is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 32, 08-08-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

293

In een op 24 Juli jl. te Amsterdam gehouden buitengewone vergadering der Droogdok-maatschappij Tandjong Priok deelde de voorzitter, Jhr. Mr. den Tex, mede, dat de administrateur, de heer G. J. Mees, werktuigkundig ingenieur, om gezondheidsredenen zijn ontslag had aangevraagd, dat hem" eervol was verleend. Na herhaalde oproeping in de dagbladen om een Nederlandschen ingenieur in de opengevallen plaats te stellen, hetgeen niet gelukte, had het bestuur onderhandelingen aangeknoopt met den heer A. Keller, Engelsch ingenieur, die ook het Nederlandsch volkomen machtig was, en werd hij voorgesteld de plaats des heeren Mees in te nemen. Met algemeene (45) stemmen werd de heer Keller tot administrateur benoemd (1).

In verband hiermede, en nu de gelegenheid daartoe gunstig was, wenschte het bestuur het getal commissarissen van 4 op 5 te brengen. De heer A. J. van der Mandele had zich bereid verklaard in Indië als commissaris en tevens als adviseur van den heer Keller op te treden. Dit voorstel werd bij acclamatie goedgekeurd.

Uit de verdere mededeelingen van den voorzitter bleek o. a., dat de maatschappij bij het zinken van het kleine dok geen schade had beloopen, omdat de overdracht van dat dok door het Rijk aan de maatschappij nog niet was geschied. De maatschappij hoopt nu weldra de werkzaamheden met het uit Soerabaja aangevoerde 3000 tons cylinderdok aan te vangen totdat het nieuwe groote 4000 tons dok door de regeering te leveren zal gereed zijn. Voor dit laatste is de Minister bereid eene som op de begrooting te brengen of die bij afzonderlijke wet aan te vragen.

(1) In verband met deze benoeming richtten wij 27 Juli jl. tot den Voorzitter der Maatschappij de vraag, of op de oproeping voor een Nederlandschen ingenieur geen enkele aanbieding was ingekomen, maar mochten tot dusver daarop geen antwoord ontvangen. Red.

De Minister van Oorlog brengt in de «Ned. St.-Ct.» ter kennis van de besturen,' autoriteiten, officieren en ambtenaren, voor wie bij beschikking van 31 Dec. 1890 de daarbij vermelde kaarten verkrijgbaar zijn gesteld, dat nader zijn verschenen:

1°. van de Waterstaatskaart van Nederland, op de schaal van 1 : 50,000, blad 1 van n°. 60 (Sittard), en

2°. een herdruk van blad 52 (Venlo) der Chromo-Topographisehe kaart des Rijks op de schaal van 1 : 50,000, hetwelk met vrij belangrijke veranderingen, volgens de gegevens der waterstaatskaart van 1888 is bijgewerkt.

In de op 30 Juli jl. gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders der Kon. Ned. Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Ned.-lndië deelde de Voorzitter, Mr. H. D. Levyssohn Norman, roede, dat de Maatschappij nog in het bezit was geraakt van twee belangrijke concessiën van gronden, mede in Langkat gelegen. Voorts dat de twee uitgezonden ingenieurs de onderneming hadden verlaten, wegens een misverstand met den hoofd-administrateur. Voor de Maatschappij achtte de Voorzitter dit van minder belang, omdat op de gronden 4 Amerikanen aanwezig zijn, mannen die practische ervaring opdeden bij de Standard Oil Company, en die feitelijk de geschikte punten voor boring en de opstelling der machineriën voor de raffinage moeten aanwijzen.

Intusschen zullen de vertrokken ingenieurs onmiddellijk door anderen worden vervangen waarvan er één reeds is aangenomen, en deze moeten dan, onder leiding der bedoelde Amerikanen, de noodige ervaring opdoen.

De Pruisische Minister van Openbare Werken heelt, naar gemeld wordt, aan de besturen der Berlijnsche vereeniging cc Kringtarief» en der Hamburgsche vereeniging «Spoorweghervorming» medegedeeld, dat er met ingang van 1 October a.s. een proef zal worden genomen met het kringtarief op alle lijnen van Berlijn naar de omliggende plaatsen tot op een afstand van ± 30 Kilometer.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Door den Minister van Koloniën is de civiel-ingenieur E. J. Bergmans gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Ned.-lndië om te worden benoemd tot adspirant-ingenieur bij den Waterstaat en de burgerlijke openbare werken daar te lande.

De kolonel der genie A. J. Voorduin, die geruimen tijd wegens ziekte verhinderd was zijn nieuwe bestemming te volgen, heeft thans te Amsterdam de functiën van chef in het 2e genie-commandement aanvaard.

Bij Kon. besluit zijn benoemd tot 2e luit. bij het wapen deigenie van het leger hier te lande de cadets P. J. P. van der Steur en W. Hanegraaff, en van het leger in Ned.-lndië, de cadet L. H. van 't Sant.

Tot directeur der Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij is herbenoemd de heer H. Wind te Groningen.

Op de aanbeveling voor directeur der gemeentelijke gasfabriek te Arnhem zijn geplaatst de heeren J. Blom Szn., adjunct¬

directeur der fabriek aldaar en C. W. Snellebrand, civiel-ingenieur en directeur der gasfabriek te Meppel.

Bij de herstemmingen voor de verkiezing van gemeenteraadsleden werd o.a. te Zierikzee het aftredend lid Jhr. O. C. Th. Six, ingenieur van den Prov. Waterstaat aldaar, herkozen, en te Amsterdam gekozen Dr. P. J. H. Cuypers.

De gemeenteraad van Delfzijl heeft tot leeraar in de practische zeevaartkunde, den scheepsbouw en de stoomwerktuigkunde aan de school voor zeevaartkunde aldaar, thans definitief benoemd, den heer C. W. Rensen, op eene jaarwedde van f 1000.

De civiel-ingenieur A. Ph. K. D. van Malsen is, met ingang van 1 Aug. jl., voor den tijd van 3 maanden, geplaatst bij den Alg. dienst van den Waterstaat, ten behoeve van de herziening van het A.P.

In Ned.-Indië.

Aan den werktuigkundig-ingenieur J. F. R. Hellendoorn is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als leeraar in de werktuigkunde aan de burgeravondschool te Soerabaja, en in diens plaats benoemd de werktuigkundig-ingenieur J. N. van Affelen van Saemsfoort.

Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Benoemd: tot ingenieur le kl. de ambtenaar op non-activiteit J. de Boou, laatstelijk ingenieur 2e kl.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep. van B. O. W.

Bij den aanleg van Staatsspoorwegen op ,1ava. Verleend: een tweej. verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den ingenieur le kl. S. Karsten. Bij het Mijnwezen.

Ingetrokken: het aan den opzichter 2e kl. C. Lentze verleende tweejarig verlof naar Europa.

OPEN BETREKKINGEN.

Gemeente-Architect te Delft; jaarwedde f 2500.— met genot van vrij bureau en vrije woning (zie Adv. in no. 31).

Civiel-ingenieur op het bureel van den kolonel, commandant van het le genie-commandement te Utrecht, voor het verrichten van waterpassingen en opmetingen enz. (zie Adv.).

LIJST van Fabrikanten, Leveranciers enz.

| Prijs per regel voor niet-geabonneerden op advertentién f 5.— per jaar bij vooruitbetaling.]

Aluminium, Alum. Brons, Ferro-Alum. enz. EUG. J. W. GEELEN, Rotterdam,

Wijnhaven 100. Agent van THE ALÜMIMIJI COIP. (Llm.) Londen. Ascehseurs. (Amerik. Hydraulische —). FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam. Assen met wielen. H. E. OVING .Ir., Rotterdam, Haringvliet 74. Balk- en faconijzer. GEVEKE & Co., Amsterdam.

Bandages voor spoorwielen. (Martin-staal). H. E. OVING ,Ir., Rotterdam, Haringvliet 74. « DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» , Buizen, Draagbaar Spoor. GEVEKE & Co., Amsterdam. Boekwerken over stoomwerktuigkunde, Electriciteit, Trams, Hydrauliek, Spoorwegen, Zeevaartk., etc. JOH. 6. STEMLER Cz., Amsterdam. Bruggen. GEVEKE & Co., Amsterdam.

» H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Buizen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (Geg. en getr. ijzeren).

» Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Buizenketels (systeem Petrv-Dereux en Mao-Nicol). H. E. OVING Jr.,

Rotterdam, Haringvliet 74. Carbolineum Neptun. A. W. ANDERNACH, Reuel a/Rhijn. Caoutchouc artikelen, slangen, pakking enz. Amsterdamsche Caoutchouc-

fabriek. POMPE & Co. Centrale verwarming. GEVEKE & Co., Amsterdam.

„ H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Chemisch bereide Verf. Geheel gereed voor het gebruik.

Fabriek Kraaijenburg, Rijswijk (Z. H.) Dakpapier (Asphalt-). A. W. ANDERNACH, Reuel a/Rhijn. Draagbaar Spoor. DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Draaischijven. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Dwarshelling, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden. Dwarsliggers (Stalen). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Gasmotoren, H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Groefrails voor paardentramwegen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvl. 74. » DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» , Locomotieven, Spoor, Spoorwielen, GEVEKE & Co., AmsterdamGroenharthout. G. ALBERTS LZn. & Co., Middelburg.