsten behaald worden, de aandeelhouders niet het leeuwenaandeel opstrijken; want het grootste dividend over het aandeelenkapitaal is 10 pCt.

Mocht men het bezwaar niet deelen, dat er in gelegen is om èn mijn- èn spoorwegexploitatie in de hand te geven van ééne Maatschappij, dan verdient zijns inziens het voorstel Cluijsenaer—Van Houten de voorkeur. Ook hierbij gaan de grove winsten naar den Staat.

Ten slotte spreekt de heer Van Sandick de hoop uit, dat zoodra het door den Minister van Koloniën toegezegde voorstel in de eerste helft van dit jaar bij de Tweede Kamer zal zijn ingekomen, deze zich niet zal laten verleiden tot het nemen van voorloopige maatregelen.

Eene dergelijke regeling zou de grootste ramp zijn die de Ombilienzaak ooit getroffen heeft! Zij zou de eigenlijke beslissing al weder verschuiven tot over een onbepaald aantal jaren en tot dien tijd de energieke exploitatie beletten, welke de eerste voorwaarde voor welslagen is. j. v. h.

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERICHTEN.

Te Utrecht overleed op 22 Febr. 11. onverwachts de heer {Benjamin Tweedy^| oud-inspecteur van den voormaligen Nederl. Rnijnspoorweg, ridder der orde van de Eikenkroon en Frans Joseph-orde van Oostenrijk.

Het heeft Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes, behaagd aan al de bij de maatregelen tot voorziening in de bezwaren en gevaren van ijsbezetting en tot ijsopruiming betrokken waterstaatsambtenaren en officieren Harer Majesteits hooge tevredenheid te betuigen voor de loffelijke wijze, waarop zij zich ten deze van hunnen dikwijls moeilijken en gevaarvollen plicht hebben gekweten.

Eindelijk heeft de gemeenteraad van Amsterdam in zijne zitting van 25 Febr. jl., in zake den bouw eener Beurs, eene beslissing genomen en besloten tot het plan W. P. W.

De Beurs zal nu komen of om zeker te gaan er is nu kans op dat zij zal komen aan het Damrak op een door onteigening te verkrijgen terrein tusschen de oude Brugsteeg en het Bible Hotel.

De kosten zijn geraamd op 5 millioen.

Bij de discussie traden tal van Raadsleden in het strijdperk. Een ieder verdedigde één der vele aanhangige plannen onder afbreking van al de overige, wel is waar nog niet opgebouwde ontwerpen; zelfs de bestaande beurs waarvoor de heer Gosschalk nog Dinsdagavond in het Handelsblad een lans brak vond nog een warm verdediger in Mr. de Vries. Op ingenieuse wijze werd ten slotte een resultaat van de zeer langdurige en ingewikkelde debatten verkregen door alle plannen in vrije stemming te brengen en tusschen de meest bevoorrechten eene herstemming te houden, en wel ten laatste tusschen de pl annen v. Gendt en W. P. W. Bij de herstemming tusschen deze beiden trad W. P. W. als overwinnaar uit den strijd, en was men weder een stapje verder gekomen in de thans 20-jarige Beurskwestie.

In dezelfde zitting werd aan den heer L. Ketjen de gevraagde concessie (zie no. 7 blz. 67) verleend voor het fabriekmatig verwerken der door het Liernurstelsel verkregen faecaliën.

Verkeer in Zeeland.

Uitvoerig wordt in een verzoekschrift van verschillende gemeentebesturen en vereenigingen in Zeeland, aan de Tweede Kamer, betoogd, dat de eilanden Schouwen en Duiveland met een nijvere bevolking van 26,000 inwoners, die aan directe en indirecte belastingen, dijk- en polderlasten ongeveer hetzelfde bedrag opbrengen als een kleine provincie, aanspraak hebben op betere verkeersmiddelen. Te vergeefs is daarop bij herhaling aangedrongen; de stoombootdienst. waarvoor provinciaal subsidie wordt verleend, voldoet niet aan de behoeften, en bij ijsgang en stormweder is de verbinding met den vasten wal geheel verbroken. Het afdoende middel bestaat in het aanleggen van een locaalspoor of stoomtramverbinding van , de eilanden naar het vaste land. Het kapitaal daarvoor benoodigd is echter zoo aanzienlijk dat het de draagkracht der belanghebbenden te boven gaat, om welke reden door hen geen concessie-aanvraag gedaan kan worden.

In het verzoekschrift wordt er dus op aangedrongen dat de aanleg van Staatswege geschiede, en zullen dan zoowel het provinciaal bestuur als de gemeente- en polderbesturen wel bereid zijn daartoe subsidiën te verleen en.

De Kamer heeft, op voorstel der commissie voor de verzoekschriften, besloten dit adres aan den Minister van Waterstaat, H. en N. te zenden met verzoek om inlichtingen.

Aan het eindexamen van de le afdeeling der Krijgsschool voor officieren te Breda, dat omstreeks 20 Mei a. s. zal aanvangen, zal o. a. worden deelgenomen door 3 tweede luitenants van de genie van het leger hier te lande en door 6 van de genie van het leger in Oost-Indië.

Naar de Nieuwe Rott. Ct. verneemt, zal binnen weinige dagen aan de Staten-Generaal een ontwerp van wet worden aangeboden tot verhooging der Staatsbegrooting voor het stichten van een nieuw gebouw voor het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, volgens de plannen van den Rijks-bouwmeester Peters.

De kosten van het nieuwe gebouw, dat op de plaats komt van het bestaande, worden geraamd op circa f 320,000

De gemeenteraad van Kralingen heeft in zijne zitting van 19 Febr. jl. het tweede ontwerp van den heer Scholten voor de waterverversching dier gemeente (zie n°. 1, blz. 9) aangenomen.

De Raad van Nijmegen heeft aan de. heeren O B. Hiebendaal en A. J. Boüwens concessie verleend voor een stoomtramweg Nijmegen— Wamel, voor zoover de gem. Nijmegen daarbij betrokken is.

De heer H. F. Klinkhamer, voorzitter van de afdeeling Amsterdam der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, heeft in de vergadering van 20 Febr. jl., op aandrang der leden, verklaard op zijn besluit, in de vorige vergadering kenbaar gemaakt, om het presidium neder te leggen, terug te komen en het voorzitterschap voor een jaar althans te zullen blijven waarnemen.

De Haagsche Spuiquaestie.

De Haagsche spuiquaestie is harer oploesing nabij.

In de Vereenigde Vergadering van Delfland van 9 Jan. jl. is namelijk vastgesteld een keur: 1°. op de sluizen in Delfland's zeewering, waterkeering en boezemkade, en 2°. op de voorboezems van Delfland's uitwateringssluizen.

Volgens art. 6 van deze keur zullen Dijkgraaf en Hoog Heemraden van Delfland ten allen tijde het openstellen der sluis te Scheveningen tot afstrooming van boezemwater kunnen bevelen en alzoo ook gedurende de zomermaanden de waterverversehing zoo noodig op dezelfde wijze kunnen doen plaats grijpen als bij de winterspuüng geschiedt.

Het gemeentebestuur van 's-Gravenhage, dat den tijd tot het indienen van bezwaren hij het Bestuur van Delfland heeft laten voorbijgaan, heeft weliswaar thans een adres ingediend bij Ged. Staten van ZuidHolland, met verzoek de goedkeuring te onthouden op grond dat de keur in strijd is met de beteekenis, die het gemeentebestuur geeft aan enkele der voorwaarden, waaronder vergunning tot den aanleg van van een kanaal in de duinen te Scheveningen, met zeesluis, binnensluizen en bijbehoorende werken van wege Delfland verstrekt is, maar het antwoord kan wel moeilijk twijfelachtig zijn, temeer nu het gemeentebestuur van Delft een tegenadres heeft ingezonden dat waarschijnlijk, op verzoek van dat bestuur, door de meeste gemeenten in Delfland gesteud zal worden.

In den wedstrijd voor een reclamekaart, uitgeschreven door den heer E. Brandsma te Amsterdam (zie no. 48, blz. 457 van den vorigen jaargang), waren ingekomen 205 teekeningen. Alleen uit Amsterdam waren tachtig inzendingen ontvangen, uit Den Haag 16, uit Utrecht 9, Rotterdam 8 en verder nog uit 40 andere gemeenten des lands. Ook het buitenland nam deel aan de prijsvraag, Brussel o. a. met 5, Miliaan met 6, Munchen met 3 inzendingen. Voor het eerste gedeelte heeft de jury te Amsterdam 19 Febr. uitspraak gedaan. De ontwerpen die voor het tweede gedeelte van den prijsvraag tot 1 Maart te Keulen worden ingewacht, zullen 11 Maart te Berlijn worden beoordeeld. Te Amsterdam werden bekroond met den eersten prijs van f 500 het ontwerp Luctor et Emergo van den heer E. Koning te 's-Gravenhage en met den tweeden prijs van f 300 het ontwerp Kakemono van den heer A. F. Gips te Bergen op Zoom.

Te Weenen is den 17en Febr. jl. op 75 jarigen leeftijd overleden de architect Theophile Hansen. Hij was een beslist aanhanger van den klassieken stijl en heeft dien bij net nieuwe gebouw van den Rijksraad streng gevolgd. Behalve dit grootsche paleis, dat in den Griekschen stijl is opgetrokken en door zijne vele zuilen, standbeelden en prachtige muurschilderingen eene afspiegeling van een Griekschen tempel geeft, heeft Hansen te Weenen nog de beurs, de Grieksche kerk, de nieuwe concertzaal en het paleis van aartshertog Wilhelm gebouwd en in den Heinrichshof het model voor het moderne Weener huurhuis geleverd. Te Kopenhagen, zijn geboorteplaats, was hem de restauratie van het koninklijk paleis opgedragen, en in Athene is zijn naam verbonden aan de sterrenwacht, welke hij op kosten van baron Sina in de Grieksche hoofdstad oprichtte, terwijl hij ook zijne medewerking verleend heeft aan het koninklijk paleis en het gebouw der afgevaardigden aldaar. Met uitzondering van Hasenauer zijn thans alle architecten, aan wie de monumentale gebouwen van de Ringstrasse te danken zijn, overleden.

Het internationaal telegraafwezen in 1890.

Volgens het Journal Télégraphique heeft het net der onderzeesche telegraafkabels zich in 1890 steeds uitgebreid, maar is op de krachtige pogingen, in de laatste jaren in het werk gesteld om de lijnen van West-Afrika te voltooien, in dit jaar een tijdperk van betrekkelijke kalmte ingetreden. In de Europeesche wateren waren de belangrijkste werken: de legging van een nieuwen Engelsch-Zweedschen kabel van 510 zeemijlen, en van eene tweede verbinding tusschen Canea en Candia van 70 mijlen.

In de zeeën ten oosten van Europa is de Turksche provincie Yemin verbonden geworden met Perim, en op de oostkust van Afrika en Zanzibar ter eene zijde met Bagamoyo, ter andere zijde met het eiland Mombassa verbonden. In de zeeën ten westen van Europa werden twee kabels gelegd tusschen Canso (Nieuw-Schotland) en New-York, en eene verbinding tusschen de Bermudaeilanden en Halifax gemaakt;