is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 20, 15-05-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

251

Jijke richting door het koffie-district in Serdang; c. een stoomtramweg of spoorweg van het eindpunt der Langkat-lijn, Selesseh, in noordelijke richting naar een punt in de nabijheid van Tandjong Poerah en van daar via de Aroebaai naar Kwala Simpang in Tamiang.

Volgens door tusschenkomst van den consul-generaal , tevens minister-resident te Peking ontvangen bericht van het consulaat der Nederlanden te Tientsin, zal binnenkort eene belangrijke hoeveelheid djatihout noodig zijn voor de vervaardiging van spoorwegwaggons voor de lijn Peking—Hankow, waarvan de opneming begonnen is en de noordelijke sectie Lu Kou Chiao (Peking)—Pao Ting Foe, pl. m. 80 mijlen lang, spoedig in kaart zal zijn gebracht.

Zij die in aanmerking wenschen te komen voor de levering van djatihout aan de Chineesche spoorwegen, kunnen zich in betrekking stellen met gemeld consulaat.

Te Londen zal op 15 Juni en volgende dagen een internationaal congres voor technisch onderwijs worden gehouden.

Omtrent dit congres, uitgeschreven door de «Société pour 1'encouragement des arts, des manufactures et du commerce»; te Londen, zijn nadere inlichtingen te bekomen bij den secretaris van voornoemde vereeniging, den heer Henry Trueman Wood, Society of arts, John Street, Adelphi, London, W. O

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 8 dezer is aan den Oost-Indischen ambtenaar J. de Booy, ingenieur der le kl. bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië, vergunning verleend tot het aannemen van het ordeteeken van officier der orde van de Kroon van Siam, hem door Zijne Majesteit den Koning van Siam geschonken.

Bij Kon. besluit van 8 dezer is J. J. L. van Rijn, te Leiden, benoemd tot directeur van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht.

Bij Kon. besluit van 8 dezer is benoemd bij het wapen deigenie, tot kapitein, bij den staf van het wapen, de lc luitenant H. E. Heidenrijk, van den staf; en tot 1<= luitenant bij het korps, de 2e luitenant F. Bodenhausen, van het korps genietroepen.

De bij den staf van het wapen der genie benoemde kapitein H. E. Heidenrijk blijft tot 1 October werkzaam onder de bevelen van den chef van den generalen staf te 's-Gravenhage.

Door den Minister van Koloniën is de heer S. R. J. Onnen, gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, om te worden benoemd tot inspecteur der 3de klasse bij het toezicht op de spoorwegdiensten en het stoomwezen in Nederlandsch-Indië.

Tengevolge van de reorganisatie van den technischen dienst der Rijkstelegraaf (Kon. besluit van 29 Maart 1897, n°. 26) zijn bij Ministerieele beschikking van 28 April jl., n°. 1185, de grenzen van de nieuwe ingenieurs-districten vastgesteld, en hebben in verband hiermede de volgende verplaatsingen plaats gevonden :

De ingenieur der telegraphie E. J. Kist van 's-Gravenhage naar Amsterdam.

De ingenieur der telegraphie S. J. J. H. van Embden van 's-Gravenhage naar 's-Hertogenbosch.

De ingenieur der telegraphie J. J. F. C. Visser van 's-Gravenhage naar Zwolle.

Bij beschikking van den Min. van Wat., H. en N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichters: J. Teuthof te Zwolle bij het herstellen der sluizen te Veere; J. Gonlag te Beverwijk bij het verbreeden van het Noordzeekanaal in de bocht bij Velsen ; A. Peters bij het opruimen van eene ondiepte in het Holl. Diep beneden de spoorwegbrug te Moerdijk; en D. A. v. d. Straaten bij het uitvoeren van baggerwerk in het Aardappelengat.

In Ned.-Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Benoemd: tot opzichter 2e kl., de opzichter 3e kl. H. van der Sande ; tot opzichters 3e kl. C. Hollestelle en P. W. Lensink, ter beschikking.

Geplaatst: in de residentie Cheribon, de benoemde opzichter 3e kl. C. Hollestelle ; in de residentie Japara, de benoemde opzichter 3e kl. P. W. Lensink.

Overgeplaatst: van de residentie Japara naar het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden, de opzichter 2e kl. W. L. Mulder.

Verleend: wegens ziekte, een tweejarig verlof aan den ingenieur 2° kl. J. F. Quant.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep.

van B. O. W.

Bij de expl. van Staatsspoorwegen op Java: Overgeplaatst: van de Oosterlijnen naar de Westerlijnen, de tijdelijke onderopzichter 3e kl. R. Mafficioli del Casteletto ; van de Westerlijnen naar de Oosterlijnen, de tijdelijke onderopzichter 3e kl. B. J. van der Laan.

Verleend: wegens ziekte, een tweejarig verlof aan den chef der 4e afd. W. Franken.

OPEN BETREKKINGEN.

Opzichter bij het Waterschap van «De. Regge». (Zie Adv.) Ingenieur bij de gemeentewerken te Arnhem. (Zie Adv.) Hoofdopzichter bij de uitvoering van een belangrijk werk. (Zie Adv. in n°. 19).

Waterbouwkundig-opzichter bij de gemeentewerken te 's-Hertogenbosch. (Zie Adv. in n°. 19).

Ingenieur, theoretisch en practisch ontwikkeld, voor het ontwerpen en uitvoeren van licht- en krachtoverbrengings-installatiën op electrisch gebied. Brieven franco, letters D. P. N. Algemeen AdvertentieBureau Nijgh & van Ditmar, Rotterdam.

Civiel-ingenieur bij de «Batavia Electrische Tramwegmaatschappij» voor den bouw van den Weg en de Werken van de Electrische Tram te Batavia, geen speciale kennis der electriciteit wordt gevorderd, terwijl ook ingenieurs, die niet in Indië hebben gewerkt, zich kunnen aanmelden bij de Directie te Amsterdam. (Zie Adv. in n°. 19).

Adspirant-ingenieur van den Waterstaat in Ned.-Indië. (Zie Binn. en Buit. Ber.).

Technisch directeur voor een nieuwe margarine-fabriek, welke staat opgericht te worden in Engeland. Hij moet ervaren zijn in het fabi-iceeren van margarine en toezicht kunnen houden bij het opstellen der machines. Vertrouwelijke mededeelingen, met opgaaf van verlangd salaris, onder No. 12069, aan het bureau der «Nieuwe Rott. Courant».

Algemeen opzichter voor het waterschap «de Purmer», volkomen bekend met den molen- en bruggenbouw, op een jaarwedde van f 1000, benevens vrije woning. (Kennis van het stoomwezen strekt tot aanbeveling). Sollicitatiën, op zegel, worden franco ingewacht bij den dijkgraaf van gemeld waterschap, den heer D. F. Pont, te Edam, vóór den 18 Mei a. s.

Opzichter-teekenaar bij de verbouwing der Stedelijke Gasfabriek te Gouda tot het houden van toezicht en het detailleeren van teekeningen. Diegenen die met dergelijke werken bekend zijn genieten de voorkeur. Zich aan te melden bij den Directeur J. J. Prins.

Opzichter-teekenaar om direct in dienst te treden voor den tijd van pl. m. 5 maanden, bij den bouw eener villa; salaris f75 per maand. Brieven met opgave van uitgevoerde werken, leeftijd enz., in te zenden onder No. 98422 aan het Bureau van het Alg. Ned. Adv, Blad.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. Maastricht, 3 Mei. 1°. Verbeteren van de Maas onder de gem. Bergen. Th. Hillen te Grave, f 25,248; 2°. Leveren van een stalen veerpont voor het veer te Kessel. M. v. Gasselt te Venlo, f 2842; 3°. Verbeteren van de Maas onder Beugen en Bergen. J. Cornet te Zalt-Bommel, f 8850.

's-Gravenhage, 5 Mei. 1°. Maken van 6 kribben en verrichten van baggerwerk in den IJssel bij Zutphen. H. Boezewinkel te Brummen, f 6945; 2°. Verbreeden en verdiepen van het groot scheepvaarwatèr in het Scheur en in de Doorgraving. W. P. de Vries te Rossum, f 57,380; 3°. Onderhoud enz. van de Rijksrivierwerken van de Noordgeul de Botlek, het Hastelschegat en de Brielsche Nieuwe Maas tot 30 Juni 1898. O Visser Gz. te Sliedrecht, f 11,880; 4°. Baggerwerk tot verruiming van het vaarwater in de Noord. A. Volker Lz. te Sliedrecht, f 39,900. XT , ,

Haarlem, 6 Mei. 1°. Verbreeden van het Noordzeekanaal bij Velzen A. Prins Thz. te Sliedrecht, f 61,300; 2°. Herstellen van de binnenvloeddeuren der grootë opening van de schutsluis Willem I op het oroot Noord-Holl. kanaal. M. de Bruin te Amsterdam, f 4997; 3°. Verbeteren van den kop van hoofd 1 vóór de Pettemer zeewering. Geen inschrijvers; 4". Bouwen van een dienstwoning bij de Oranjesluizen. A. Krijnen te Helder, f5183; 5°. Verbeteren van een deel deikruin van de Heldersche zeewering. A. Bos te Helder, f 12,497; 6°. Maken van meerstoelen en opruimen van een ponton in het buitenkanaal te Umuiden. H. J. Meekers te Amsterdam, f 23,500.