is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 35, 28-08-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

415

welk bedrag in het verslagjaar werd gederfd. Het tijdelijk verlaagd tarief voor het vervoer van suiker zal ook op het product uit den oogst van 1897 worden toegepast. Volgens telegrafisch bericht van het Comité van bestuur zullen de beheerders van 30 fabrieken, hetzelfde aantal als in 1896, voor het vervoer der suiker uit den oogst van 1897 van den spoorweg naar Samarang gebruik maken.

Het vervoer van suikerrietstekken was in het verslagjaar geringer. Het bedroeg ruim 41,000 tonnen, tegen 36,000 tonnen in 1895 en 39.000 in 1894.

De exploitatie-kosten, in percenten van de bruto-ontvangst, zijn geweest 39. 26 pet., tegen 37.4 pet. in 1895.

Met de Dordtsche Petroleum-Maatschappij is voor den duur van vijfjaren eene overeenkomst gesloten, waarbij eene belangrijke reductie op den vrachtprijs is toegestaan bij een vervoer, gedurende een kalendermaand, van minstens 400 tonnen Javapetroleum, van uit het station te Samarang over den spoorweg Samarang—Vorstenlanden over een afstand van minstens 108 kilometers, zijnde de afstand van Samarang tot Solo.

Omtrent de uitvoering der werken en de begrooting van kosten voor het leggen van een derde spoorstaaf op het baanvak Solo—Djokja, is tusschen de regeering en de Mij. overeenstemming verkregen en zullen die werken, zoodra de door de Indische regeering te leveren materialen in het bezit der Mij. zijn, met'den meesten spoed worden uitgevoerd.

Bij de lijn Batavia—Buitenzorg waren de ontvangsten f 7,614.9bA en de uitgaven f28,429.17 hooger dan in 1895. Het aantal reizigers nam toe met 85,312 met eene hoogere opbrengst van f9,542.17. Evenals in het vorig verslagjaar was ook in 1896 de doorgaande verbinding over Java van gunstigen invloed op het reizigersverkeer. Vele reizigers over groote afstanden verlieten den zeeweg voor den landweg.

Het reizigersverkeer vermeerderde in doorgaand verkeer met de lijn Samarang—Vorstenlanden-Willem I met 170 pet, in doorgaand verkeer met de Oosterlijnen met 122 pet., en in rechtstreeksch verkeer met de lijn Buitenzorg—Djokja met 12 pet. Van belangrijken invloed op het reizigersverkeer der inlanders was, behalve het doen loopen van passartreinen, de sedert den lsten Mei 1896 ingevoerde maatregel, om het bestaande ééncents étappentarief voor reizigers 3de klasse, speciaal voor inlanders, te wijzigen en hen in staat te stellen om in alle relatien in binnenverkeer tegen één cent per kilometer te kunnen reizen. We verminderde daardoor het aantal reizigers 3de klasse tegen normaal tarief met 69.000 of ruim 30 pet. en de opbrengst met ongeveer f57 10U of rfiim 35 pet., doch die nadeelige verschillen werden ruim goedgemaakt door het reizigersverkeer volgens het ééncents tarief m alle relatien, dat toenam in aantal met ongeveer 149,000 of ruim 90 pet. a„ \n nr,r.r0r.cer mot f R31OO of 313 net. Bü het voordeelige verschil

in de opbrengst van de beide categorieën van reizigers in binnenverkeer te zamen genomen van slechts f6000 moet in aanmerking worden genomen dat het verlaagde tarief voor inlanders in het verslagjaar slechts gedurende acht maanden in werking is geweest, en dat al was het geldelijk voordeel van den maatregel ook gering, de Mij., door het grootere vervoer van 80,000 reizigers voor den inlander zooveel nuttiger werkzaam is geweest. Daar het bleek dat het reizigersverkeer nog voor groote toename vatbaar is, werd besloten om, bij wijze van proef gedurende zes maanden, het aantal tusschen Meester-Cornehs en Buitenzorg loopende treinen met éen gemengden trein in elke richting te vermeerderen. , Aan bagage werd meer vervoerd 55,000 Kg. met eene lagere opbrengst van cc. f 1000, evenals bij de lijn Samarang—Vorstenlanden—Willem 1, veroorzaakt door het sedert den lsten Juni van het verslagjaar toegepaste verlaagde tarief bij vervoer in rechtstreeksch-, doorgaand- en transitverkeer. Bestelgoederen werden in het verslagjaar meer vervoerd dan in 1895, 7663 colli, wegende 48,525 Kg. met eene hoogere opbrengst van f 1,903. Het van de Indische regeering geïnkasseerde bedrag betrol het vervoer gedurende 11 maanden van 16,911 postpakketten en beliep aan vracht f 1,455.45, tegen in 1895 over 13 maanden 15.442 pakketten met een bedrag van f 1,330.95. Het vervoer van goederen voor darden nam af in hoeveelheid met 85 ton en in opbrengst met ruim t wuu. De vooruitgang in binnenverkeer met 4900 tonnen en f 6900 opbrengst kwam eenigszins tegemoet aan den achteruitgang van het transitverkeer met 4300 tonnen en ruim f13,500 opbrengst. De invloed van ae haven te Tjilatjap, waarop indirect in het vorige verslag werd gewezen, deed zich ten opzichte van den op- en afvoer van 'slands goederen gevoelen. Zoo werden o. a. belangrijke hoeveelheden gouvernements zout en koffie, over zee te Tjilatjap in- en uitgevoerd. Het vervoer van zout over den spoorweg Batavia—Buitenzorg verminderde aan ook van 6047 tonnen in 1895 tot 808 tonnen in 1896, en van kotne van 6282 tot 3563 tonnen. De exploitatiekosten m PercenAen, van de bruto-ontvangsten bedroegen in 1896, 47.36 pet., tegen Vi.J,

'"bü den stoomtramweg Djokja-Brossot waren de ontvangsten f 22 710.62 en de uitgaven f 13,412.12i/2 hooger. Het aantal reizigers nam, vergeleken met 1895, toe met 141,219 met eene hoogere oporengst van f 15,357.70. axQ ■ .

Het aantal reizigers in de le klasse vermeerderde met 6o» en mi ae 2de klasse met 140,561 met eene hoogere opbrengst resp. van 14/ö.öU en f 14,928.90. Het vervoer van goederen voor derden nam toe met 3566 tonnen en in opbrengst met f 7167.47. Bij de vergelijkingen tusschen de vervoeren van reizigers en goederen in de jaren loyo en 1895 dient in aanmerking te worden genomen, dat in het laatstgenoemde jaar de stoomtramweg voor het verkeer van goederen werd openge«teld den 15 Januari en van reizigers den 21sten Mei. Na de

verbinding van den rechter- met den linkeroever van de Progorivier naar de halte Srandakan, door middel van een lorriespoor gedeeltelijk op jukken, werd de suiker van de onderneming Sewoe Galoer ook over den stoomtramweg naar Djokja vervoerd, en van daar even als in vorige jaren met den spoorweg naar Samarang. Door die verbinding vermeerderde in het verslagjaar de hoeveelheid suiker over den stoomtramweg vervoerd, met 4385 tonnen. De exploitatiekosten in percenten van de bruto-ontvangst waren 38.16, tegen 31,9 in 1895.

Het pensioenfonds voor de Europeesche beambten en hunne weduwen en weezen, den 1 Juli van het verslagjaar in werking getreden, vorderde aan bijdragen der Maatschappij f 34,108.68 dat, met goedkeuring van den minister van koloniën, voor een deel ten laste is gebracht van de exploitatie-rekening van den spoorweg Samarang—VorstenlandenWillem 1, terwijl voor een ander deel de exploitatie-rekening van den spoorweg Batavia—Buitenzorg is belast. Naarmate de aan de Mij. geconcessioneerde stoomtramwegen in exploitatie komen, zullen deze, op de met den minister van koloniën overeengekomen wijze, in de bedoelde uitgaven deelen.

Dat de exploitatie-kosten in percenten van de bruto ontvangst hooger zijn geweest dan in 1895, is veroorzaakt o. a. doordat de op de exploitatie-rekeningen van de lijnen Samarang—Vorstenlanden en Batavia—Buitenzorg voorkomende rekening «Belastingen» ditmaal belast werd met de bedrijfsbelasting zoowel van het jaar 1896 als van het vorio-e boekjaar, terwijl in vroegere jaren de boeking plaats had m het jaar waarin de betaling geschiedde. Ook de bijdrage aan het pensioenfonds die in 1896 voor het eerst in de exploitatierekeningen van de °-enoemde lijnen voorkomt was mede oorzaak van de verhooging. Dn lijn° Djokja-Brossot was het geheele jaar in exploitatie.^ en daarin had uitbreiding van den treindienst plaats, terwijl in 1895 de volledige exploitatie slechts over Vj3 maand geschiedde.

Dividend. De verkregen resultaten stellen in staat voor te stellen het dividend over 1896 te bepalen op 8.9 pet. (tegen 90/u over 1895), terwijl aan den staat der Nederlanden als aandeel in de winst kan worden betaald f 120,192.91 (tegen f 124,650.35), voor aflossing van de rentedragende schuld beschikbaar is f 755,373.92i/2 (tegen f 876 271 83), en een onverdeeld saldo overblijft van f2904.45V2 (tegen f6550.78i/2). Over 1895 werden bij de aflossingsmiddelen buitengewone baten, te zamen ad f 138.910.51 Va gevoegd; over 1896 zijn de gewone middelen, voor aflossing bestemd, ruim f18,000 grooter geweest dan over 189o.

Aan den aanleg van den stoomtramweg in de residentiën Djokjakarta en KpH™. fvnn Diokia naar Maselang) wordt met kracht "gewerkt, en

het is te verwachten dat, onvoorziene tegenspoeden buitengesloten, die weg op den bij de vergunning bepaalden tijd, n.m. den lsten October 1898, in exploitatie zal kunnen gebracht wórden.

De raad van beheer stelt zich voor, weldra het waarborgkapitaal te storten voor den stoomtramweg in de residentiën Samarang, Rembang en Soerabaja (van Goendih naar Soerabaja) en de vergunning te aanvaarden op 1 September a.s.

Stoomtram-Maatschappij Breskens—Maldeghem 1896.

Den 15en Maart is de algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders der Stoomtram-Maatschappij Breskens—Maldeghem.

Aan het door den directeur (den heer B. Nuzink) aan commissarissen uitgebrachte verslag over 1896 ontleenen wij het volgende:

In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden 21 Maart 1896 werd in de plaats van den heer H. G. Hammacher, die volgens rooster moest aftreden, tot commissaris gekozen de heer J. Borsids te Middelburg, die echter zijne benoeming met heeft aanvaard. . .,, , ,

Tot secretaris van commissarissen werd uit hun midden gekozen de heer J Schotel, die deze benoeming aannam.

Volgens rooster is thans als commissaris aan de beurt van aftreden de heer J. H. Hennequin.

Bij ministerieele beschikking van 23 September 1896, no. 109, afdeeling Waterstaat, 1ste onderafdeeling, werd vergunning verleend tot het dempen van een gedeelte bermsloot langs den Rijksweg nabij Schoondijke tot het maken van twee uitwegen naar dien weg en tot het aanleggen en gebruiken van een los- en laadspoor op het gedempte gedeelte bermsloot, met de noodige verbinding aan de hoofdlijn der Maatschappij. , _ _ , . , ,

Het maatschappelijk kapitaal bleef onveranderd. Op het tijdens het bietenvervoer zeer belangrijke station «Schoondijke» bestond reeds sedert eenigen tijd behoefte aan eene voldoende los- en laadplaats. Door aankoop van een aan den Rijksweg gelegen terrein kon deze in dit iaar tot stand worden gebracht. Het hoofd «Terreinen» vermeerderde daardoor met f 2181.62 Ji. Op bedoeld terrein werd een los- en laadspoor, benevens een keibestrating in aansluiting met dentt"kswe& aangelegd. Tevens werd de bermsloot tusschen dat terrem en den Riiksweg gedempt, hetgeen het leggen van een duiker, bestaande uit. SÏSn^buSS. noodig maakte! Een en ander veroorzaakte eene uitgaaf'van f 488.84, waarmede het hoofd «Tramweg en kunstwerken»

w dJ balafspost «Inrichtingen voor waterbezorging» moest tengevolge van het herstellen van een belangrijk defect aan den ijzeren waterwagen en voor de aanschaffing van een nieuw reservoir worden verhoogd met f 690.37 K.

De uitbreiding van het goederenvervoer maakte wederom vermeerderine van het rollend materieel noodig, er werden aangeschaft zes nieuwe goederenwagens. Het hoofd «Open goederenwagens» werd met f 5778 22K belast. Het getal open goederenwagens der Maatschappij