is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 23, 05-06-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

289

M as.

van het bestuur, ter voorziening in de bestaande vacatures Bijdrage van den heer W. P. Groeneveldt: «Eene reis van eene Hollandscne vloot in het begin der 17e eeuw»; van Dr J. Lorié : «De quaestie der schelpenvisscherij langs onze kust»; van den heer t. ix. kramp: «Iets over de kartographie van het eiland Quelpaert».

Begrooting van Waterstaat.

De Minister van Waterstaat heeft eene suppletoire begrooting voor ziin Departement voor 1896 ingediend, houdende wijzigingen en aanvullingen op eenige posten. Onder andere wordt voor uitbreiding deihaven- en sluiswerken te IJmuiden een verhooging van f 204.006 aangevraagd, welk bedrag in een vorig dienstjaar onverwerkt was gebleven- vöor uitbreiding van het station 's-Hertogenbosch en van het station Groningen is voor 1896 resp. f 60.000 en f 130.000 meer

^Tegenover de verhoogingen staan verminderingen resp. met f82.750 en f 350 000 op de posten voor de verlegging van de uitmonding van de rivier' de Maas en voor de brug over den IJsel bij Westervoort.

Het nieuwe archiefgebouw te Rotterdam.

u i d.4.^„j„„„„v.„ „„„i,;„f „.1 oon uroüivlio-er onderkomen verkrijgen.

net noLiciuiAuio^no ai i-uici >■<-•■• —G— —

Het zal verplaatst worden van het sousterrain van het Museum Boymans naar een geheel nieuw gebouw, dat verrijzen zal m den Coolpolder. „

Wanneer de gemeenteraad zich met de voorstellen van burg. en Weths vereenigt, dan zal het gebouw komen aan de noordzijde van de Matbenesserlaan, in den bouwblok tusschen de Claes de Vrieselaan en den Heemraadsweg, zich uitstrekkende tot den Ouden Binnenweg. De gemeente is hier eigenares van de belendingen en kan dus bij den verkoop daarvan beletten, dat daarop inrichtingen gesticht worden, die naast het archiefgebouw schadelijk zouden kunnen zijn De kosten van het nieuwe gebouw worden geraamd op f 125,000, die van het meubilair op f 6000, te zamen f 131,000, te vinden uit geldleemng.

Het gebouw zal in twee hoofddeelen verdeeld worden, het administratiegebouw en het depot. In het eerste buitenwerks circa IJ M. lang en 12.5 M. breed, treft men gelijkvloers behalve entree en vestibule, een vergaderkamer aan voor de commissie van bijstand, een binderij, boekenkamer, garderobe, toiletkamer, trappenhuis en woning voor den conciërge. Op de eerste verdieping zijn drie vertrekken en suite ontworpen, een voor den archivaris, een voor den adjunct en een leeszaal voor het publiek. Op den zolder zijn nog een drietal vertrekken tot berging van minder waardevolle artikelen en voor werklokalen. , „■ , ,

In het depotgebouw, buitenwerks 21.15 M. lang en 13.5 M. breed en ongeveer op 6 M. afstand van het voorgebouw ontworpen, zijn vier verdiepingen elk van 2,5 M. hoogte. De vloeren bestaan uit ijzeren binten en roosters, die de lncht en het licht over de geheele hoogte van het gebouw doorlaten. Een ijzeren trap in het centrum verbindt de verschillende verdiepingen, terwijl een stel lifts gelegenheid geven de archiefstukken gemakkelijk van de eene naar de andere verdieping te brengen.

In dit depot zijn ondergebracht de charterkamer,en de sorteerkamer; de eerste loopt over twee verdiepingen. Beide zijn van gemetselde plafonds voorzien. ,

Met tusschenruimte van 1.25 M. zijn de kasten opgesteld op de ijzeren binten en tusschen de traliewanden, waarmede de last tot op de fundamenten wordt overgebracht. De zoodoende door de archiefkasten gevormde gangen loopen in de richting der hoofdas van beide gebouwen. In de eindmuren zijn om elke verdieping deuren met balcons om de stukken van stof te reinigen. De kasten zijn van planken voorzien, die op verstelbare koperen stiften rusten, terwijl verstelbare

lessenaartjes op elKe plaats Kunnen aangeiiaiigeii wuiuou. ^ archiefplank bedraagt 3 kilometer. ..

Ten einde de gebouwen zoo droog mogelijk te doen blijven, zijn de buitenmuren van spouwen voorzien en is onder het grootste deel van het hoofdgebouw een sousterrain en onder het overige een vrije lucntruimte ontworpen, evenals onder de barakken van het ziekenhuis.

Om het brandgevaar van buiten te beperken, wordt aangenomen, dat de gebouwen op een geheel vrijstaand terrein zullen worden opgetrokken, zoodat er een gang van ongeveer 3i/2 M. tusschen het depotgebouw en de perceelgrens aanwezig is. De daken worden met houtcement gedekt waarop een laag zand en kiezel van circa 15 cM. dikte. De verwarming gaat, met warm water in het depotgebouw.

Aan den voorgevel en enkele onderdeelen zal men een monumentaal karakter geven. .

Aan den voorgevel en enkele onderdeelen zal men een monumentaal karakter geven.

De geraadpleegde commissies kunnen zich met de plannen vereenigen, alleen is in het college van B. en W. een minderheid die op minder kostbare wijze veranderingen wenscht te scheppen. De meerderheid meent echter dat het geld, aan palliatieven besteed, in dit geval weggeworpen zou zijn.

De Afdeeling Amsterdam der Technische Vakvereeniging vergaderde 26 Mei in Hotel de France.

Bij de opening deelde de Voorzitter het navolgende mede :

10. twee bouwkundigen en een werktuigkundige wenschten tot de vereeniging toe te treden;

20. een der donateurs had eenige gebonden tijdschriften aan de bibliotheek geschonken;

3°. op een verzoek aan verschillende uitgevers, tot het afstaan van boeken voor de bibliotheek, was door één uitgever geantwoord met toezending van een boekwerk;

4°. in de vergadering van 9 Juni a. s. zal optreden de heer J. C. H. van Duijl te Kralingsche Veer met het onderwerp «de Hollandsche «sleutel. . . .

Besloten werd hierbij de leden der machimstenvereemging «het Stoomwerktuig» uit te noodigen.

Vervolgens werden de 7 ingekomen antwoorden op een door het hoofdbestuur, voor de leden uitgeschreven prijsvraag, voor een «Diploma», bezichtigd. Uit het rapport der jury bleek dat de \» prijs was toegekend aan den heer K. de Bazel te Amsterdam met het ontwerp motto «Proefdruk», en de 2e aan den heer W. J. Linschooten te 's-Gravenhage met het ontwerp motto «Felix Meritas».

Na de bespreking van een huishoudelijke regeling der bibliotheek werd de vergadering door den Voorzitter gesloten.

Nederlandsch-lndische Electriciteits Maatschappij te Batavia.

Den 30™ April, 's morgens te 8 uur, bracht de gouverneur-generaal eon WopIc aan de fabriek der Nederlandsch-lndische Electriciteit-

Maatschappij op het Koningsplein. Zijne Excellentie werd bij aankomst aldaar ontvangen door de chefs der firma Tiedeman en van Kerchem, vertegenwoordigers, en door de heeren J. Hannema en O. Frick, directeur en hoofdingenieur der maatschappij. Door beide laatstgenoemde heeren werd de landvoogd in de voor deze gelegenheid keurig met groen en vlaggedoek versierde werkplaatsen rondgeleid. Twee deidrie stoommachines waren in volle werking gesteld en op verlangen van Z. E. werd het licht in de fabriek ontstoken. De gouverneurgeneraal sprak eenige waardeerende woorden tot den directeur en uitte den wensch dat de maatschappij bloeien zou. Te kwart voor 9 uur verliet Z. E. die vergezeld was door twee adjudanten, de fabriek.

Waarschijnlijk zullen nog in de eerste helft van Mei de dan aangesloten huizen geregeld electrisch verlicht worden ; de machines werken uitstekend. ____

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Tot leeraar in de scheikunde aan het gymnasium te Haarlem is benoemd dr. H. A. J. Valkema Blauw.

De i° luitenant C. O. Petri, van den staf der genie te Amsterdam, is overgeplaatst bij het korps genietroepen te Utrecht.

De ingenieur 2= kl. der Marine J. van der Struijf is belast met het toezicht op den bouw van twee flottielje-vaartuigen, welke voor rekening van het Departement van Koloniën in aanbouw komen bij de Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam.

De civiel-ingenieur H. van 't Hoogerhuijs Jr. is benoemd tot ingenieur bij de Batavia electrische trammaatschappij. Tegen het einde dezer maand vertrekt de heer van 't Hoogerhuijs Jr. naar Batavia. ____

Bij beschikking van den Min. v. Wat., H. en N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichter: J. A. Lugten te Hellevoetsluis bij het vernieuwen van den kaaimuur op Feijenoord te Rotterdam; K. S Haykens Cz. bij het uitvoeren van baggerwerk in de haven van Delfzijl; C. A. Blaeser bij de uitvoering van herstellingen aan de leidammen aan de Waalzijde van de schutsluis

te St. Andnes; A. J. vos Dn net nersieneii vau ueu uubiciijn.cn uitbouw aan den zuidelijken oever van het Holl. Diep ; W. J. Ragut bij de uitvoering van baggerwerk in de Boven-Merwede en M. J. van Heumen bij de uitvoering van baggerwerk tot verruiming van het vaarwater aan het benedeneinde van de

Dordtsche Kil.

In Ned.-Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Geplaatst: in de residentie Semarang, de ter beschikking gestelde ambtenaar op non-activiteit 3. Hillen, laatst architect 1" kl.

Bij het Boschwezen op Java en Madoera. Ontslagen: eervol uit 'slands dienst, de ambtenaar kl. J. V. Geelhoed.

OPEN BETREKKINGEN. d . . ooo

Adspirant-lngenieurs van het stoomwezen (zie Binn. en Buit. Her. m n .22.) Opzichter om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, bij voorkeur

ervaren in heiwerken. (Zie Adv.) • ,

Opzichter voor het dagelijksch toezicht bij de uitvoering der nieuwe

havenwerken van Oudenbosch, (Zie Adv. ,n n°. 22) Vertegenwoordigers voor eene fabriek van een bekend soort ketelbe-

kleedingsstof, in alle steden waar fabrieken zijn en schepen gebouwd

worden. (Zie Adv.) Opzichter aan de Gasfabriek en Hoogdruk-Waterleiding te Dordrecht.

(Zie Adv.)