is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 41, 10-10-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

374

Postrath Grawinkel uit Berlijn gaf een overzicht van de toepassing van accumulatoren in de telegrafie. Hij heeft daarmede op lijnen met werkstroom zeer gunstige resultaten verkregen en acht de invoering van accumulatoren ter vervanging van Leclanché- en andere elementen wenschelijk. Waar de stroom voor de lading van de accumulatoren niet door electrisch lichtinstallaties geleverd kan worden, zijn met voordeel Meidinger elementen voor die lading toegepast.

In de 4de sectie gaf Dr. Otten een overzicht van de zeer interessante mijnwerktuigen, door de Thomson-Houstön Company tentoongesteld.

Aan het gebruik van electromotoren in mijnwerken zijn bezwaren verbonden, omdat de vonken aan den commutator aanleiding kunnen geven tot ontploffingen van mijngas. De ThomsonHouston Company behoudt de electriciteit als overbrenger der kracht, maar bezigt voor het bewegen van haar steenboorma: chines en pomp werktuigen solenoïden (spiraalvormige stroomgeleiders), waarin een magnetische ijzerkern heen en weer wordt bewogen. Men denke zich om de ijzerkern drie solenoïden achter elkaar; door de middelste gaat een gelijkgerichte stroom, die de ijzerkern magnetisch maakt, door de beide uiterste een wisselstroom of een afgebroken stroom. In het eene geval (wisselstroom) wordt de ijzerkern met kracht in beide richtingen heen en weer bewogen, zooals bij een pomp noodig is. In het andere geval (gebroken stroom) wordt die kracht slechts in één richting medegedeeld en geschiedt de beweging in andere richting onder den invloed van de middenste solenoïde, zooals bij de steenboormachines, waarmede de steen meer stuk gestooten dan geboord wordt.

Van de electrische machines aan het einde van den mijngang gaan vier geleidingen in een omhulling naar pomp- of boormachine ; twee geleidingen voeren den gelijkgerichten stroom, twee andere de wissel- of gebroken stroomen aan. Vooral de pomp, die naar het bekende Worthington-type ingericht was, trok zeer de aandacht.

De beschreven machines waren op zeer zaakkundige wijze geconstrueerd en konden volgens het oordeel van deskundigen met groot succes en zonder eenig gevaar in de mijnen gebruikt worden.

Tot niet geringe verbazing werd, tijdens het congres, door een zeer groote Berlijnsche firma, «ein historisches Modell» van een voor hetzelfde doel bestemde en soortgelijke boormachine opgesteld. Die boormachine had, volgens een mijningenieur van naam, een eenig bezwaar n.1. dat zij, zooals zij daar stond, niet kon werken.

De groote firma wilde echter door dit model aantoonen, dat ook zij op dit gebied iets gedaan had en niet achter stond bij de Amerikaansche maatschappij ; altijd die «Prioritatsfrage», die vele vergaderingen van het congres voor den ingenieur zeer onverkwikkelijk maakte.

Aan het congres waren eenige feestelijkheden verbonden, om den leden het aangename met het nuttige te doen vereenigen. Ik wil daarvan slechts noemen het feestmaal in den «Palmengarten», waar men zeer aangenaam en gezellig bijeen was en goede en geestige toasten in verschillende talen gesproken werden, en het «Mainfest», waarbij de Mainkaden geheel verlicht waren, en zich langs de Main verschillende kleinere schepen en een groote stoomboot met een zangvereeniging aan boord, bewogen. Over die rivier wierp het 70,000 kaarsen sterke speurlicht van Schuckert zijn verblindend schijnsel als triumph der electriciteit.

Utrecht, October 1891. L. Dufour.

De Internationale Electro-technische Tentoonstelling te Frankfurt a/M.

VIII.

(Vervolg van blz. 363.,) STOOMMACHINES OP DE TENTOONSTELLING.

(Met twee platen^)

I. MACHINES DER »MASCHINENBAU-ACTIEN-GESELLSCHAFT NÜRNBERG, vormals KLETT & Co."

a. Compound-Receiver-Stoommachine, systeem Hoyos-Pornitz.

De constructie dezer machine is die, welke gewoonlijk voor liggende compound-rnachines toegepast wordt. Hooge- en lagedrukcylinders liggen (zie plaat*) naast elkaar, en hebben een

gemeenschappelijke krukas met krukken, welke om 90° ten opzichte van elkaar verplaatst zijn. De versche stoom omstroomt den mantel van den kleinen cylinder, komt in het deksel en door de in dit laatste om de zuigerstang gelegen horizontale kleppen, met dubbele bedding, in den cylinder. Het uittreden van den stoom geschiedt door de aan het laagste punt van den cylinder gelegen roosterschuiven, welke van den kruiskop der machine hare beweging verkrijgen. Tusschen hooge- en lagedrukcylinder is een receiver aangebracht, welks mantel door verschen stoom gevoed wordt. Ook de lagedrukcylinder is omgeven door een stoommantel, welke door den uit den receiver komenden stoom verwarmd wordt. De machine kan met en zonder condensatie werken. De vulling van den hoogedrukcylinder wordt geregeld door den regulateur, die van den lagedrukcylinder is met de hand verstelbaar. Deze eigenaardige wijze van het aanbrengen van kleppen heeft het voordeel van een zeer geringe schadelijke ruimte, en van een zeer kleine heffing der kleppen, bij een groote toelaatopening. De hoofdafmetingen van deze machine zijn :

Diameter groote cylinder . . . 570 mM. » kleine » .... 380 »

Slaglengte 700 »

Omwentelingen per minuut . . 70.

Diameter vliegwiel 3.5 M.

Gewicht » 4000 K.G.

Deze machine geeft bij 7 atm. beginspanning en 12-voudige expansie 80 HP. efï., bij 7 atm. beginspanning en 7-voudige expansie 120 HP. eff. De machine drijft een dynamo systeem Lahmeyer.

b. Stoommachine, tandem-systeem, met kleppenbeweging.

Hooge- en lagedrukcylinders liggen achter elkaar; bij den eersten zijn de 4 kleppen zijdelings en naast elkaar, bij den laatsten alleen de uitlaatkleppen, terwijl de beide toelaatkleppen boven op den cylinder zijn gelegen.

De regulateur verstelt de nokken welke bij den hoogedrukcylinder de opening der kleppen regelen ; deze nokken worden bij den lagedrukcylinder uit de hand versteld.

Om den hoogedrukcylinder is een met verschen stoom gevoede mantel aangebracht. Deze is omgeven door een mantel, welke door den, uit den hoogedrukcylinder komenden stoom doorloopen wordt. Een mantel, welke den grooten cylinder omgeeft is eveneens met dezen stoom gevuld. De stoom komt eerst uit dezen mantel in den grooten cylinder.

De hoofdafmetingen dezer machine zijn :

Diameter groote cylinder , . . 525 mM. » kleine » ... 350 »

Slaglengte 700 »

Omwentelingen per minuut . . 90.

Diameter vliegwiel 3.5 M.

Gewicht » 4000 K.G.

Deze machine geeft bij 7 atm. beginspanning en 9-voudige expansie 100 HP. eff., bij 7 atm. beginspanning en 7.5-voudige expansie 120 HP. eff.

Deze machine drijft een wisselstroom- en een gelijkstroomdynamo der firma Schuckert & Co.

c. Receiver-Compound-Stoommachine met zuigerschuiven. Beide cylinders (zie plaat) werken op een gemeenschappelijke

krukas met om 90° verplaatste krukken. De hoogedrukcylinder bezit ontlaste, gesloten zuigerschuiven. De expansieschuif wordt door den regulateur versteld. De lagedrukcylinder bezit eveneens een zuigerschuif; de vullingen zijn hier met de hand, door verandering van den voorijlingshoek. verstelbaar. Receiver en lagedrukcylinder bezitten stoommantels, die niet verschen stoom gevoed worden. Deze machine werkt zonder condensatie. De hoofdafmetingen zijn :

Diameter groote cylinder . . . 450 mM. » kleine » ... 300 »

Slaglengte 600 )>

Diameter vliegwiel 3 M.

Gewicht » 2500 K.G.

Deze machine geeft bij 8 atm. beginspanning en 7.5-voudige expansie 100 HP. eff., bij 8 atm. beginspanning en 6.5-voudige expansie 120 HP. eff.

Zij dient tot het drijven van een der dynamo's voor het centraalstation der firma Schuckert & Co. IL STOOMMACHINE DER MACHINEFABRIEK »BUCKAU«, TE MAAGDENBURG. Deze machine (Fig. 1), welke met de in het vorige nummer van dit weekblad beschreven SiEMENS'sche wisselstroommachine