is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 24, 12-06-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M «4.

302

Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid.

De vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid zal 1 en 2 Juli a. s. hare 46e algemeene vergadering te Tiel houden.

Behalve de punten van het hoofdbestuur en van de afd. Amsterdam, reeds vroeger bij circulaire bekend gema akt. zullen nog twee voorstellen van de afd. Utrecht in behandeling 'komen, betreffende het zenden van werklieden naar de Parijsche tentoonstelling in 1900 en betreffende de bespreking der staalindustrie, in het bijzonder wat aangaat de oprichting van eene fabriek tot het gieten van staal en ijzer in Nederland en de voorwaarden waaronder dit mogelijk zou kunnen zijn, en een voorstel van Amsterdam betreffende betere omschrijving van het tarief van invoerrechten.

Ook zal besproken worden het ingediende wetsontwerp tot verzekering van werklieden tegen de gevolgen van ongevallen in fabrieken en werkplaatsen in te leiden door den heer Tütein Noltheniüs te Zutphen.

Ter vervulling van de vacatures F. H. van Malsen (niet herkiesbaar) E. de Groot (niet herkiesbaar) en S. M. Knijff worden voorgedragen: voor de eerste vacature Dr. W. P. Ruysch en H. W. E. Strdve, voor de tweede C. Alkemade Sr. en L. Zijp.

Voorts zijn verschillende belangrijke rapporten ter kennisneming door de leden aan de punten van beschrijving toegevoegd. Hoofdbestuur en leden worden Woensdag in de vergaderzaal gerecipieerd, waarna reünie in de Buitensocieteit.

Donderdag heeft na afloop der algemeene vergadering een diner plaats, gevolgd door een concert en een café chantant, waarna een bal in de groote zaal van het spaarbankgebouw.

Vrijdag wordt na afloop der vergadering een rijtoer gemaakt naar Buren waar het weeshuis zal worden bezocht en de kersenboomgaard, waarna de feestmaaltijd, gevolgd door een concert.

Tram Nijmegen—St. Anna.

Op den 2<l™ Juni jl. werd de lijn Nijmegen—St. Anna, waarvoor in het najaar van 1896 aan de Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij concessie werd verleend, door deze Maatschappij geopend.

Deze lijn begint te Nijmegen in de Molenstraat en eindigt in het dorpje St. Anna bij de Kastanjelaan. De afstand tusschen de eindpunten bedraagt 2200 M.

Alhoewel de exploitatie voorloopig met paarden geschiedt, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat later locomotieven als trekkracht zullen worden gebezigd, evenals op de andere lijnen dezer Maatschappij. De bovenbouw is daarom ook zeer zwaar gekozen; de spoorstaven wegen 25 K.G. per strekkenden Meter.

Het maken der plannen en het leiden der uitvoering was opgedragen aan de ingenieurs H. P. N. Haldertsma en W. E. Cramer te 's-Gravenhage.

De beide rijtuigen waarmede de exploitatie geschiedt, zijn geleverd door de firma Penno™ Sr, f!n te 'Q.ftromnho™ o„ „ f-„

table ingericht en keurig afgewerkt.

De exploitatie zal plaats hebben zonder conducteur, iets wat in ons land nog nieuw is, doch in Duitschland en Amerika veelvuldig voorkomt.

De betaling van de verschuldigde vracht, een dubbeltje of een betaalpenning, wordt door de reizigers in een bus geworpen in den voorwand van bet rijtuig aangebracht en valt op een plaatje. De koetsier kan door middel van een spiegeltje tegen den kap van het rijtuig geplaatst, op dit plaatje zien en controleeren of alle passagiers aan hun verplichting tot betaling hebben voldaan.

Prijsvraag

uitgeschreven door de Vereeniging van Suikerfabrikanten te Cheribon (Java). Premie f2000 (tweeduizend gulden) voor de beste en doelmatigste beschutting der hoeven van Transportbuffels (Karbouwen) Informatien te bekomen bij en aanbiedingen ingewacht door E. Rombouts technisch Bureau voor Java-Industrie, Nieuwe Schoolstraat 38 's-Gravenhage.

_ BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 4 dezer is benoemd tot lid van den raad van bestuur in de kolonie Curacao, de heer M. J. Selhorst, directeur van openbare werken aldaar.

. o?l ^°n' besluit van 4 dezer is' met ingar)g van 1 September l«y/, benoemd tot leeraar aan de Polytechnische School dr Gr. Schouten, leeraar aan de hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te Amsterdam.

Met ingang van 1 dezer is de heer H. IJ. Gatsonides, adjunctingenieur 1= kl. bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, benoemd tot chef der derde afdeeling van den dienst van tractie en materieel dier Maatschappij aan het centraalbureau; de heer M. H. C. Kramers is met ingang van 1 dezer benoemd tot ingenieur der tractie te Tilburg.

4«qI ik°n' besluit van 7 dezer ziJn' rnet ingang van 1 Juli ™' : benoemd tot opzichter van den Rijkswaterstaat der ¥<= kl A T. van Veen, en bevorderd tot opzichter van den Rijkswaterstaat der 2*e kl. A. N. Wind, thans opzichter van den Rijkswaterstaat der 3** kl., en tot opzichter van den Rijks¬

waterstaat der 3(ie kl. M. H. A. Straater, thans opzichter van den Rijkswaterstaat der 4ae kl.

In Ned.-Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Verleend: met ingang resp. van 8 en 4 Juni, wegens langdurige» dienst een jaar verlof naar Europa, aan den hoofdingenieur 1= kl. J. E. de Meijier, den architect 1» kl. A. Legerstee en den opzichter le kl. J. H. Davidsz.

Ontslagen: op verzoek, eervol uit 'slands dienst, de opzichter le kl. C. Elenbaas.

Benoemd: tot opzichter le kl., de opzichter 2e kl. C. R. F. van Leeuwen; tot opzichters 2° kl., de opzichters 3e kl. O. Schermers en A. du Bois, met bepaling dat laatstgenoemde bij zijn corps a la suite gevoerd blijft.

Overgeplaatst: naar de residentie Pekalongan, de opzichter 3e kl. W. B. de Jong; naar de residentie Amboina, de opzichter 3* kl. G. A. Kolmus.

Toegevoegd: aan den chef der 2° waterstaatsafdeeling voor de irrigatie-opnemingen in Noord-Tegal, de opzichter 3e kl. Ch. Butin Bik.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep.

van B. O. W.

Bij den aanleg van S.S. op Java:

Benoemd: tot bouwkundig ambtenaar 2B kl. en geplaatst bij de lijn Batavia—Tangerang—Bantam, de ambtenaar op nonactiviteit W. F. van der Kemp, laatst die betrekking bekleed hebbende.

Bij de Genie.

Gesteld: op non-activiteit, de majoor der genie, van verlof uit Nederland teruggekeerd, E. Marcella.

OPEN BETREKKINGEN.

Adspirant-lngenieur voor het stoomwezen (zie Binn. en Buit. Ber.). Civiel-lngenieur bij de gemeentewerken van 's-Gravenhage, om zoo

spoedig mogelijk in dienst te treden. (Zie Adv.) Civiel-lngenieur en Opzichter gevraagd om zoo spoedig mogelijk in

dienst te treden bij de werken voor den aanleg van havens te Zijpe

en aan den Willempolder. (Zie Adv.) Directeur der Stoomspinnerij «Twenthe» te Almelo, schriftelijk te wenden

tot den heer Alfred Keijser te Arnhem. Civiel-lngenieur of technoloog. Deelgenoot in eene in volle werking

zijnde fabriek. Benoodigd kap. p. m. 120 mille. Brieven franco, onder

letter 517 aan den Kantoorboekh. Blikman & Sartoriüs, Amsterdam,

~AFL00P VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.) Rijkswaterstaat. 's-Gravenhage, 2 Juni. 1°. Baggerwerk in den Ussel tusschen Rheden en den Gelderschen Toren. H. de Waal te Zalt-Bommel, f 15,498; 2°. Baggerwerk aan den benedenmond van het Spui op de Bieningen. A. Volker Lz. te Sliedrecht, fO.il per M^.; 3°. Verbeteren van de Maas onder Megen en Oijen en Appeltern. H. de Waal te Zalt Bommel, f 18,659; 4°. Onderhoud der Rijksrivierwerken op de Maas, ged. Mook—Woudrichem enz. Perc. 1. G. W. v.

Hezewijk en W. v. Us, f 9783 ; perc. 2. P. W. v. Hattum, f 15,999: perc. 3. Dezelfde, f 3149.

Assen, 2 Juni. Verbreeden van het Meppelerdiep in de gem. Meppel. Gebr. Aberson te Steenwijk, f 6284.

Haarlem, 3 Juni. 1°. Verbreeden van het Noordzeekanaal beoosten de Hembrug. A. Volker Lz. te Sliedrecht en P. A. Bos te Gorinchem, f 44,800; 2°. Maken van twee wachthuizen en twee zelfaanwijzende peilschalen bij de nieuwe schutsluis te Umuiden. G. P. J. Beccari te Haarlem, f 2875.

Gemeentewerken. Bunnik, 29 Mei. Hardmaken en begrinden van den weg genaamd de Tolakker onder Zeist. M. Lakerveld te Utrecht, f 1843.

Amsterdam, 31 Mei. Verbouwen van de Allebéschool in de 3de Schinkelstraat. L. de Neef Lz. ald,, f 4432.

Oudenbosch, 31 Mei. Maken van 1149 M. nieuwe beschoeiingen langs de haven en uitdiepen dezer haven. Th. Rovers te Made, plan A f 39,560, plan B f 37,980. Gegund.

Rotterdam, 1 Juni. Verrichten van grondwerken voor den aanleg van de Bellevoystraat en aangrenzende straten. A. Volker Lz. te Sliedrecht, f 16,500.

Schiedam, 3 Juni. Oostwaarts verlengen van den bestaanden strekdam in de Maas nabij het Westerhavenhoofd. P. A. Bos te Gorinchem, f 12,900.

's-Gravenhage, 3 Juni. Verbouwen van de H. B. school voor meisjes aan de Laan. J. v. d. Elshout Gz. te Scheveningen, f 5600.

Polderwerken. Walsoorden, 29 Mei. Best. der wat. v. h. cal. wat. Walsoorden. Onderhouden tot 30 April 1898 van de waterkeerende werken. P. Kas te Hontenisse, f 4999.