is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 36, 05-09-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

331

■vergoeding voor de gemeente te bedingen, wanneer de onderneming zelve eene behoorlijke winst zal hebben genoten. Daarom stellen zij voor, af te zien van een aandeel voor de gemeente in de brutoontvangsten, doch aanspraak voor haar te maken op de helft van de netto-winst, in eenig jaar behaald, na aftrek voor dat jaar van 6 pet. over het gestorte kapitaal der vennootschap en van hetgeen in voorafgaande jaren minder dan 6 pet. over dat kapitaal zal zijn verkregen.

De concessionaris zal ten genoege van B. en W. zijn personeel tegen ongelukken, welke het in en door den dienst overkomen, verzekeren, alsmede zijn personeel door geldelijke hulp in staat stellen deel te nemen aan verzekeringsfondsen tegen ziekte en voor pensioen.

Als concessionaris kan alleen optreden eene naamlooze vennootschap.

Die vennootschap moet haar zetel te Amsterdam hebben.

Haar kapitaal moet ten minste f 500,000 bedragen en volgestort zijn.

Den ondernemer wordt voorkeur gegeven voor den aanleg en de exploitatie van de verbindingslijn Stoompont—Weesperzijde—Linnaeusstraat—Dageraadsbrug'—Noordelijk einde der Czaar Peterstraat, en de bevoegdheid om, wanneer de wegbanen door de gemeente zijn aangelegd, het gedeelte Nassaukade—Potgieterstraat, van de lijn Haarlemmerplein—Leidschebosch, te vervangen door eene verbinding Nassaukade—Frederik Hendrikstraat—Bilderdijkstraat, tot den aanleg waarvan hij bij genoegzame bebouwing in die richting ook door de gemeente kan verplicht worden.

Eenigen tijd geleden vergaderden te München verschillende afgevaardigden van Duitsche, Oostenrijk-Hongaarsche, Belgische en Nederlandsche spoorweg-maatschappijen, en werd aldaar besloten tot de oprichting van een cenfraalbureau tot regeling en beëindiging van tarief-aangelegenheden

van algemeenen aard.

De directie der Oostenrijk-Hongaarsche Staatsspoorwegen te Weenen had in een vroeger verzonden circulaire aan verschillende maatschappijen de wenschelijkheid van zulk een bureau betoogd, en van haar was dan ook het voorstel tot oprichting uitgegaan, daar zij hierin een zeker middel zag, om ontstane geschillen en misbruiken in de tarieven op de eenvoudigste wijze op te lossen.

Tegelijk met dat schrijven had genoemde directie reeds een ontwerp van de statuten voor de organisatie van dat bureau verzonden, benevens eene uiteenzetting en verklaring der verschillende bepalingen van het ontwerp.

Na eenige besprekingen werden de verschillende bepalingen in de ontwerp-statuten aangenomen, en kwam men overeen uit de vertegenwoordigde spoorweg-maatschappijen eene centrale commissie te kiezen, waarin 12 Duitsche, 15 Oostenrijksche en Hongaarsche maatschappijen, 1 Nederlandsche (waarvoor de Hollandsche IJzeren-Spoorwegmaatschappij aangewezen werd) en 1 Belgische maatschappij zitting zullen nemen. Het voorzitterschap daarvan werd aan de koninklijke spoorwegdirectie te Berlijn aangeboden, die tevens belast zal zijn met de administratieve werkzaamheden dier centrale vergadering.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 21 Augustus jl. is, met ingang van 1 November a.s., aan den inspecteur van den Rijks Waterstaat, J. F. W. Conrad, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijne betrekking verleend, met dankbetuiging voor de door hem gedurende eene reeks van jaren aan den lande bewezen gewichtige diensten.

Bij Kon. besluit van 30 Aug. is, ter zake van zijn gedrag bij de krijgsverrichtingen in Atjeh, gedurende het jaar 1890, benoemd tot ridder 4e kl. der Militaire Willemsorde, de le Luit. der Genie F. A. C. A. Pels Rijcken, gedetacheerd geweest van het leger hier te lande bij dat in Ned -Indië.

De gemeenteraad van Delft heeft aan den eervol ontslagen gemeente-architect, den heer C. J. de Bruijn Kops, een pensioen verleend van f 2080.59.

Op de voordracht voor gemeente-architect te Delft zijn geplaatst : 1°. T. E. van Erkel, hoofdopzichter over de gemeentewerken te Rotterdam ; 2°. P. G. Lancel, idem te Leiden; 3°. J. A. Loran, bouwkundige bij de gemeentewerken te Utrecht. (1)

(1) Het trekt algemeen de aandacht, dat op deze voordracht, welke de vervanging betreft van een civiel-ingenieur, die een lange reeks van jaren met eere heeft gediend, in een gemeente, binnen wier grenzen de Polytechnische School is gevestigd, de naam van geen enkelen ingenieur voorkomt.

Wij meenen aan de verdiensten van de drie voorgedragenen in 't minst niet te kort te doen, door onze bevreemding uit te spreken, dat B. en W. van Delft gemeend hebben op hunne aanbevelingslijst geen civiel-, noch civiel- en bouwkundig-ingenieur te kunnen plaatsen, hoewel deze onder de sollicitanten te vinden waren. Red.

Tot gemeente-bouwkundige te 's-Gravenhage is benoemd de heer A. Schadée, architect te Parijs.

In Ned.-Indië. Bij den Waterstaat en 'sLands B. O. W. Benoemd: tot ingenieur le kl., de ingenieur 2e kl. B. Kersjes.

Ontslagen: op verzoek, eervol wegens ziekte, de opzichter le kl. C. L. de Stoop.

Gestéld: ter beschikking van den res. van Soerabaja, ten behoeve van de werken voor het overbrengen van de fabriek voor de marine en het stoomwezen naar het marine-etablissement aldaar, de ing. le kl. B. Kersjes, thans bij de Directie werkzaam.

Toegevoegd: aan den chef der 2de waterstaatsafd., ten einde werkzaam te zijn bij de opnemingen in het belang van den waterafvoer en de irrigatie in het district Tandjoeng, afd. Brebes res. Tegal, de ing. 2e kl. F. J. v. Oppen, thans te Soerabaja werkzaam.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep. van B. O. W.

Bij het Toezicht op de spoorwegdiensten en het stoom we zen.

Benoemd: tot inspecteur 2e kl., de inspecteur 3e kl. H. F. van Stipriaan Luïscius.

Bij de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java.

Benoemd: tot adjunct-chef der 3e afd., de inspecteur der 3e kl. voor het toezicht op de spoorwegdiensten en het stoomwezen N. de Vicq.

Ontslagen: op verzoek, wegens ziekte, eervol, de tijd. onderopzichter J. A. Verploegh.

Bij den aanleg van Staatsspoorwegen op Java.

Benoemd : tot tijdelijk adjunct-ingenieur le kl. J. J. Stieltjes, adj.-ingenieur bij de Bataviasche Öosterspoorweg-maatschappij; tot onderopz. le kl. de onderopz. 2e kl. L. R. Albinus ; tot onderopz. 2e kl. de onderopz. 3de kl. F. W. A. Brauns.

Ontheven: eervol van het tijdelijk beheer van den aanleg der lijn Preanger—Tjilatjap de ing. 2e kl. J. B. Hubenet.

Belast: gedurende de afwezigheid van den hoof ding. R. H. J. Spanjaard met verlof wegens ziekte, met het beheer van den aanleg der lijn Preanger-Tjilatjap de tijd. waarnemend ing. le kl. S. Karsten ; tijdelijk met het beheer der 5e sectie, de bouwk. ambten, le kl. F. J. Nellensteijn.

Ingetrokken: het aan den ing. le kl. S. Karsten wegens ziekte verleend tweej. verlof naar Europa.

Bij het Mijnwezen.

Tijdelijk gesteld: ter beschikking van den directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, ten einde bij den dienst van het mijnwezen werkzaam te worden gesteld, de kapitein bij het wapen der genie H. W. Scheuer, met bepaling dat hij als zoodanig bij het leger zal worden gevoerd «voor memorie».

Bij de Genie :

Overgeplaatst: van Pontianak bij den dienst in de 2e milit. afd. op Java te Willem I, de kapitein H. A. Berkhout ; van Lamat bij den dienst in de Westerafd. van Borneo te Pontianak, de le luitenant W. F. Batenburg.

OPEN BETREKKINGEN.

Adspirant-lngenïeurs van den Waterstaat in Ned.-Indië. (Zie Binnen- en Buitenlandsche Berichten in no. 35).

Adspirant-ingenieur der Marine. Jaarwedde f 1000. (Zie Binnen- en Buitenlandsche Berichten in no. 35).

Assistent in de werktuigleer en werktuigbouwkunde aan de Polgtechnische School. (Zie Adv.)

Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Limburg. Jaarwedde f 2500 en vergoeding van bureaukosten ten bedrage van f 400. Zich te wenden bij adres op zegel tot de Provinciale Staten vóór 15 Sept. e. k. (Zie Adv. in no. 34.)

Opzichter bij de Ned.-Indische Spoorwegmij, voor Java, afd. Weg en Werken. Ongehuwd, niet ouder dan 35 jaren. Aanvankelijke bezoldiging f 200 's maands. (Zie Adv. in no. 35.)

Opzichter (ongehuwd) bij de Samarang—Joana Stoomtrammaatschappij. Aanvankelijke bezoldiging f 200 's maands en vrije overtocht naar Java. Zicli te wenden tot den Directeur der maatschappij te :s-Gravenhage. (Zie Adv. in n°. 34.)

Scheikundige aan een kandijfabriek hier te lande. Aanbiedingen met opgave van verlangd salaris met franco brieven onder n°. 23538, aan het bureau der «Nieuwe Rott. Courant».

Wiskundig adviseur voor eene Levensverzekeringmaatschappij, minimum salaris f1600, maximum f2700. Brieven met opgave van den tegenwoordigen werkkring en verdere inlichtingen onder n°. 23929 aan het bureau der «Nieuwe Rott. Courant».