is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 50, 11-12-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

596

M s«

zijn vrijgesteld van het storten van gelden voor het verder bijwonen der lessen aan de Polyt. School.

§ 2. Van de leeraren. Art. 42. De hoogleeraren en lectoren (leeraren) der Polyt. School worden door ons benoemd en ontslagen.

Voor elke te vervullen plaats wordt door den Senaat, de betreffende afdeeling gehoord, eene met redenen omkleede aanbevelingslijst aan den Minister van Binnenlandsche Zaken aangeboden. .

Met het einde van het studiejaar, waarin een hoogleeraar, een lector den ouderdom van . . . jaren bereikt, wordt hem ontslag verleend. . ,

De jaarwedde der hoogleeraren bedraagt minstens t 4000. na ... . dienstjaren minstens f 5000 na ... . dienstjaren „ - 6000 de jaarwedde der lectoren bedraagt minstens f . . . . na ... . dienstjaren minstens f . . . . na .... „ - . . . •

De jaarwedde van den directeur wordt door ons geregeld. De secretaris Senaat, zoomede de voorzitters en de secretarissen der afdeelingsbesturen ontvangen een j aarlij ksche toelage. Deze toelagen bedragen voor:

den secretaris Senaat f . . . .

voorzitter der afdeelingsbesturen . - . . . .

secretarissen „ „ ......

Art. 43a. De gezamenlijke hoogleeraren vormen den Senaat der Polytechnische School.

De bnno-1 eeraren en leeraren ziin verdeeld volgens algemeenen

maatregel van bestuur over 4 afdeelingen.

1°. de algemeene afdeeling;

2°. civiel- en bouw-afdeeling ;

3°. technologen- en mijnen-afdeeling;

4°. scheepsb.- en werktuigk.-afdeeling. „

Iedere hoogleeraar of lector (leeraar) kan slechts lid zijn van één afdeeling en adviseerend lid van iedere afdeeling waarin hij doceert.

Iedere afdeeling benoemt uit haar midden een hoogleeraar tot voorzitter der afdeeling, en een hoogleeraar (of leeraar) tot secretaris der afdeeling.

Art. 43*>. Het bestuur der Polytechnische School is opgedragen aan een door ons te benoemen directeur.

Deze wordt in zijne werkzaamheden waar het noodig is bijgestaan door de voorzitters der 4 afdeelingen als assessoren en den secretaris van den Senaat als secretaris.

Ieder jaar treedt een assessor als zoodanig en als afdeelingsvoorzitter af, de aftredende is weder herbenoembaar.

Art. 43c. De directeur is voorzitter van den Senaat. Dit college benoemt jaarlijks zijn secretaris.

Art. 43d. De werkkring en bevoegdheid van den directeur, de assessoren, den Senaat, de afdeelingen, den secretaris worden, voorzoover die niet door deze wet zijn bepaald, bij algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld.

Art. 43«. De Senaat, de directeur, de afdeelingen, de Raad

o« Jlro Vinorrlooranr nf lectrvr in het, büzonder

geven aan den Minister van Binnenlandsche Zaken alle mogelijke inlichtingen en berichten.

Art. 43f. De inwendige regeling van de Polyt. School wordt, voorzoover niet door deze wet is bepaald, bij algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld.

Zooals men ziet, zijn deze artikelen alleen geformuleerd om een organisatie in 4 afdeelingen te verduidelijken en maken zij op meer geen aanspraak.

Menig voornaam vraagpunt als b.v. de positie en de toelating van privaat-docenten, het instellen van afzonderlijke diploma's (electrotechniek) enz., meende ik dat buiten den beperkten kring vielen, dien het onderwerp van dit opstel voorschrijft.

Slechts daar waar eenige uitbreiding volstrekt noodzakelijk was in verband met het instellen van afdeelingen, heb ik gemeend de artikelen en de beschouwingen eenigszins te moeten uitbreiden.

De verbetering der jaarwedden van de docenten der Pol. School o. a. acht ik onafscheidelijk aan het instellen van afdeelingen verbonden.

Waarom de docenten der P. S. denzelfden of aanzienlijk meer arbeid moeten verrichten voor zooveel mindere jaarwedde dan hunne collega's aan de Universiteiten is mij nimmer duidelijk geweest. •

Want de professoren der theoretische vakken hebben geheel

dezelfde werkzaamheden als de professoren der wis- en natuurkundige faculteiten, met dat aanzienlijke verschil alleen, dat het aantal ingeschrevenen dier faculteiten matig, en dat der Pol. School de laatste jaren overstelpend is.

De technische professoren zijn het best te vergelijken met de medische professoren. Buiten de college-uren wordt hun geheele dag in beslag genomen door het verblijf op de teekenzalen en in de laboratoria. Voor de medische professoren wordt veel vergoed door de consulten, terwijl de technische professoren juist bij het aannemen van het professoraat van schitterende financieele vooruitzichten afzien, want de grootindustrie tracht steeds meer de eerste technische krachten door schitterende aanbiedingen tot zich te trekken.

vr__ u„u non<Ta«PvAti r\nnr wellre meer rationeele namen

llUg I1CU m at*u&~6~,~„ —

aan de naamsverwarring te gemoet zou kunnen worden gekomen, n.1. een leeraar noem ik een lector, dat is ook de titel die een docent in dezelfde omstandigheden aan een Universiteit draagt. De Raad van Bestuur der Polyt. School heb ik den Senaat der Polyt. School genoemd.

In navolging van architect of bouwkundig ingenieur spreek ik van technoloog of chemisch ingenieur.

De naam fabrieks-ingenieur, dien men nu wel eens aan technologen hoort geven, is onduidelijk.

Met hetzelfde recht kan men de werktuigk.-ingemeurs fabrieksingenieurs gaan noemen.

Tal van civiel-, bouwk.-, scheepsbouwk.-, mijnen-mgenieurs zijn ook fabrieks-ingenieurs, maar chemisch-ingenieurs zijn alleen de tegenwoordige technologen.

Misschien zal er ook geen bezwaar tegen zijn om eenige algemeen bekende namen van de Nederlandsche Universiteiten ook op de Delftsche Technische Hoogeschool (Polyt. School) toe te passen, .. ,

Dat men mij evenwel niet verkeerd begrijpe ; schrijver dezes behoort b v. onder diegenen, wien het vrij onverschillig is, waaronder de Polyt. School ressorteert, desnoods onder lager onderwijs, mits dan maar de Polyt. School al datgene krijgt waarop zij recht heeft (1), en zoo hecht hij eveneens al bijzonder weinig aan namen.

Maar mocht men deze overname (van eenige namen van het H O) heiligschennis vinden, dan moeten maar veel liever al die omslachtige, onduidelijke en oneigenaardige

^„U^,-,,!™-, Uiiimn

namen, wuuuuou ""j^"1 . ,. i j o°

En nu kom ik tot mijn uitgangspunt terug, n.1. de L . conclusie (waarin naast andere eischen afdeelingen als conditie gesteld worden), want daaraan gaat vooraf m het adres der Vereeniging van Burg. Ing.:

Weshalve zij alsnog de eer heeft uwe hooge vergadering te "verzoeken, het aanhangige wetsontwerp niet te bekrachtigen, tenzij zoodanig gewijzigd."

Door bovenstaande beschouwingen meen ik aangetoond te hebben, dat de 2°. eisch afdeelingen of anders de wet verwerpen, wel eenige nadere toelichting van de gewenschte organisatie had mogen bevatten, daar de organisatie van het verslag Commissie in zake het Technisch Onderwijs, dat ook in het voorl. verslag aangehaald en aangeprezen wordt onder de tegenwoordige toestanden aan de Polyt. School, zeer moeielijk zoo niet onmogelijk is in te voeren.

Minister van Houten zei, dat een invoering van atdeenngen, natuurlijk heeft hij daarbij op het oog de organisatie van het rapport, want geen andere is er nog door belanghebbenden genoemd, (de organisatie gewenscht door den Kaad van Bestuur der Polyt. School is niet publiek) onmogelijk is en daarin kan ik hem op de door mij aangevoerde gron-

aeu geen uiigcujn- gov^n.

Men moet een organisatie in afdeelingen kant en Klaar voorleggen, waarvan iedereen getuigt, dal; zij direct zonder bezwaren aan de Polyt. School is in te voeren.

Dan verliest het onmogelijk alle kracht, vooral waar de theoretische beschouwingen, die daarover in de memorie van antwoord ten beste gegeven werden (als de verschillende takken van het ingenieursvak met de onderdeelen der philosophische faculteit van een rijks-universiteit vergeleken werden) zoo zwak waren.

Op dezelfde gronden zou de medische faculteit geen reden

(1) Volo-ens het adres D. S. C. schijnen de voorschriften op inrichtingen M? O. voornamelijk voor gemeentelijke inrichtingen gegeven te zijn.