is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 18, 01-05-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

221

branden 863) verklaarbaarder wordt, wanneer men nagaat hoeveel stoffen bii ontbinding voldoende warmte ontwikkelen om hare zelfontbranding teveroorzaken. Het woord zelfontbranding is natuurlijk een onding! want steeds heeft de ontvlamming door de een of andere

°%Tschriiv3er'verdeelt de oorzaken van zelfontbranding in drie klassen t w 1° door warmte, ontstaan door de langzame oxydatie der ze.ts'tandieheid; 2°. door ontleding, veroorzaakt door trilling of een schok ; 3= door een vonk. Verreweg de meeste zelfontbrandingen moeten aan de eerstgenoemde oorzaak toegeschreven worden.

In het artikel wordt dan van verschillende stoffen nagegaan op welke wijze deze zelfontbranding kan plaats hebben. ™ooetai pn

Van steenkool wordt gezegd dat hier de ontbranding ™esUl en terecht wordt toegeschreven aan de. oxydatie van in de kolen aan we zige verbindingen van ijzer en zwavel (pyr.eten); de gasvormige produkten van deze oxydatie ontleden de steenkool waardoor ruimte ontstaat voor toetreding van meer Incht, die wederom ^oxydatie bevordert totdat ten slotte de temperatuur der .ontbranding bereikt is.

Kt proces wordt begunstigd door de aanwezigheid van vocht.

In hooge mlte ontbrandbaar zijn houtskool, beenzwart lampenzwar enz alle8 zeer poreuze stoffen aie veel zuurstof uit de lucht kunnen opnemen. Zij moeten daarom in kleine hoeveelheden bewaard en d. oog

^rSri^r^spreekt vervolgens de g

ot vet doortrokken stoiieu, ai» """r"*' ï-° r:u„i;in whWn

toenen en wollen stoffen enz. Alle plantaardige en dierlijke ohen hebben affiniteit voor zuurstof, terwijl oliën ontstaan door dd.sti'laUe van petroleum die affiniteit slechts m geringe mate ^^- ^1^ zelfontbranding van met olie of vet doortrokken stoffen woidt zeei velZorSeer die stoffen zijn blootgesteld aan de warmte van het zonlicht, van stoom- of warmwaterpijpen ketels enz ,p,fnntnrandincr Ten slotte worden het broeien van het hooi en de zelfon^ra"dindgt van hout besproken. Dat dit laatste ^^^"^^taS dikwijls geloochend, de schrijver meent echter, dat die ontvlambaar heid wel degelijk bestaat.

Brug over de Mississipi bij Davenport.

De annonces van 2 en 16 April, bevatten beschrijving deze brug, die onlangs voltooid werd en uit velerlei oogpunt interes sant is De oude brug had 7 vaste openingen, van 30 tot 80 M. lang en een draaibare overspanning, 120 k wijd. Het bovenste dek droeg een spoorweg met enkel spoor, het onderste dek den straatweg Bij de vernieuwing moest de brug tevens voor dubbe spoor ingericht „LZ rf« «noorstaaf moest ± 0.60 M. hooger komen te liggen.

Stei-ers konden alleen geplaatst worden in de opening van de araaib ug, echter alleen van 15 November tot einde Maart Gedurende den overigen bouwtijd mocht de scheepvaart niet gestremd worden, terwtf gedurende den geheelen tijd het verkeer per spoor moest blnven bestaan; het voetgangers- en wagen verkeer over de onderste biug

W Dl Soudeempdeilers behoefden geen verbreeding en de fundatiesgen versterking, daar alles op rotsgrond gebouwd was. Het moeihjkste wérk was natuurlijk de vernieuwing van de draaibrug; hiermede werd Nov. '95, onmiddellijk na de sluiting van de scheepvaart begonnen Een steieer van 2 verdiepingen werd gemaakt; de bovenste droeg het spooif de onderste de hoofdliggers van de draaibrug Een groote loopkraan werd boven den middenpeiler van de draaibrugopgesteld. Op 23 December kon met het wegnemen van de oude draaibrug begonnen worden- op 11 Januari was deze verwijderd, op 21 Januan eveneens de aangrenzende vaste overspanning van 30 M. Het *poor^verk<»r Weef bfstaan over het spoor dat op den ^fr/ZT'^1Z echter geheel in het ijs en wanneer de dooi intrad was het tevoor zien, dat de geheele steiger meegenomen zou worden. Dit gebeulde Lierdaad op 25 Februari, toen de nieuwe draaibrug openkele vakken na opgesteld was; de plotseling ingetreden dooi bracht het ijs in beweeg de Iteiger werd verbrijzeld en stortte met loopkraan en

nirenbmroLina.deVgVedaran worden om het V^.^ggZ weder te herstellen. Na 5 dagen en nachten van onafgebroken we ken was het steigerwerk wederom ^over gereed dat het spoor opnieuw Legd kon worden. Duikers ruimden de rivier op om bij d opening van de scheepvaart, die 4 weken daarna moest plaats "ebben open vaarwater te hebben. Daar het onmogelijk bleek een nieuwe daa brug Tl weken tijds te maken en te stellen werd bes o er. een hph.jsch brug te gebruiken. De spoorwegmaatschappij bezat toevallig eeronge hrnikte kokerbru» van 45 M. lengte, deze werd aan de ondernemers én'" brute afgestaan, werd verstijfd en op een paar hou e t geplaatst die aan weerszijden van de opening werden opgencht. Uoo, sterke takels en staalkabels kon dit gevaarte dat 100 ton v^oo d „ hoog geheschen en een doortocht aan schepen verleend1 worden Up 26 Maart voer de eerste boot door de opening, de brug kon in ó ^nutrgeneschen en in even zooveel tijd neergelaten worden erideed tot 24 Mei geregeld dienst, toen de nieuwe draaibrug m gebruik kon •worden genomen. ' ,,„„ . . v:„jan

De bewegingswerktuigen van deze brug, die 1100 ton weegt bieden «veneens enkele vermeldenswaardige gegevens. In plaats van door een tandreep en rondsels, wordt de brug bewogen door kettingen en Kei KHven. De machinekamer bevindt zich in het middelste vaststaande 'edeelte; een electromotor van 50 P.K. brengt door middel

van conische tandraderen en assen een tweetal verticale assen m beweging die aan het ondereind kettingschijven dragen; op deze schijven loopen kettingen die grijpen in de nokken van een op het metselwerk

^Het -ÏÏdel-'en ojzrtwerk van de brug wordt pneumatisch bewogen door middel van een stel hefboomen en 2 drukcylinders, hiermede zijn de signalen op zoodanige wijze verbonden dat de man die de draaibrug bedient aan den komenden trein alleen dan veilig kan geven, wanneer de brug goed gesloten en afgezet , ,. ,

In de machinekamer bevindt zich een tweede electromotor die de luchtperspomp drijft, waardoor lucht wordt samengeperst in een

tweetal reservoirs. vorsrhillende De motoren kunnen stroom ontvangen van .tw%;™%"^ centraalstations die op den oever gelegen zijn Mochten deze geen van beide stroom geven, dan Kan de brug ook nog door handkracht bewogen worden. Daartoe zijn aan de onderzijde dei brug en bij de uiteinden 2 kaapstanden aangebracht die door hand kracht bewogen kunnen worden. Om deze kaapstanden worden^^kettingen geslafen die bevestigd worden aan oogbouten op den midden-

PeOok het grendel- en opzetwerk kan door handkracht bewogen worden,

70 Kilowatts-dynamo van de „Electrotechnische Industrie" voorheen Willem Smit en Co. te Slikkerveer.

detailteekeningen

van e8èneedoor deze fabriek vervaardigden 6>igen dynamo met Gramme anker. De dynamo kan 120.volt.X 600 ampère leveren bij 450 omwentelingen en is uiterst sohede gebouwd met het oog op een langdurig onafgebroken dienstdoen. De magneten zoowe als de pool. schoenen zTn van staal, ook de ankerkern bestaat uit X mM. dikke platen van 3 zeer zacht staal, door papier van elkander geïsoleerd De windLen li-gen in groeven, die door genoemde platen geperst zijn. Het anker is met op de as gespied, maar wordt op z.jn plaats gehouden door 2 omgekrompen ringen. „mnpre of 2 °l van het

De magnetiseeringstroom bedraagt 12 ampère oi z /„ normaal vermogen van den dynamo.

Waterpijpketels in Engelsche oorlogsschepen.

Het nummer van 9 April bevat in extenso het verslag der proefnem ngen met' de* beide Engelsche kruisers «Powerfub en ^Ter„ble, die, zooals bekend, met Belleville-waterp.jpketels zijn^^J' bevat dit nommer een voordracht van den admiraal Fm Gerold ove, bovengenoemd onderwerp, alsmede de discussie over een ™ *™« »° houden in de zitting van 7 April der «Institution of Naval Aichrtecto. Daar7n deze gedachtewisseling geen nieuwe gez.chtspunten zich voordeden, bepalen wij ons tot de vermelding ervan n,tt„nUfie1

Het verslag der proefnemingen leent zich met tot een uittieksel.

Weerkundige waarnemingen te Utrecht, 8 uur voormiddag

189 7.

23 April

24 »

25 »

26 »

27 »

28 »

29 »

Barometerstand in mM.

765.4

761.7 758.6 760.8 761.0 764.0 765.5

Windrichting.

N.O. O. Stil. O.Z.O. Z.Z.W. Stil. Stil.

Windkracht,

"Rpallfort

12 d. scta.

3 6

Temperatuur, graden Celsius.

i.4

5.7 9.3 13.0 17.8 17.1 12.7

Neersla mM.

Rivierberichten

^ , Wester- Maas-

1897. LoWth. w-r j~ -o-, G—

^7 39.56 12^2679.97! 9.94 10.55 43.04 12.16 8 61

o- „ qo Kp. -loof; 9 95 9.93 iu.00 ,i n an

tl 39.44 lf 9!93 9.93 10.52 42.78 UM 7.97

27 39.36 12.08 9.84 9.82 0.42 42.66 1-^ /.w

ts ; 39.27 11.97 9.73 9.75 0.34 42.64 1.00 7^b

S I I li:ol \\% Sj m. ^ & 10.74 7,8

Het Amsterdamsen peil wordt voor de hoogten die dienoyer-

eenkomstig zijn bepaald, «"TC lt!rs v^en'i N A P uithoogten worden dus voortaan in meters volgens n. h. r.

^""waterhoogten betrekkelijk de nul der oude schaal blijven natuurlijk onveranderd.