is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 16, 17-04-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

199

ure. Biljetten in te leveren uiterlijk op 24 April, voorm. 11% ure. Bestek en teekening verkrijgbaar ter secretarie.

Scherpenisse. Best. der wat. v. h. cal. wat. Scherpenisse, te 11 ure: Herstel, vernieuwing en onderhoud tot 30 April 1898 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan bovengen, waterkeering.

Voorburg. Dijkgr. en Heernr. v. d. Tedingerbroekpolder, te 11 ure: Maken van een grindweg met paardenspoor in voornoemden polder onder Stompwijk, van den Vlietweg tot dèn Veenweg. Best. bij den archt. M. A. de Zwart ald. Aanw. 20 April te 1 ure.

Amsterdam. Best. der N. V. «Overtoom», Expl. maatsch. van bouwterrein, te 12 ure: 1°. Maken van den onderbouw, inbegrepen het opstellen van den metalen bovenbouw van een ijzeren ophaalbrug met bijbeh. werken over het Jacob van Lennepkanaal; 2°. Wederzijds van dien brug bouwen van eikenhouten walbeschoeiingen en bijbeh. werken langs de boorden van genoemd kanaal; 3°. Maken van den metalen bovenbouw van deze brug. Inl. ten kantore der vennootschap 22 en 23 April van 2—4 ure.

Maandag 26 April.

Utrecht. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure: Herstellingen aan Kunstwerken, Gebouwen en Inrichtingen, beh. tot de lijnen Amsterdam—Utrecht, Utrecht—Rotterdam, Breukelen^Harmalen, Gouda— Den Haag—Scheveningen en Leiden—Woerden. (Zie Adv. in n°. 13.)

Bergambacht. Dijkgr. en Hoogheemr. v. d Krimp ener waard, ie 10 ure : a. Gewoon onderhoud der dijken, neervoeten enz. langs de Lek en IJssel; b. leveren van ± 3500 M3. grind.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 10% ure: Maken van paalregelwerk enz. langs de boorden der Zuid-Willemsvaart, in de gem. Weert, prov. Limburg. Raming f 10.500. (Zie Adv. in n°. 14.)

Breda. Burg.- en Weths., te 12 ure: Rioleeren en dempen met bijkomende werken van den waterloop «de Gampel» en bouwen van een vak kaaimuur aan den Nieuweweg. Inl. op het bureau der gem.werken van 9—12 ure. Aanw. 20 April te 11 ure.

Amsterdam. Holl. IJz. Spoorwegmij, te 1% ure: (Best. n°. 671) Maken van een loswal langs de spoorweghaven, wijzigen van sporen en wissels, plaatsen van een dubbel urinoir en maken van de fundeering voor eene weegbrug op het stations-emplacement Zaandam, in 2 perc. Begr. f 1925 en f 1240; (Best. n°. 686) Maken van een houten voetbrug over den spoorweg bij den Kruisweg te Haarlem. Begr. f3850. (Zie Adv.) : ,

Id. Id. Maken van eene enkele steenen wachterswoning en vervangen van twee schuifsluitboomen door een stel wipsluitboomen aan den Soerenschen grindweg op dèn lokaalspoorweg Apeldoorn—Hattem met bijbeh. werken. Begr. t 2460. (Zie Adv.)

Id. Id., te 2 ure: (Best. n°. 694) Leveren van 200-250,000 KG. stafijzer van in den handel voorkomende maten, ten beh. der Centrale Werkplaats te Haarlem. (Zie Adv.)

Rotterdam. Burg. en Weths., te 11 ure: Leveren van gegoten ijzeren buizen en hulpstukken. Inl. ten kantore van de fabrieken voor gas en electriciteit a/d Oostzeedijk.

Dinsdag 27 April.

Groningen.- Vanwege het Min. v. Wat., H. en A7., te 12 ure: Uitvoeren van baggerwerk in de vaargeul de Slenk, tusschen Zoutkamp en het üokkumerdiep. Raming f 0.40 per M3. (Zie Adv. in n°. 14.)

Idem. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure : (Bestek I) Uitvoeren van verfwerken met bijlevering der materialen op de lijnen Harlingen— Nieuwe Schans, Groningen—Delfzijl en Sauwerd—Roodeschool, in 9 perc. (Zie Adv.)

Idem. IDêm. (Bestek K) Verrichten van eenige onderhoudswerken aan gebouwen, kunstwerken enz. der lijnen Harlingen—Nieuwe Schans en Groningen—Delfzijl, in 9 perc. (Zie Adv.)

Etbergen. Burg. en Weths., te 1 ure: Bouwen van eene school met onderwijzerswoning in de buurtschap Beltrum, op het daartoe bestemde terrein, gelegen aan den grindweg van Groenlo naar Beltrum met bijlevering van alle materialen. Inl. bij den archt. L. G. Richter te Winterswijk.

Neuzen. Best. der wat. v. d. calam. polder Nieuwe Neuzen, te 3 ure: Herstel, vernieuwing en onderhoud tot 30 April 1898 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken. Aanw. 20 en 23 April van 9—11 ure.

Woensdag 28 April.

's-Gravenhage. Min. v. Wat, H. en N., te 11 ure: Aanleg van grondkribben in de rivier de Waal bij Tiel, onder de gem. Wamel en Dreumel. Raming f 30.000. (Zie Adv. in n°. 13.)

Id. Id. Uitvoeren van baggerwerk in het Aardappelengat, beh. tot de werken van het Hollandse!) Diep en het Haringvliet. Raming f 0.152 per M3. (Zie Adv. in n°. 14.)

Id. Id. Opruimen van eene ondiepte in het Hollandsch Diep, beneden de spoorwegbrug te Moerdijk, beh. tot de werken van het Holl. Diep en Haringvliet. Raming f 0.117 per M3. (Zie Adv. in n°. 14.)

Naaldwijk. Burg: en Weths., te 11 ure: Leveren en ^verwerken van 215 M2. Luikscrie keien, leveren en verstraten van 15000 Waalklinkers, verstraten van 40 M2. voetstraat en van 150 M2. keistraat met voorhanden steen, alsmede 20 M2. trottoir bestraten met bij te leveren steen en de goed uitkomende steen te verstraten. Inl. bij den gem.opz. Vrijdags en Zaterdags van 8%—12 ure.

's-Hertogenbosch. Firma Eugène Goulmy en Baar, te 11 ure: Bouwen eener sigarenfabriek ter oppervlakte van + 1060 M2., hoog 3 etages. Best. bij de besteders Rokin te Amsterdam en bij den archt.ing. Stornebrink te 's-Bosch. Aanw. 26 April te 11 ure.

IJsselstein, Burg. en Weths., te 11% ure: Leggen van een riool niet zinkgaten en eene keibestrating in de Utrechtsche straat en gedeeltelijk vernieuwen eener schering buiten de Benschopperpoort, enz. Aanw. 22 April te 11% ure. Inl. bij den opz. der gemeentewerken D. Barneveld te Utrecht.

Donderdag 29 April.

Haarlèm. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Verbeteren der zeeweringen langs het Noorderstrand van het eiland Vlieland, beh. tot de zeewerken in Noord-Holland. Raming f 28.500. (Zie Adv. in n°. 14.)

Id. Id. Uitvoeren van leveringen en verrichten van werkzaamheden tot versterking van den duinvoet op het Noorderstrand van het eiland Vlieland, beh. tot de zeewerken in Noord-Holland. Raming f 3500. (Zie Adv. in n°. 14.)

Id. Id. Aanleggen van drie rijzen hoofden met steen bekleed, tot verbetering van de Rijks zeewerken op het eiland Ürk, prov. NoordHolland. Raming f 2500. (Zie Adv. in n°. 14.)

Id. Id. Onderhouden en vernieuwen van het verfwerk van de gebouwen, kunstwerken enz. behoorende bij het Merwedekanaal in de prov. Noordholland, ged. de jaren 1897, 1898 en 1899. Raming in de drie jaren f 4220. (Zie Adv. in n°. 14.)

Id. Id. Herstellen en versterken van den Oostvoorhavendijk van het Merwedekanaal te Amsterdam. Raming f 11000. (Zie Adv. in n°. 15.)

Leek (Gron.) Burg, en Weths., te 12 ure: Geheele vernieuwing van de schutsluizen I en II, gelegen in het Leekster Hoofddiep, zondei; bijlevering der deuren, in 2 perceelen en in massa. Raming le perc. f 21500, 2e perc. 20700. (Zie Adv.)

Vrijdag 30 April.

Zwolle. Vanwege het Min. v. Wat, H. en N., te 12 ure: Aanbrengen van voorzieningen tegen ontgronding langs de kanaalboorden der Willemsvaart, in de prov. Overijssel. Baming f 2900. (Zie Adv. in n°. 13.)

's-Hertogenbosch. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te

10%

ure: Aanbrengen en onderhouden van eene beplanting op den Rijksweg van Breda naar de Belgische grens onder de gemeenten Princennage en Rijsbergen, prov. Noordbrabant. Raming f 1100. (Zie Adv. in n°. 14.)

Amersfoort. Walergraaf en Heemr. v. h. Heemraadschap De Eem, Beken en aankleve van dien: Op de diepte brengen van reeds verdiepte gedeelten der waterleidingen, onder beheer van bovengen. Heemraadschap, in 8 perc. Inl. bij den kameraar T. J. v. As ald.

Zaterdag I Mei.

Vlaardingen. Burg. en Weths., te 1 ure: Verrichten van gronden baggerwerk, maken van beschoeiingen en bekleedingsmuren, benevens het daarstellen van. een gemetselden onderbouw van een ongelijkarmige draaibrug. (Zie Adv.)

Hoorn. Stoomtramweg-Maatschappij «West-Frieslandi>, te 1 ure: (Bestek n°. 3) Maken van de kunstwerken (zijnde 16 bruggen en 7 duikers) ten beh. van de lijn Schagen—Wognum. (Zie Adv.)" Maandag 3 Mei.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N„ te 10!^ ure: Maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, tusschen de KM.-raaien CXL en CXLIV, onder de gem. Bergen (prov. Limburg) en Vierlingsbeek (prov. Noordbrabant). Raming f24.800. (Zie Adv. in n°. 15.)

Id. Id. Maken en leveren van een stalen veerpont voor het veer te Kessel, beh. tot de Rijksveren op de rivier de Maas in Limburg. Raming f 2990. (Zie Adv. in n°. 15.)

Id. Id. Maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas tusschen de KM.-raaien CLI en CLIII onder de gem. Beugen, prov. Noordbrabant, en Bergen, prov. Limburg. Raming f 9225. (Zie Adv. in n°. 15.)

Enkhuizen. Burg. en Weths., te 1 ure: Uitvoeren van baggerwerk in de Zuiderhaven te Enkhuizen, ged. de jaren 1897, 1898 en 1899, Voorw. ter secretarie.

Amsterdam. Holl. IJz. Spoorwegmij, te 1 % ure: (Best. n°. 692) Driejarig onderhoud van de bodemdiepte in de spoorweghaven te Enkhuizen. (Zie Adv.)

Woensdag 5 Mei.

's-Gravenhage. Min. v. Wat, H. en N., te 11 ure : Maken van z?s kribben en verrichten van baggerwerk, tot verbetering van de rivier de IJssel bij Zutphen, tusschen de KM.-raaien LXIX en LXX der herziene rivierkaart. Raming f 7100. (Zie Adv. in n°. 14.)

Id. Id. Verbreeden en verdiepen van het groot scheepvaarwater in het scheur en in de Doorgraving boven de haven voor Rijksvaartuigen te Hoek van Holland, met daarmede in verband staande werken, beh. tot de werken van den Waterweg langs Rotterdam naar Zee. Raming f 69.800. (Zie Adv. in n°. 15.)

Id. Id. Onderhoud en herstel der Rijksrivierwerken van de Noordseul, de Botlek, het Hartelsche gat en de Brielsche Nieuwe Maas langs Rozenburg en Brielle tot Zee, van 1 Juli 1897 tot en met 30 Juni 1898., Raming f 15.000. (Zie Adv. in n°. 15.)

Ib. Id. Leveren van steenkolen ten behoeve van den stoomwatermolen aan den Hoogen Maasdijk nabij het Heleind, onder de gemeente Herpt en Bern. Raming f 7.50 per scheepston. (Zie Adv. in n°. 15.)

Id. Id. Uitvoeren van baggerwerk tot voortzetting der verruiming van het vaarwater in de Noord, behoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen. Raming f 45,000. (Zie Adv. in n°. 15.)